SMLOUVA O UŽÍVACÍCH PODMÍNKÁCH (TOU)

LEAGUE OF LEGENDS®

Datum poslední změny 01.07.2014

League of Legends® je bezplatně hratelná, relační online počítačová hra s bitevní arénou určená pro více hráčů, vyvinutá společností Riot Games, Inc. z Delaware („Hra“). Její stoprocentně vlastněná dceřiná společnost Riot Games Limited, irská společnost s ručením omezeným, provozuje a publikuje Hru v Evropské unii, v Ruské federaci a dalších mezinárodních územích a poskytuje související služby. V této Smlouvě (definované dále) bude „Riot Games“ znamenat Riot Games Limited a její případné držitele licence; „vy“ a „vám/váš“ bude znamenat uživatele počítače, na kterém je Hra instalována nebo bude instalována, a který tak souhlasí s touto Smlouvou.

ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SI PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY (TATO „SMLOUVA“) DŮKLADNĚ PŘEČETLI. KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO „AKCEPTOVAT“ NÍŽE NEBO ZAPOJENÍM SE DO HRY NEBO POUŽITÍM RŮZNÝCH WEBŮ RIOT GAMES, NA KTERÝCH SE OBJEVUJE TATO SMLOUVA, VČETNĚ ZEJMÉNA HTTP://EUW.LEAGUEOFLEGENDS.COM, HTTP://EUNE.LEAGUEOFLEGENDS.COM A JEJICH SOUVISEJÍCÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH (JEDNOTLIVĚ A SPOLEČNĚ UVÁDĚNY JAKO„WEB“), SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JE TATO SMLOUVA VYMAHATELNÁ JAKO JAKÁKOLIV JINÁ VÁMI PODEPSANÁ PÍSEMNÁ SMLOUVA. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, KLEPNĚTE NA TLAČÍTKO, KTERÉ OZNAČUJE VÁŠ NESOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY (JE-LI TO TENTO PŘÍPAD) A NEZAPOJUJTE SE DO HRY NEBO NEPOUŽÍVEJTE WEB.

Upozorňujeme vás, že při používání Webu a/nebo Hry můžete být požádáni o sdělení některých informací společnosti Riot Games, na jejichž základě bude možné vás identifikovat, jejichž držení a použití se řídí Zásadami ochrany soukromí Riot Games, které se nacházejí ve spodní části úvodní stránky Webu a jež jsou zahrnuty do této Smlouvy formou odkazu („Zásady ochrany soukromí“). Použitím tohoto Webu a/nebo Hry prohlašujete, že jste si přečetli Zásady ochrany soukromí, rozumíte jim a souhlasíte s nimi. . 

I. OMEZENÁ UŽÍVACÍ LICENCE

Web a Hra jsou k dispozici pro využívání pouze oprávněnými koncovými uživateli v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě. Vaše práva používat software Hry („Software“) jsou nad rámec této Smlouvy také předmětem a jsou definována v podmínkách Licenční smlouvy s koncovým uživatelem Hry, která se nachází ve spodní části hlavní stránky Webu a jež je součástí této Smlouvy formou odkazu („EULA“). Web, Hra, Software a případné „fanouškovské sady“, které jsou k dispozici (společně dále jen „Majetek“) jsou poskytovány pouze pro vaše individuální, nekomerční účely zábavy. S výjimkou výslovně schválenou společností Riot Games nesmíte prodávat, kopírovat, vyměňovat, převádět, publikovat, postupovat nebo jinak distribuovat cokoliv, co zkopírujete nebo odvodíte z Majetku.

 

II. POŽADAVKY

Použitím Webu a/nebo klepnutím na „Akceptovat“ potvrzujete, že jste si přečetli, seznámili se a souhlasíte s podmínkami této Smlouvy. Abyste se mohli také zapojit do hry, musíte rovněž:(i) přečíst si EULA, porozumět jejím podmínkám a schválit ji; (ii) nainstalovat platnou kopii Softwaru; (iii) zaregistrovat si ve hře Účet („Účet“); a (iv) splnit hardwarové požadavky a požadavky na připojení uvedené na Webu. Tyto požadavky se mohou s vývojem Hry změnit. Nesete veškerou odpovědnost za náklady na veškeré internetové připojení, náklady na veškeré vybavení, služby nebo náklady na opravu, nutné k tomu, abyste mohli vstupovat do Hry.

 

III. INFORMACE O ÚČTU

 1. Obecně. Zatímco některé prvky Webu mohou být obecně přístupné veřejnosti, určité aspekty Webu (například vkládání příspěvků do Fóra, viz definice níže) a zapojení se do Hry po vás vyžadují, abyste si vytvořili Účet tím, že poskytnete společnosti Riot Games určité osobní informace, konkrétně vaši e-mailovou adresu a datum narození. Zavazujete se poskytnout společnosti Riot Games přesné a úplné informace a zavazujete se je aktualizovat okamžitě po jakékoliv jejich změně. Veškeré vámi poskytnuté informace společnosti Riot Games se budou řídit podmínkami této Smlouvy a Zásadami ochrany soukromí. Informace bude společnost Riot Games využívat k celé řadě interních účelů, včetně zejména k údržbě Účtu, zajištění jedinečnosti vašeho Účtu, řešení bezpečnostních otázek, otázek odladění systému, poskytování technické podpory a k řešení případných otázek souvisejících s platbami. Potvrzujete, že pokud je jakákoliv informace vámi poskytnutá nepravdivá, nepřesná, neaktuální nebo neúplná, vyhrazuje si Riot Games právo ukončit tuto Smlouvu, váš Účet a/nebo využívání Hry z vaší strany. Upozorňujeme, že při využívání některých oblastí Webu (např. nakupování reklamního zboží) nebo Hry (např. nakupování Riot Points (definovaných níže)) budete požádáni o poskytnutí dalších informací, aby bylo možné dokončit nákup, například vaše jméno, celou adresu, informace o kreditní kartě nebo informace o jiném způsobu placení v závislosti na zvoleném způsobu úhrady.
 2. Způsobilost. Právo vytvořit si Účet budou mít pouze „fyzické osoby“ a nikoliv právnické osoby (např. korporace, společnosti s ručením omezeným a/nebo partnerství). Uzavřením této Smlouvy a vytvořením Účtu prohlašujete, že jste dospělou osobou a máte právní způsobilost k uzavření smlouvy v místě soudní pravomoci vašeho trvalého bydliště.Zavazujete se dodržovat tuto Smlouvu vaším jménem a případně dle vašeho vlastního uvážení jménem nezletilého dítěte, jehož jste rodičem nebo opatrovníkem a jemuž jste poskytli oprávnění hrát Hru prostřednictvím vašeho Účtu.Dále souhlasíte s tím, že ponesete veškerou odpovědnost za veškeré činnosti prováděné prostřednictvím vašeho Účtu a jste odpovědní za to, že vy a/nebo vaše díte jste si vědomi, chápete a dodržujete podmínky této Smlouvy a veškerých dalších pravidel, zásad, oznámení a/nebo smluv Riot Games.
  WEB A HRA NEJSOU URČENY PRO DĚTI DO 13 LET VĚKU A RIOT GAMES VĚDOMĚ NESHROMAŽĎUJE INFORMACE OD DĚTÍ MLADŠÍCH 13 LET. POKUD JE VÁM MÉNĚ NEŽ 13 LET, NEODESÍLEJTE RIOT GAMES ŽÁDNÉ INFORMACE, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ JE MOŽNÉ VÁS IDENTIFIKOVAT.
 3. Přihlašovací údaje. Při vytváření Účtu budete povinni zvolit jedinečné uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přihlašovací údaje“), které budete používat při každém přístupu ke Hře.Váš Účet nesmíte sdílet s nikým jiným než jak je výslovně uvedeno v této Smlouvě a nesete veškerou odpovědnost za zachování vašich Přihlašovacích údajů v tajnosti a za veškeré činnosti (včetně případných nákupů a poplatků) uskutečňované prostřednictvím vašeho Účtu. Máte-li jakékoliv informace o narušení bezpečnosti, včetně vzniku škody, krádeže nebo neoprávněného zveřejnění vašich Přihlašovacích údajů, okamžitě informujte společnost Riot Games.
 4. Prodej Účtu. Vám poskytnutý Účet je vaším osobním účtem a společnost Riot Games neuznává a výslovně zakazuje přenos uživatelských Účtů. Nesmíte nakupovat, prodávat, darovat nebo jinak obchodovat s jakýmkoliv Účtem nebo činit takové nabídky a veškeré pokusy budou neplatné a neúčinné. Jakákoliv distribuce vašeho Účtu a/nebo Přihlašovacích údajů vašimi silami (s výjimkou výslovně zde uvedenou nebo jinak výslovně schválenou Riot Games) může mít za následek pozastavení platnosti nebo zrušení Účtu.
 5. Pozastavení/zrušení.
  1. Ze strany Riot Games.DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM SI RIOT GAMES VYHRAZUJE PRÁVO POZASTAVIT, ZRUŠIT, UPRAVIT NEBO SMAZAT VÁŠ ÚČET PO ROZUMNÉM UVÁŽENÍ A POTÉ, CO VÁS NA TUTO SKUTEČNOST UPOZORNÍ. Pro účely vysvětlení a nikoliv jako omezení dochází k většině pozastavení, zrušení a/nebo smazání Účtů z důvodu porušení této Smlouvy, EULA, Zásad ochrany soukromí, Vývolávačova kodexu (definováno níže) nebo obecného podvodu či prodeje účtu. Dále může společnost Riot Games kdykoli zastavit poskytování a/nebo podporu Hry.
  2. Vámi.Váš Účet můžete zrušit kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu zasláním e-mailu společnosti Riot Games na adresu support@riotgames.com.
  3. Komunitou prostřednictvím Crowd Sourcing. Společnost Riot Games umožňuje své komunitě uživatelů („Komunita“) sledovat dodržování „Vyvolávačova kodexu“, jenž může být umístěn na Webu a který uvádí základní zásady ideálního herního chování jednotlivých hráčů, ale i dalšími zásadami společnosti Riot Games.Dále, členové komunity, včetně vás jako uživatele, mají oprávnění hlásit hráče a předkládat popisy činností a kroků některých uživatelů ve Hře a kolektivně určovat, zda se daný konkrétní uživatel choval v souladu se zásadami Riot Games týkajícími se chování uživatelů, včetně zejména Vyvolávačova kodexu a Kodexu chování (definovaných níže). Tento systém, jenž umožňuje Komunitě sledovat chování uživatelů ve Hře, se jmenuje The Tribunal®. Pokud Tribunál shledá, že jste jednali v rozporu s jakoukoliv ze Zásad Riot Games, může společnost Riot Games na základě svého rozhodnutí zakázat použití Hry a pozastavit, zrušit a/nebo vymazat váš Účet. Postupy, kterými se Tribunál řídí, jsou uvedeny na Webu.

 

IV. VLASTNICTVÍ

 1. Práva duševního vlastnictví. Všechna práva a nároky související Majetkem a veškerý obsah v něm obsažený (včetně zejména Účty, počítačový kód, titulky, objekty, artefakty, postavy, jména postav, lokace, názvy lokalit, příběhy, dějové linky, dialogy, slogany, umělecká díla, grafiky, konstrukční nebo pozemní design, animace, zvuky, hudební kompozice a nahrávky, Riot Points (definované dále), audiovizuální díla, podobnost postav a provozní metody, obchodní značky, servisní značky, obchodní názvy, doménové názvy, tagové řádky, patenty, vynálezy, užitné modely, know-how a další práva duševního vlastnictví) jsou v majetku Riot Games nebo jejích držitelů licence. Majetek a veškerý v něm obsažený obsah je chráněn zákony na ochranu práv průmyslového vlastnictví Irska, případně Spojených států a případně dalších zemí. Společnost Riot Games a její držitelé licence si vyhrazují veškerá práva ve spojení s Majetkem, včetně zejména výhradní právo vytvářet z něj odvozená díla.Zavazujete se, že nebudete vytvářet žádná autorská díla na základě Majetku s výjimkou případů výslovně schválených společností Riot Games.Dále, s výjimkou jinde uvedenou v Části IV.A, vás společnost Riot Games za žádných okolností neopravňuje jakkoliv využívat obchodní značky, servisní značky, obchodní názvy, loga, doménové názvy a/nebo obchodní postupy společnosti Riot Games (souhrnně „Značky Riot Games“) bez písemné licenční smlouvy.Jakákoliv reprodukce, redistribuce nebo změna Majetku nebo použití Majetku v rozporu s EULA nebo touto Smlouvou je výslovně zakázána ze zákona a může mít za následek uvalení závažných občanských a trestních pokut.
  Bez ohledu na výše uvedené vám může společnost Riot Games poskytnout „fanouškovský balíček“ (který se nachází na Webu), jenž obsahuje omezenou licenci používat některé Značky Riot Marks a jiný chráněný materiál. S výjimkou licence výslovně udělenou k „fanouškovskému balíčku“ si společnost Riot Games vyhrazuje všechna práva a podíly na Značkách Riot Games a veškerá další práva průmyslového vlastnictví a neopravňuje vás je vystavovat nebo jakkoliv používat, včetně zejména používat na webových stránkách, na blozích, ve fórech, v podpisech, na produktech nebo v tištěných nebo elektronických publikacích.
 2. Herní aktiva, Virtuální položky a Účty. V průběhu použití Hry můžete shromažďovat herní aktiva spojená s vaším Účtem, včetně zejména objekty, artefakty, měnu, položky, vybavení a/nebo další cennosti nebo stavové ukazatele („Herní aktiva“), které jsou umístěné na serverech provozovaných společností Riot Games jako data. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že taková Herní aktiva jsou shromažďována v rámci vašeho Účtu a z tohoto důvodu nezískáváte žádné vlastnické nebo jiné majetkové právo k těmto Herním aktivům. Můžete také využívat své Riot Points (definované níže) k licencování určitých Herních aktiv, jež je možné použít při placení Hry, včetně zejména speciálních šampiónů, „skinů“ šampiónů a boostů („Virtuální položky“). Potvrzujete a souhlasíte, že společnost Riot Games má právo, avšak nikoliv povinnost, vymazat, upravit, přesunout, odstranit nebo převést veškerá Herní aktiva, zcela nebo částečně, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, s vaším vědomím nebo bez vašeho vědomí a bez jakékoliv odpovědnosti vůči vám. Společnost Riot Games neposkytuje nebo nezaručuje a výslovně se zříká jakýchkoliv cenin, hotovosti či čehokoliv jiného souvisejícího s údaji uloženými na serverech provozovaných společností Riot Games, včetně zejména Herní aktiva a Virtuální položky související s vaším Účtem.
  BEZ OHLEDU NA COKOLIV JINÉHO ZDE UVEDENÉHO DÁLE POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE NEMÁTE ŽÁDNÁ PRÁVA NEBO JINÝ MAJETKOVÝ PODÍL NA VAŠEM ÚČTU A POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE (KROMĚ OMEZENÉHO PŘÍSTUPU k VYUŽÍVÁNÍ ÚČTU) VŠECHNA PRÁVA SPOJENÁ S ÚČTEM JSOU A BUDOU NAVŽDY VE VLASTNICTVÍ A BUDOU EXISTOVAT VÝHRADNĚ VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI RIOT GAMES. POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE NEMÁTE ŽÁDNÝ NÁROK, PRÁVO, PODÍL, VLASTNICKÝ NEBO JINÝ MAJETKOVÝ PODÍL NA HERNÍCH AKTIVECH, NA VIRTUÁLNÍCH POLOŽKÁCH NEBO NA ZÍSKANÝCH RIOT POINTS, BEZ OHLEDU NA NABÍZENÉ NEBO UHRAZENÉ PROTIPLNĚNÍ VÝMĚNOU ZA RIOT POINTS NEBO VIRTUÁLNÍ POLOŽKY. DÁLE, SPOLEČNOST RIOT GAMES NEBUDE ODPOVĚDNÁ DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM A JAKKOLIV ZA ZNIČENÍ, VYMAZÁNÍ, ZMĚNU, ZHORŠENÍ, PROLOMENÍ NEBO JINOU ŠKODU NEBO ÚJMU JAKÉHOKOLIV DRUHU ZPŮSOBENOU NA HERNÍCH AKTIVECH, VIRTUÁLNÍCH POLOŽKÁCH NEBO RIOT POINTS, VČETNĚ ZEJMÉNA ZA VYMAZÁNÍ HERNÍCH AKTIV, VIRTUÁLNÍCH POLOŽEK NEBO RIOT POINTS PŘI UKONČENÍ NEBO VYPRŠENÍ PLATNOSTI VAŠEHO ÚČTU.
 3. Předkládání nevyžádaných materiálů. Společnost Riot Games si velice váží vaší zpětné vazby ke službám a produktům, avšak žádáme vás, abyste nám nezasílali podněty, doporučení nebo jiné nevyžádané materiály. Společnost Riot Games a ani její zaměstnanci a/nebo smluvní partneři nepřijímají a neposuzují nevyžádané materiály, původní uměleckou tvorbu nebo jiná díla, včetně zejména náměty nebo návrhy na nové nebo vylepšené hry nebo technologie, vylepšení hry nebo produktu, marketingové plány nebo názvy nových her (společně „Nevyžádané materiály“). Prosíme, abyste společnosti Riot Games nebo jejím zaměstnancům a/nebo smluvním partnerům nezasílali Nevyžádané materiály. Cílem této zásady je předcházet možným nepochopením nebo sporům v případech, kdy by se produkty Riot Games mohly stát podobnými odeslaným Nevyžádaným materiálům. Pokud navzdory této zásadě zašlete Nevyžádané materiály společnosti Riot Games nebo jakémukoliv jejímu zaměstnanci a/nebo smluvním partnerům, pak tímto potvrzujete a zavazujete se, že okamžikem odeslání nebo doručení udělujete společnosti Riot Games a jí jmenovaným osobám celosvětové, trvalé, neodvolatelné, dále licencovatelné, přenosné, postupitelné, nevýhradní a bezplatné právo a licenci užívat, reprodukovat, distribuovat, přizpůsobovat, měnit, překládat, vytvářet odvozená díla, veřejně představovat, veřejně vystavovat, digitálně představovat, vytvářet, nechat vytvářet, prodávat, nabízet k prodeji a dovážet vaše Nevyžádané materiály, včetně zejména veškerá autorská práva, obchodní značky, obchodní tajemství, patenty, průmyslová práva a veškerá další práva duševního vlastnictví a majetková práva s nimi související, na jakýchkoliv médiích nyní známých nebo vyvinutých později, pro jakékoliv účely, obchodní nebo jiné, včetně zejména poskytování Nevyžádaných materiálů ostatním a bez jakékoliv kompenzace ve váš prospěch. V potřebném rozsahu souhlasíte s tím, že vypracujete a předložíte veškeré dokumenty a uskutečníte veškeré kroky potřebné nebo žádoucí k tomu, aby užívací právo související s Nevyžádanými materiály udělené společnosti Riot Games tak, jak je uvedeno výše, bylo platné, účinné a vymahatelné.Do maximálního možného rozsahu povoleného zákony platnými ve vaší soudní pravomoci se také vzdáváte jakýchkoliv nároků, podle kterých použití Nevyžádaných materiálů společností Riot Games a/nebo jejích držitelů licence porušuje jakákoliv vaše práva, včetně zejména morální práva, práva na soukromí, právo na zveřejnění, majetková nebo jiná práva a/nebo práva na uznání za materiály nebo náměty zde uvedené.Tímto opravňujete společnost Riot Games a jí jmenované osoby, postupníky a držitele licencí (1) určovat výhradně na základě svého vlastního uvážení, zda bude využito vaše skutečné jméno či nikoliv při využívání Nevyžádaných materiálů; (2) poskytovat Nevyžádané materiály veřejnosti, (3) používat Nevyžádané materiály s uvedením vašeho jména jako autora nebo bez uvedení vašeho jména, a to výhradně na základě vlastního uvážení a (4) upravit, doplnit, zkrátit nebo jinak revidovat a upravit Nevyžádané materiály výhradně na základě vlastního uvážení společnosti Riot Games a jí jmenovaných osob, postupníků a držitelů licencí.

 

V. POPLATKY; RIOT POINTS; ÚČTOVÁNÍ

Některé aspekty Hry po vás mohou vyžadovat uhrazení poplatku a souhlasíte s tím, že poskytnete přesné a úplné platební údaje poskytovateli platebního styku, využívaného společností Riot Games, který zde vystupuje jako třetí strana. Dále se zavazujete, že uhradíte veškeré poplatky a příslušné daně vám vzniklé nebo komukoliv jinému, kdo využívá vámi registrovaný Účet. Všechny poplatky a výdaje jsou splatné v souladu s platebními podmínkami platnými v okamžiku, kdy se daný poplatek nebo výdaj stane splatným. V závislosti na vaší oblasti můžete mít k dispozici různé možnosti platby. Budete přesměrováni na stránku s výběrem požadované možnosti platby a možností zadání příslušných informací o platbě. Váš nákup bude dokončen poté, co akceptujete platební podmínky (pokud existují) a kliknete na tlačítko „zaplatit nyní“, přičemž bude na vaši adresu zaslán potvrzovací e-mail. V závislosti na metodě platby, kterou zvolíte, můžete být přesměrováni na platební stránku třetí strany a vaše transakce bude podléhat platebním pravidlům a procesům této třetí strany. Společnost Riot Games může průběžně upravovat, doplňovat nebo nahrazovat svoje poplatky a metody účtování poplatku a tyto změny budou účinné bezprostředně po začlenění do této Smlouvy nebo kamkoliv jinam na Webu nebo do Hry. Společnost Riot Games může dle svého uvážení uchovávat záznamy o transakcích tak dlouho, jak je dle jejího názoru přiměřeně nutné k realizaci jejích obchodních potřeb.

Pokud máte platný a aktivní Účet, můžete se zapojit do naší služby nabídky Riot Points, což je systém vykoupitelných bodů, jenž funguje na bázi virtuální měny („Riot Points“), používané k licencování určitých Virtuálních položek. Riot Points je možné nakupovat online prostřednictvím obchodu ve Hře nebo v maloobchodu prostřednictvím předplacené Herní karty Riot Games. Upozorňujeme, že vaší Herní kartu Riot Games musíte zaregistrovat v obchodu ve Hře, abyste získali přístup k Riot Points, které taková karta obsahuje. Riot Points je možné také získat od Riot Games v rámci propagace nebo jinými prostředky, například splněním některých úkolů nebo dosažení určitých cílů ve Hře nebo v soutěžích nebo sázkách organizovaných společností Riot Games. Souhlasíte, že budete výhradně odpovědní za úhradu veškerých příslušných daní souvisejících s pořízením a použitím Riot Points nebo s přístupem k nim. Pokud není uvedeno jinak, veškeré splatné částky jsou uvedeny včetně příslušných daní (např. DPH). Riot Points se prodávají nebo vydávají v balíčcích a cena se může různit v závislosti na zakoupeném množství a místě vašeho nákupu. Pokud to společnost Riot Games považuje za nutné, může na základě vlastního uvážení omezit celkový počet Riot Points, které je možné si jednorázově zakoupit a/nebo omezit celkový počet Riot Points, které je možné mít celkem na Účtu. Společnost Riot Games vás bude informovat, jakmile se budete k tomuto limitu přibližovat. Dále se mohou cena a dostupnost Riot Points a/nebo Virtuálních položek změnit bez předchozího upozornění (v rozsahu povoleném platným zákonem). Některé Virtuální položky, které si pořídíte, mohou mít stanovenou dobu použitelnosti, zatímco u jiných tomu tak není a každá Virtuální položka, kterou získáte pomocí Riot Points, bude připsána na vašem Účtu až do doby, než vyprší stanovená doba použitelnosti nebo až do doby ukončení nebo zrušení Účtu (podle toho, co nastane dříve) nebo do data, kdy společnost Riot Games přestane nabízet nebo podporovat tuto Hru.

POTVRZUJETE A ZAVAZUJETE SE, ŽE SYSTÉM RIOT POINTS A VIRTUÁLNÍ POLOŽKY, KTERÉ ZÍSKÁTE, NEMAJÍ ŽÁDNOU PENĚŽNÍ HODNOTU A NELZE JE SMĚNIT ZA HOTOVOSTNÍ PENÍZE. ZA NÁKUP RIOT POINTS NEBO VIRTUÁLNÍCH POLOŽEK ZÍSKANÝCH ZA BODY RIOT NEBUDE VYPLÁCENA ŽÁDNÁ NÁHRADA. JSTE ROVNĚŽ PLNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI POPLATKY k TÍŽI VAŠEHO ÚČTU, VČETNĚ VŠECH NEOPRÁVNĚNÝCH POPLATKŮ.

Vaší odpovědností je ověřit si, že na váš Účet byl přičten/odečten správný počet Riot Points v průběhu dané transakce, a proto okamžitě informujte společnost Riot Games, pokud se domníváte, že došlo ke vzniku chyby ve spojení s vaším stavem Riot Points.Společnost Riot Games prošetří váš nárok a přitom po vás může vyžadovat některé další informace a/nebo dokumentaci s cílem váš nárok ověřit. Společnost Riot Games vás bude informovat o výsledcích zkoumání, nicméně tímto potvrzujete a souhlasíte, že společnost Riot Games disponuje pravomocí rozhodnout o platnosti nebo neplatnosti vašeho nároku a případně o příslušné náhradě. Prodej nebo převod Virtuálních položek nebo Riot Points mezi uživateli může být prováděn pouze prostřednictvím případných služeb schválených a pro tyto účely poskytnutých Riot Games a společnost Riot Games může zrušit jakýkoliv Účet, který jedná v rozporu s tímto zákazem.

ZA NÁKUP RIOT POINTS NEBO VIRTUÁLNÍCH POLOŽEK ZÍSKANÝCH ZA BODY RIOT NEBUDE VYPLÁCENA ŽÁDNÁ NÁHRADA. JSTE-LI PŘEDPLATITELEM, MÁTE PRÁVO ODSTOUPIT OD NÁKUPU RIOT POINTS DO 14 DNŮ OD JEHO USKUTEČNĚNÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU. TÍMTO VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, ŽE SE VZDÁVÁTE SVÉHO PRÁVA NA ODSTOUPENÍ VE VZTAHU K NAŠÍ SLUŽBĚ POSKYTOVÁNÍ RIOT POINTS POTÉ, CO BYLO ZAHÁJENO PLNĚNÍ TÉTO SLUŽBY A POTÉ, CO VÁŠ ÚČET ZÍSKAL PŘÍSTUP K RIOT POINTS. DÁLE TÍMTO VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POSKYTOVÁNÍ RIOT POINTS A PLNĚNÍ NAŠICH SLUŽEB ZAČÍNÁ BEZPROSTŘEDNĚ PO DOKONČENÍ VAŠEHO NÁKUPU. PO AKTIVACI RIOT POINTS NA VAŠEM ÚČTU SE SMLOUVA POVAŽUJE Z NAŠÍ STRANY ZA SPLNĚNOU.

 

VI. KODEX CHOVÁNÍ

V průběhu použití Majetku se zavazujete dodržovat veškeré příslušné zákony, pravidla a nařízení. Také se zavazujete dodržovat určitá dodatečná práva, kterými se řídí vaše použití Majetku („Kodex chování“). Má se za to, že Kodex chování není vyčerpávající a společnost Riot Games si vyhrazuje právo upravit kdykoliv tento Kodex chování a přijmout veškerá vhodná kázeňská opatření včetně zrušení Účtu a jeho vymazání za účelem ochrany integrity a ducha Majetku, bez ohledu na to, zda je konkrétní chování zde uvedené jako zakázané. Kromě tohoto Kodexu chování si také přečtěte Vyvolávačův kodex, kde jsou uvedeny další informace o vzorovém chování v průběhu hraní hry. Níže jsou uvedeny příklady chování, při kterých budou uplatněny kázeňské sankce:

 1. Ztělesňování jakékoliv osoby, společnosti nebo organizace, včetně zaměstnance společnosti Riot Games nebo vystupování takovým způsobem, který může působit jako vystupování pocházející od společnosti Riot Games;
 2. Odeslání identifikačních údajů o vás samotných nebo jiném uživateli do Hry nebo na Web;
 3. Obtěžování, pronásledování nebo ohrožování jiné uživatele Hry;
 4. Odstranění, úprava nebo skrytí jakéhokoliv oznámení o autorském právě, obchodní značce, patentu nebo jiných chráněných právech společnosti Riot Games uvedených na Webu, ve Hře a/nebo Softwaru. Také nesmíte přenášet obsah, který porušuje práva ostatních osob, včetně zejména patenty, obchodní značku, obchodní tajemství, autorské právo, veřejnou známost, osobní práva nebo jiná chráněná nebo nechráněná práva;
 5. Přenášení nebo sdělování jakéhokoliv obsahu, který je na základě výhradního a jedinečného rozhodnutí společnosti Riot Games považován za urážlivý, včetně zejména jazyku, který je nezákonný, škodlivý, ohrožující, nactiutrhačný, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní nebo rasově, etnicky nebo jinak zpochybnitelný;
 6. Přenášení nebo zapojení se do přenášení jakéhokoliv obsahu, jenž obsahuje virus, poškozená data, trojské koně, software pro zachytávání stisků kláves na klávesnici, červy, časové bomby, restartovací software nebo jiné počítačové programovací rutiny, jejichž smyslem je poškodit, závažně narušit, tajně podkopat nebo zachytit, odposlechnout nebo jinak zneužít jakýkoliv systém, údaje nebo osobní informace;
 7. Vkládat do chatu nevyžádaná sdělení, ať již pro osobní nebo komerční účely, narušovat tok konverzace opakovanými příspěvky nebo podobným způsobem;
 8. Zapojovat se do jakékoliv akce, která na základě výhradního rozhodnutí společnosti Riot Games „využívá“ nezdokumentované aspekty Hry s cílem zajistit nepoctivou výhodu nad ostatními uživateli;
 9. Zapojovat se do jakékoliv akce, která na základě výhradního rozhodnutí společnosti Riot Games podvádí jiného uživatele Hry, včetně zejména „zpronevěřování“ nebo „sociální inženýrství“;
 10. Použití neautorizovaných programů třetích stran, včetně zejména „mody“, „hacky“, „cheaty“, „skripty“, „boty“, „trainery“ a automatizačních programů, jenž jakýmkoliv způsobem komunikují se Softwarem z jakéhokoliv důvodu, zejména ty, které pronikají, emulují nebo přesměrovávají jakoukoliv komunikaci mezi Softwarem a Riot Games nebo který shromažďuje informace o Hře čtením paměťových oblastí využívaných Softwarem k ukládání informací o Hře;
 11. Přistupovat nebo pokoušet se o přístup do prostor Hry nebo serverů Hry, které nejsou určeny pro veřejnost;
 12. Volit takové jméno Vyvolávače, které falešným způsobem indikuje asociaci s Riot Games, obsahuje osobně identifikační informace, porušuje chráněná nebo nechráněná práva třetích stran nebo jméno, které je útočné, hanlivé, vulgární, obscénní, sexuálně implicitní, rasově, etnicky nebo jinak zpochybnitelné. S cílem obejít toto omezení volby jména Vyvolávače nesmíte používat chybně hláskované nebo alternativní hláskování takového jména. Riot Games může upravit jakékoliv jméno, které podle vlastního výhradního uvážení společnosti Riot Games porušuje toto ustanovení bez jakéhokoliv dalšího oznámení a může přijmout další kázeňská opatření, včetně zrušení Účtu, v případě opakovaného porušení; nebo
 13. Odhlašovat se nebo ukončovat Hru během hraní v reálném čase. Automatizovaný systém Leaverbuster® od Riot Games sleduje výše uvedené údaje a vydává dočasné zákazy přístupu v případě, že je u uživatele zjištěno časté odcházení během hraní hry v reálném čase. Trvání dočasného zákazu přístupu se bude prodlužovat při každém pokračujícím opuštění hraní v reálném čase daným Účtem.

 

VII. OBSAH UŽIVATELE

 1. Vlastnictví.Obsah“ znamená jakoukoliv komunikaci, obrázky, zvuky, veškerý materiál a informace, které kopírujete nebo přenášíte přes Web nebo Hru nebo vše, co ostatní uživatelé kopírují nebo přenášejí, včetně zejména jakékoliv příspěvky do Fóra (definované níže) a/nebo interaktivního textového chatu v reálném čase ve Hře („Chat“).
  Tímto potvrzujete a souhlasíte, že zůstáváte plně odpovědní za veškerý Obsah a že jste jeho vlastníkem. Nicméně společnosti Riot Games udělujete od okamžiku kopírování nebo přenosu Obsahu nevýhradně veškerá známá nebo následně existující autorská práva a veškerá další práva duševního vlastnictví k veškerému Obsahu jakéhokoliv druhu a povahy, na věčnost (nebo na maximální možnou dobu ochrany poskytovanou příslušným zákonem), pro celý svět a tímto udělujete společnosti Riot Games jako aktuální nevýhradní licenci k budoucím právům všechna práva duševního vlastnictví, která jsou ve vašem vlastnictví. V případě, že není možné nějaký Obsah licencovat, udělujete tímto společnosti Riot Games a jejím držitelům licencí, včetně zejména příslušným postupníkům a nástupcům, trvalé, neodvolatelné, dále licencovatelné, převoditelné, celosvětové, uhrazené právo reprodukovat, fixovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, reformátovat, přenášet nebo poskytovat přístup elektronicky, vysílat, sdělovat veřejnosti telekomunikačními technologiemi, zobrazovat, představovat, ukládat do počítačové paměti a používat a uplatňovat tento Obsah a veškeré jeho upravená a odvozená díla bez úhrady jakékoliv kompenzace ve váš prospěch. V potřebném rozsahu souhlasíte s tím, že vypracujete a předložíte veškeré dokumenty a uskutečníte veškeré kroky potřebné nebo žádoucí k tomu, aby užívací právo související s Obsahem udělené společnosti Riot Games tak, jak je uvedeno výše, bylo platné, účinné a vymahatelné.Také se tímto vzdáváte veškerých morálních práv, jenž můžete mít k takovému Obsahu podle ustanovení příslušných zákonů oblasti dané soudní pravomoci do maximální míry povolené zákony platnými v dané oblasti soudní pravomoci.Prohlašujete, zaručujete a souhlasíte, že žádný z Obsahu nebude podléhat jakékoliv povinnosti, ať již zachování důvěrnosti, přisuzování nebo jiné ze strany Riot Games a společnost Riot Games nebude odpovědná za jakékoliv použití nebo odtajnění Obsahu.Dále potvrzujete a souhlasíte, že nebudete kopírovat nebo jinak přenášet na Web nebo Hru nebo jejich prostřednictvím jakýkoliv Obsah, který podléhá právům třetích stran.Tímto opravňujete společnost Riot Games a jí jmenované osoby, postupníky a držitele licencí (1) určovat výhradně na základě svého vlastního uvážení, zda bude využito vaše skutečné jméno či nikoliv při využívání Obsahu; (2) poskytovat Obsah veřejnosti, (3) používat Obsah s uvedením vašeho jména jako autora nebo bez uvedení vašeho jména, a to výhradně na základě vlastního uvážení a (4) upravit, doplnit, zkrátit nebo jinak revidovat a upravit Obsah výhradně na základě vlastního uvážení společnosti Riot Games a jí jmenovaných osob, postupníků a držitelů licencí.
 2. Souhlas s monitorováním. Společnost Riot Games neprovádí a nemůže provádět předběžnou kontrolu nebo monitorování veškerého Obsahu. Nicméně její zástupci mohou monitorovat a/nebo zaznamenávat vaši komunikaci (včetně zejména příspěvky odesílané do Fóra a/nebo Chatu) při hraní Hry nebo používání Webu a tímto udělujete váš neodvolatelný souhlas s takovým monitorováním a zaznamenáváním.Potvrzujete a souhlasíte s tím, že nemáte žádná očekávání týkající se soukromí v případě kopírování jakéhokoliv Obsahu a dále potvrzujete a souhlasíte s tím, že váš Chat může být používán v průběhu řízení Tribunálu, jak je podrobněji uvedeno v Části VI.C níže.Společnost Riot Games nepřebírá žádnou odpovědnost nebo zodpovědnost za Obsah generovaný uživateli Webu a/nebo Hry.Společnost Riot Games má právo, avšak nikoliv povinnost podle svého vlastního uvážení upravit nebo odstranit jakýkoliv Obsah.Navíc, společnost Riot Games si také vyhrazuje právo vždy a na základě vlastního rozhodnutí zveřejnit jakýkoliv Obsah z jakéhokoliv důvodu, včetně zejména z důvodu (i) dodržení příslušného zákona, nařízení, právního procesu nebo požadavku vlády; (ii) vymáhání podmínek této Smlouvy nebo jakékoliv jiné smlouvy; nebo (iii) ochrany zákonných práv a nároků Riot Games; (iv) v případě ohrožení života nebo zdraví člověka; (v) nahlášení trestného činu nebo jiného nevhodného jednání nebo (vi) v rámci řízení Tribunálu.Žádáme vás, abyste do Chatu nebo do Fóra neuváděli žádné informace, na jejichž základě můžete být identifikovány a dodržujte Kodex chování, protože není možné očekávat jakoukoliv úroveň ochrany Obsahu, který poskytujete v Chatu nebo Fórech a pamatujte na to, že členové Riot Games a Komunity, kteří přímo hrají s vámi nebo proti vám ve Hře, mohou mít přístup k informacím v Chatu nebo ve Fórech kdykoliv.
 3. Tribunál. Veškerý Chat společností Riot Games bude zaznamenáván a archivován po dobu určenou společností Riot Games podle jejího vlastního uvážení, přičemž společnost Riot Games může uvedenou dobu archivace kdykoliv změnit v souladu s podmínkami Pravidel Tribunálu. V případě, že se vaše aktivity nebo chování ve Hře stane předmětem hlášení jiného uživatele jako porušení Vyvolávačova kodexu, porušení této Smlouvy nebo porušení jakýchkoliv zásad Riot Games a pokud se tento váš případ dostane před Tribunál, bude Tribunálu předložen úplný výpis z Chatu z dané konkrétní relace Hry a tento výpis bude k dispozici pro nahlédnutí náhodně zvolenými členy Komunity, kteří jsou způsobilí a souhlasí s účastí v Tribunálu.
 4. Fóra. Máte-li platný a aktivní Účet, můžete přidávat sdělení a další obsah do části „Fóra“ na Webu („Fóra“).Při zadávání příspěvků do fór a se zavazujete dodržovat Kodex chování a zásady týkající se Odkazů (uvedené níže).Je vám jasné, že většina informací obsažených ve Fórech pochází od ostatních hráčů, kteří nejsou zaměstnanci Riot Games nebo nespadají pod její vedení.Dále potvrzujete skutečnost, že si jste vědomi přítomnosti velkého množství informací dostupných ve Fórech a že osoby zapojené do Fór mohou občas zveřejnit zprávy nebo vydat prohlášení, ať již úmyslně nebo neúmyslně, která jsou nepřesná, zavádějící, urážlivá, hanlivá nebo dokonce i nezákonná.Společnost Riot Games neschvaluje a není odpovědná za tyto zprávy nebo prohlášení nebo za jakýkoliv názor, radu, informaci nebo jiné zprávy vámi nebo ostatními uživateli vložené do Fór nebo zobrazené ve Fórech.Názory vyjádřené ve Fórech odrážejí výhradně vaše názory a/nebo názory ostatních uživatelů a nemohou odrážet názory Riot Games. Společnost Riot Games není odpovědná za jakékoliv chyby nebo opomenutí v příspěvcích, za odkazy vložené do zpráv nebo za jakékoliv výsledky dosažené využitím informací obsažených ve Fórech. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, nebude společnost Riot Games za žádných okolností odpovědná za škody nebo ztráty způsobené vám z důvodu spolehnutí se na informace uvedené ve Fórech nebo vašim používáním Fór. Upozorňujeme na skutečnost, že pokud o sobě ve Fóru zveřejníte informace, budou tyto informace veřejně dostupné a mohou být shromažďovány a používány ostatními uživateli. Pokud vkládáte do Fóra jakékoliv informace, činíte tak výhradně na vaše vlastní riziko.Společnost Riot Games si vyhrazuje právo, avšak nikoliv povinnost, monitorovat Fóra nebo veškeré příspěvky nebo jiné materiály, které vy nebo ostatní hráči přenášejí nebo vkládají do Fór nebo odstranit takové materiály a zveřejnit takové materiály a okolnosti související s jejich přenosem třetí straně s cílem řádně provozovat Web nebo s cílem dosáhnout shody s požadavky zákonů nebo státních orgánů.

 

VIII. AKTUALIZACE A ZMĚNY

 1. Smlouva. Společnost Riot Games si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení revidovat, aktualizovat, změnit, upravit, doplnit, nahradit nebo vymazat určité podmínky této Smlouvy s ohledem na vývoj Majetku; nicméně platí, že závažné změny této Smlouvy nebudou aplikovány retroaktivně. Tyto změny budou účinné po sdělení vaší akceptace. Nejsou-li pro vás jakékoliv budoucí změny této Smlouvy přijatelné nebo způsobují, že nebudete nadále schopni plnit tuto Smlouvu nebo být ve shodě s ní, společnost Riot Games si vyhrazuje právo ukončit tuto Licenční smlouvu v souladu s právem na ukončení podle Článku XVI. Aktuální verzi této Licenční smlouvy si můžete přečíst klepnutím na odkaz „Užívací podmínky“ ve spodní části Webu. Vaší odpovědností je kontrolovat tuto Smlouvu a sledovat její případné změny. Upozorňujeme, že Riot Games může také revidovat i ostatní zásady, včetně EULA a Zásady ochrany soukromí, a to kdykoliv a jejich nové verze budou k dispozici na Webu.
 2. Majetek. V rámci úsilí o vylepšení Majetku souhlasíte s tím, že společnost Riot Games může změnit, upravit, aktualizovat, pozastavit, změnit vlastnosti herního prvku, nebo zakázat vám přístup k jakémukoliv hernímu prvku nebo částem Majetku a může po vás vyžadovat, abyste si stáhli a instalovali aktualizace Softwaru, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo odpovědnosti vůči vám. Rovněž jste srozuměni a souhlasíte s tím, že veškeré takové změny nebo aktualizace Majetku mohou změnit specifikace systému nutné ke hraní Hry a v takovém případě jste vy a nikoliv společnost Riot Games odpovědní za pořízení nutného dodatečného softwaru a/nebo hardwaru, abyste mohli získat přístup ke Hře a hrát ji.

 

Web může obsahovat odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. Společnost Riot Games vám poskytuje tyto odkazy jako vymoženost nebo je mohou přidávat ostatní uživatelé jako Obsah přidávaný uživatelem. Použití těchto odkazů a externích webových stránek probíhá na vaše riziko.Odkazované weby nejsou pod kontrolou společnosti Riot Games a společnost Riot Games není odpovědná za obsah, který je dostupný na ostatních webech.Tyto odkazy nepředstavují schválení informací nebo materiálů společností Riot Games obsažené na daných jiných webech a společnost Riot Games se zříká jakékoliv odpovědnosti ve spojení s vaším přístupem a použitím těchto webů.

Rozhodnete-li se poskytnout odkaz na Web nebo v rámci Hry (např. ve Fóru nebo prostřednictvím Chatu) na externí web, pak není-li uvedeno něco jiného v písemné smlouvě mezi vámi a Riot Games potvrzujete a zavazujete se:(i) vzhled, pozice a další aspekty odkazu nesmí být takové, aby poškozovaly nebo narušovaly goodwill přisuzovaný názvům a obchodním značkám Riot Games a/nebo jejím držitelům licence; (ii) vzhled, pozice a další atributy odkazu nesmí vytvářet falešný dojem, že vaše organizace nebo osoba je sponzorována, příbuzensky spojena nebo asociována se společností Riot Games; (iii) po vybrání uživatelem musí odkaz zobrazit externí web v režimu přes celou obrazovku a nikoliv v rámečku na Webu, který obsahuje odkaz; a (iv) společnost Riot Games si vyhrazuje právo revokovat svůj souhlas s odkazem kdykoliv a výhradně na základě vlastního uvážení.

 

Jste-li vlastníkem práv, především vlastníkem autorských práv nebo jeho zástupcem a domníváte se, že obsah uveřejněný na Webu uživatelem Riot Games porušuje vaše práva, především vaše autorská práva nebo domníváte-li se, že obsah zveřejněný na Webu uživatelem Riot Games je nezákonný z jiného důvodu, žádáme vás o zaslání sdělení (v případě irských státních příslušníků: v souladu se zákonem o autorském a souvisejícím právu z roku 2000, ve znění pozdějších předpisů) zástupci společnosti Riot Games pro zajištění shody obsahu a autorské právo s uvedením následujících informací:

 1. Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorského práva nebo držitele dotyčného práva;
 2. Popis autorským právem chráněného díla nebo vaše zákonné tvrzení o tom, že došlo k porušení vašeho nároku;
 3. URL umístění Webu Riot Games, jenž obsahuje materiál, o kterém prohlašujete, že je závadný;
 4. Vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
 5. Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že rozporované použití není autorizováno vlastníkem autorského práva nebo držitelem práva, jeho zástupcem nebo ze zákona; a
 6. Vaše prohlášení, učiněné pod pohrůžkou pokuty nebo obvinění z křivého svědectví, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorského práva, držitelem práva nebo oprávněný (oprávněná) jednat jménem vlastníka autorského práva.

Adresa zástupce společnosti Riot Games pro zajištění shody obsahu a autorské právo:Riot Games, Inc., 10736 Jefferson Blvd #622, Culver City, Kalifornie, 90230, k rukám: zástupce společnosti Riot Games pro zajištění shody obsahu a autorské právo; nebo e-mailem nacopyright@riotgames.com. Tato e-mailová adresa je určena výhradně k příjmu uvedených oznámení a nikoliv pro obecné dotazy nebo požadavky směřované na společnost Riot Games. Z bezpečnostních důvodů nelze na této e-mailové adrese přijímat přílohy. Z toho tedy plyne, že jakékoliv oznámení o porušení zaslané elektronickou formou s přílohou nebude přijato nebo zpracováno. Upozorňujeme, že tato oznámení jsou zákonná oznámení a že společnost Riot Games může poskytnout kopie těchto oznámení účastníkům sporu nebo třetím stranám podle vlastního rozhodnutí nebo v souladu s požadavky zákona. Zásady ochrany soukromí nechrání informace poskytnuté v těchto oznámeních.

 

XI. USTANOVENÍ O ZÁRUCE

MAJETEK JE VÁM POSKYTNUT TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ A TAK, JAK JE K DISPOZICI, BEZ ZÁRUK NEBO PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÝCH PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO. DO ROZSAHU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SE SPOLEČNOST RIOT GAMES ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH NEBO SKRYTÝCH, KTERÉ BY SE MOHLY VZTAHOVAT NA MAJETEK, VČETNĚ ZEJMÉNA SKRYTÝCH ZÁRUK NÁROKU, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VEŠKERÝCH ZÁRUK, JEŽ MOHOU VZNIKNOUT Z PŮROBĚHU JEDNÁNÍ, Z PRŮBĚHU PLNĚNÍ NEBO VYUŽITÍ OBCHODU A VEŠKERÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO KVALITY JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V RÁMCI MAJETKU. SPOLEČNOST RIOT GAMES NERUČÍ, ŽE MAJETEK NEBUDE PŘERUŠOVANÝ NEBO BEZVADNÝ, ŽE BUDOU OPRAVENY ZJIŠTĚNÉ VADY NEBO ŽE MAJETEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI. PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR MAJETKU K DOSAŽENÍ VÁMI POŽADOVANÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽITÍ A VÝSLEDKY DOSAŽENÉ Z MAJETKU.

ABY SE PŘEDEŠLO POCHYBNOSTEM, SPOLEČNOST RIOT GAMES SE NEZŘÍKÁ SVÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚMYSLNÉ PORUŠENÍ SVÝCH POVINNOSTÍ. USTANOVENÍ O ZÁRUCE NEMÁ VLIV NA OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ NÍŽE.

Protože některé státy nebo oblasti soudní pravomoci neumožňují zřeknutí se skrytých záruk, nemusí se na vás výše uvedené zřeknutí zcela nebo částečně vztahovat.

 

XII. ODŠKODNĚNÍ

TÍMTO SE ZAVAZUJETE ODŠKODNIT A OCHRÁNIT SPOLEČNOST RIOT GAMES PŘED JAKÝMIKOLIV A VEŠKERÝMI NÁROKY, PRÁVNÍMI SPORY, NÁROKY NA ODŠKODNĚNÍ, ÚJMAMI, ODPOVĚDNOSTÍ A NÁKLADY (VČETNĚ POPLATKŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ), KTERÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO VZNIKNOU Z DŮVODŮ NA VAŠÍ STRANĚ A VZNIKNOU NEBO VYPLYNOU Z VAŠEHO POUŽITÍ NEBO NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ MAJETKU NEBO Z DŮVODU JAKÉHOKOLIV PORUŠENÍ JAKÝCHKOLIV USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVYZ VAŠÍ STRANY. Riot Games si vyhrazuje právo na svoje vlastní náklady a na základě svého vlastního rozhodnutí převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, která je jinak předmětem odškodnění z vaší strany a v tomto případě se zavazuje se s Riot Games spolupracovat při vymáhání dostupné obhajoby.

 

XIII. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A NA ZÁKLADĚ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE, AŤ JIŽ TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZÁVAZNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO Z JINÉHO DŮVODU NEBUDE SPOLEČNOST RIOT GAMES ODPOVĚDNÁ VÁM NEBO JAKÉKOLIV JINÉ OSOBĚ ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ ZEJMÉNA ŠKOD SOUVISEJÍCÍCH SE ZTRÁTOU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY GOODWILLU NEBO ZTRÁTY ZISKU) NEBO JAKÉKOLIV ŠKODY Z DŮVODU HRUBÉ NEDBALOSTI JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ ZEJMÉNA ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZASTAVENÍM PRÁCE, SELHÁNÍ NEBO ZÁVADY POČÍTAČE NEBO JINÝCH OBCHODNÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT) VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽITÍ NEBO NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ MAJETKU, A TO I TEHDY, POKUD SPOLEČNOST RIOT GAMES VĚDĚLA NEBO MĚLA VĚDĚT O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY.V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST RIOT GAMES ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, JEJICHŽ VÝŠE PŘEKRAČUJE JAKOUKOLIV ČÁSTKU VÁMI UHRAZENOU VE PROSPĚCH RIOT GAMES ZA TRANSAKCE SOUVISEJÍCÍ S HROU, POKUD EXISTUJÍ, V PRŮBĚHU ŠESTI (6) MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH OKAMŽIK VZNIKU PŘÍČINY.

Bez ohledu na výše uvedená omezení odpovědnosti NEBUDE NIC UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ OMEZOVAT ODPOVĚDNOST RIOT GAMES (i) za škody způsobené na životu, těle nebo zdraví z důvodu nedbalého porušení povinnosti nebo záměrného nebo nedbalého porušení povinnosti právním zástupcem nebo osobou využívanou k plnění závazků Riot Games, nebo (ii) za ostatní škody vyplývající z hrubě nedbalého porušení povinností Riot Games nebo záměrného nebo nedbalého porušení povinností právním zástupcem nebo osobou využívanou k plnění závazků Riot Games, nebo (iii) za úmyslně závadné jednání, (iv) za škody vyplývající z nedbalého porušení závazku, který je nezbytně nutný k plnění smlouvy ze strany Riot Games („Hlavní povinnosti“) do rozsahu, který je typický a předpovídatelný, (v) za jakoukoliv záruku vám poskytnutou ze strany Riot Games a (vi) za jakoukoliv odpovědnost vyplývající z legislativy odpovědnosti za výrobek platné v oblasti soudní působnosti.

Protože některé země nebo oblasti soudní působnosti neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových zemích nebo oblastech soudní působnosti bude odpovědnost Riot Games omezena do maximálního možného rozsahu povoleného příslušnými zákony.

 

XIV. SPRAVEDLIVÉ NÁHRADY

Tímto potvrzujete a souhlasíte, že společnosti Riot Games by vznikla nenapravitelná škoda, pokud by nebyla tato Smlouva vymáhána. Následně, nad rámec tohoto peněžního a jiného odškodnění, které může být vymahatelné ze zákona, souhlasíte s tím, že Riot Games bude oprávněna nárokovat specifické plnění nebo jiné nápravné opatření, bez písemné záruky, jiné zabezpečení nebo důkaz o odškodnění jakožto náhradu za jakékoliv porušení nebo hrozící porušení této Smlouvy. Dále, v případě soudního nebo administrativního řízení nebo jednání, zahájeného každou stranou ve spojení s touto Smlouvou a v souladu s Částí XV uvedenou níže, bude vítězná strana takového řízení nebo jednání oprávněna nárokovat od druhé strany veškeré náklady, náklady na právní zastoupení a další výdaje vzniklé této vítězné straně na základě výsledku řízení nebo jednání.

 

 1. Vyjednávání. Spory mohou být nákladné a časově náročné pro obě smluvní strany. V rámci úsilí o urychlení rozhodnutí a snížení nákladů na jakékoliv spory nebo nároky související s touto Smlouvou („Nárok“) se společně se společností Riot Games zavazujete k tomu, že se nejdříve pokusíte o zahájení neformálního projednávání každého Nároku po dobu minimálně třiceti (30) dnů (s výjimkou těch nákladů, které jsou výslovně vyloučeny v Části XV.B níže). Společnost Riot Games zašle oznámení na adresu, kterou má ve svých složkách v případě, že jste společnosti Riot Games poskytli dodatečné kontaktní informace (např. z účastí na propagační akci nebo průzkumu nebo kontaktováním zástupce služeb zákazníkům).V opačném případě zašle společnost Riot Games svoje oznámení na e-mailovou adresu uvedenou u vašeho Účtu. Vaše oznámení zasílejte na adresu Riot Games, Ltd., P.O.Box 11989, Dublin 2, Irsko, k rukám: právní oddělení.Upozorňujeme, že tento neformální postup řešení nemá vliv na jakékoliv ze zákona vyplývající lhůty na předložení Nároku k řešení.
 2. Výjimky ve vyjednávání. Do rozsahu povoleného příslušným zákonem jste se se společností Riot Games dohodli, že předmětem výše uvedených jednání nejsou níže uvedené Nároky:(i) veškeré Nároky usilující o vymáhání nebo ochranu nebo týkající se platnosti práv duševního vlastnictví vašich nebo společnosti Riot Games; (ii) veškeré Nároky týkající se údajné krádeže, narušení soukromí nebo neautorizovaného použití nebo z nich vyplývající; a (iii) veškeré Nároky na nápravu v souladu ekvitou. Do maximálního možného rozsahu se dále zavazujete, že nevznesete Nároky postavené na základě zástupce nebo člena třídy nebo jako privátní korunní žalobce. Kromě výše uvedeného může jakákoliv ze stran podat individuální žalobu u soudu k řešení drobných nároků ve věci Nároků, které spadají do rozsahu soudní pravomoci takových soudů namísto vedení soudního sporu.
 3. Rozhodné právo. S výjimkou jinde uvedenou v této Smlouvě se bude tato Licenční smlouva řídit, interpretovat a bude konstruována v souladu se zákony Irska bez zohlednění zásad kolize norem. Tímto se výslovně vylučuje aplikace Konvence OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. Uplatněny mohou být také jiné zákony, pokud se rozhodnete přistupovat ke Hře ze zemí jiných než Irsko. V takovém případě budou mít tyto místní zákony vliv na tuto Smlouvu pouze do rozsahu nezbytně nutného v dané soudní působnosti a tato Smlouva bude interpretována tak, aby zajistila maximální účinek podmínek uvedených v ustanoveních této Smlouvy. Vaší odpovědností je zajistit shodu se všemi místními zákony v případě, že se postupuje v souladu s takovými místními zákony. Pokud přistupujete ke Hře z Nového Zélandu a jste rezidentem Nového Zélandu, může se na Hru vztahovat Zákon Nového Zélandu o zárukách pro zákazníky z roku 1993 („Zákon“). Pokud platí Zákon bez ohledu na cokoliv jiného uvedeného v této Smlouvě, pak můžete mít i další práva nebo nároky uvedené v takovém Zákoně, jež mohou platit nad rámec nebo namísto toho, co je uvedeno ve Smlouvě. Pokud přistupujete ke Hře z Evropského společenství a jste jeho rezidentem a jste spotřebitel, můžete mít nárok na jiná nebo dodatečná zákonná práva nebo nároky ze zákona tak, jak je uvedeno v této Smlouvě.

 

XVI. UKONČENÍ

Tato Smlouva (a veškeré případné následné změny) bude platná a účinná až do jejího ukončení. Jak vy, tak i společnost Riot Games může ukončit tuto Smlouvu kdykoliv ukončit poté, co tuto skutečnost oznámí druhé straně. Ukončení ze strany Riot Games bude účinné poté, co budete zpraveni o této skutečnosti, okamžikem zrušení nebo vymazání Účtu nebo rozhodnutí společnosti natrvalo ukončit nabízení a/nebo podporu Hře, které může tak může učinit na základě vlastního rozhodnutí. Tuto Smlouvu můžete ukončit kdykoliv jednoduše nepoužíváním Webu nebo Hry.Nicméně, pokud si přejete zrušit váš Účet, musíte tak vhodným způsobem učinit zasláním oznámení Riot Games na adresu support@riotgames.com tak, jak je uvedeno výše. Při ukončení této Smlouvy okamžitě zanikají vaše práva používat Majetek.

 

XV. RŮZNÉ

 1. Postoupení. Společnost Riot Games může postoupit tuto Smlouvu zcela nebo částečně jakékoliv osobě nebo organizaci kdykoliv s vaším souhlasem i bez něj. Bez předchozího písemného souhlasu Riot Games nesmíte tuto Smlouvu postupovat a jakékoliv neoprávněné postoupení vámi bude neplatné a neúčinné.
 2. Kontakt pro zákazníky. Máte-li jakékoliv otázky týkající se těchto podmínek nebo chcete-li z jiného důvodu kontaktovat společnost Riot Games, kontaktujte podporu Riot Games na support@riotgames.com,nebo klepněte na záložku „Podpora“ na webu.
 3. Celá smlouva. Tato Smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Riot Games týkající Webu, Hry a předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí nebo současné smlouvy mezi vámi a Riot Games; nicméně za předpokladu, že tato Smlouva současně existuje a nebude nahrazovat EULA nebo Zásady ochrany soukromí.
 4. Vyšší moc.Společnost Riot Games nebude odpovědná za jakékoliv prodlení nebo selhání při plnění vyplývající z příčin, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Riot Games, včetně zejména selhání plnit podle této smlouvy z důvodu nepředvídatelných situací nebo příčiny mimo kontrolu Riot Games, jako například vůle Boží, válka, terorismus, nepokoje, embarga, jednání civilních nebo vojenských úřadů, požár, záplava, nehody, stávky nebo nedostatek přepravních kapacit, paliva, energie, zaměstnanců nebo materiálů.
 5. Lokalita. Hra a Web jsou provozovány Riot Games v Irsku. Ti, kteří se rozhodnou přistupovat ke Hře a/nebo Webu z lokalit mimo Irsko, tak činí z vlastní iniciativy a jsou odpovědní za shodu s příslušnými národními zákony. Software podléhá exportním regulacím USA tak, jak je uvedeno v EULA.
 6. Nevytváření partnerství. Souhlasíte s tím, že následkem této Smlouvy nebo vaším používáním Webu nebo Hry nedochází k vytvoření společného podniku, partnerství, pracovně-právního vztahu nebo zastupitelského vztahu mezi vámi a Riot Games.
 7. Zřeknutí se. Nevymáhání jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy společností Riot Games nebude v žádném případě chápáno jako současné nebo budoucí zřeknutí se takového ustanovení a nebude žádným způsobem ovlivňovat práva jakékoliv strany vymáhat každá jednotlivá ustanovení kdykoliv později. Výslovné zřeknutí se jakéhokoliv ustanovení, podmínky nebo požadavku této Licenční smlouvy společností Riot Games nebude představovatzřeknutí se jakékoliv budoucí povinnosti dodržovat takové ustanovení, podmínku nebo požadavek. 
 8. Oznámení. S výjimkou jinde uvedenou v této Smlouvě musí být všechna oznámení podaná vámi nebo vyžadovaná podle této Smlouvy učiněna písemnou formou a zaslána na adresu:Riot Games, Ltd., PO. Box 11989, Dublin 2, Irsko.
 9. Přepracování a oddělitelnost. Pokud je jakékoliv ustanovení této Smlouvy považováno z jakéhokoliv důvodu za neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení reformováno do rozsahu nezbytně nutného tak, aby se stalo vymahatelným do maximální možné míry tak, aby bralo v úvahu záměr smluvních stran a zbývající části této Smlouvy budou i nadále platné a účinné. Nicméně, pokud se dojde k rozhodnutí, že takové ustanovení nelze reformovat, pak bude takové ustanovení považováno za oddělené od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.
 10. Nadpisy částí. Nadpisy částí zde použité mají pouze orientační charakter a nebudou mít žádný vliv na interpretaci této Smlouvy nebo nebudou mít žádný jiný právní účinek.
 11. Platnost ustanovení po ukončení. Ustanovení Částí IV, V., VII.A, XI-XV a XVII budou platné a účinné i po ukončení této Smlouvy.

TÍMTO POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A SEZNÁMILI SE S VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI UŽÍVACÍ SMLOUVY A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO „AKCEPTOVAT“ NÍŽE A/NEBO ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLIV MAJETKU, PŘEDSTAVUJE POTVRZENÍ VAŠEHO SOUHLASU VÁZAT SE PODMÍNKAMI A USTANOVENÍMI TÉTO SMLOUVY.