Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym (EULA)

LEAGUE OF LEGENDS®

Ostatnia modyfikacja: 23 października

League of Legends® to darmowa, oparta na sesjach gra komputerowa z gatunku internetowego pola walki dla wielu graczy, stworzona przez Riot Games, Inc., z siedzibą w Delaware („Gra”). Jej spółka zależna, Riot Games Limited z siedzibą w Irlandii, zajmuje się obsługą i dystrybucją Gry na terenie Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej i innych międzynarodowych terytoriach oraz świadczy związane z nią usługi. W niniejszej Umowie Licencyjnej (zgodnie z poniższą definicją), „Riot Games” odnosi się, w zależności od kontekstu, do Riot Games Limited, jej licencjobiorców; „Użytkownik” oznacza użytkownika komputera, na którym Gra zostanie lub została zainstalowana i który przez to zgadza się na warunki niniejszej Umowy Licencyjnej. 

PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA” LUB „UMOWA LICENCYJNA”). KLIKAJĄC PRZYCISK „ZGADZAM SIĘ”, KORZYSTAJĄC Z GRY LUB INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE GRY („OPROGRAMOWANIE”) UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ JAK KAŻDĄ INNĄ PODPISANĄ UMOWĄ. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, UŻYTKOWNIK POWINIEN KLIKNĄĆ ODPOWIEDNI PRZYCISK, KTÓRY OZNACZA BRAK AKCEPTACJI WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. W TAKIM PRZYPADKU UŻYTKOWNIK NIE MOŻE ZAINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA. ZAWIERAJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ I POSIADA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH WEDŁUG PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W MIEJSCU JEGO ZAMIESZKANIA. 

 

I. OGRANICZONA LICENCJA NA UŻYTKOWANIE

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej oraz ich akceptacji przez Użytkownika Riot Games udziela Użytkownikowi, a Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na ograniczoną, niewyłączną, nieprzenoszalną licencję, ważną do czasu rozwiązania niniejszej Umowy Licencyjnej przez Riot Games lub Użytkownika. Licencja obejmuje prawo do zainstalowania i używania wyłącznie jako elementu Gry (i) Oprogramowania i powiązanych materiałów wyjaśniających („Dokumentacja”) oraz (ii) wszelkich ulepszeń, nakładek, kolejnych wersji i aktualizacji Oprogramowania (zbiorczo „Aktualizacje”) na licencji udzielonej Użytkownikowi przez Riot Games. Oprogramowanie i Gra są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych i rozrywkowych i nie mogą być wykorzystywane do innych celów, ani w jakikolwiek inny sposób. Bez wyraźnej zgody Riot Games, Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, kopiować, wymieniać, publikować, umieszczać w sieci, przenosić ani w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek elementów skopiowanych lub wynikających z Oprogramowania lub Gry. Niniejsza licencja udzielona Użytkownikowi jest nieodpłatna, z wyjątkiem licencji udzielanej na niektóre Aktywa Gry (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach użytkowania), którą można uzyskać poprzez nabycie lub wymianę Riot Points.

II. WYMAGANIA

Poprzez instalację i używanie Oprogramowania oraz granie w Grę, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z, zrozumiał i wyraża zgodę na postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej. Użytkownik jest ponadto zobowiązany: (i) przeczytać, zrozumieć i wyrazić zgodę na Warunki użytkowania Riot Games, („Warunki użytkowania”), które znajdują się na dole strony i stanowią integralną część Umowy Licencyjnej; (ii) założyć Konto do Gry („Konto”) (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach użytkowania); oraz (iii) spełnić wymagania sprzętowe i wymagania połączenia internetowego, zamieszczone na różnych stronach internetowych Riot Games (w tym, lecz niewyłącznie na http://euw.leagueoflegends.com i http://eune.leagueoflegends.com i ich stronach powiązanych, określanych dalej pojedynczo i łącznie jako „Strona”). Powyższe wymagania mogą ulegać zmianom związanym z rozwojem Gry. Użytkownik ponosi wszelkie koszty połączenia internetowego oraz koszty sprzętu, jego utrzymania i napraw, niezbędnych do uzyskania dostępu do Gry.  

III. DODATKOWE OGRANICZENIA LICENCJI

 

Niniejszy Rozdział III zawiera dodatkowe ograniczenia w stosunku do ograniczonej licencji udzielonej Użytkownikowi zgodnie z Rozdziałem I. Używanie Oprogramowania w sposób niezgodny z ograniczeniami określonymi poniżej stanowi nieuprawnione używanie Oprogramowania poza licencją udzieloną Użytkownikowi na mocy Rozdziału I i uznane będzie za naruszenie praw autorskich Riot Games lub jej licencjodawców w stosunku do Oprogramowania i Gry. Użytkownik wyraża zgodę, że w żadnym przypadku nie będzie:

A. Sprzedawać, wynajmować, wypożyczać, udzielać sublicencji lub w inny sposób przenosić Oprogramowanie, udzielać zabezpieczenia na nim lub przekazywać kopie Oprogramowania lub Gry osobie trzeciej;

B. Kopiować, reprodukować, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub rozkładać na elementy całość lub część Oprogramowania lub Gry, jak również tworzyć pochodne utwory na bazie Gry. Użytkownik ma jedynie prawo: (i) utworzyć jedną (1) kopię Oprogramowania i Dokumentacji dla własnych archiwalnych potrzeb, oraz (ii) używać oprogramowania osób trzecich za pomocą których można zapisywać obrazy i nagrania w celu zachowania wyników używania Oprogramowania w formie zapisów dźwiękowych, wideo i/lub nieruchomych obrazów wyłącznie dla celów prywatnych, niekomercyjnych, w zgodzie z Warunkami użytkowania i wszystkimi obowiązującymi zasadami Riot Games, dotyczącymi tworzenia zapisów dźwiękowych lub wideo;

C. Modyfikować lub powodować modyfikację plików będących częścią Oprogramowania w jakikolwiek sposób bez wyraźnego zezwolenia Riot Games;

D. Wykorzystywać lub umożliwiać innym osobom lub podmiotom korzystania z Oprogramowania lub Gry w celach komercyjnych, w tym, lecz niewyłącznie (i) udział w Grze za opłatą (np. usługi „nabijania poziomu”), (ii) sprzedaż przedmiotów z Gry poza Grą lub sprzedaż Kont Gry poza transakcjami autoryzowanymi przez Riot Games i przeprowadzanymi za pośrednictwem usług oferowanych przez Riot Games; lub

E. Używać nieautoryzowanych programów osób trzecich wchodzących w dowolną interakcję z Oprogramowaniem w jakikolwiek sposób, w tym, lecz nie wyłącznie, modyfikowania, hakowania, oszustwa, „skryptów”, „botów”, „trainerów”, programów automatycznych, lub innych programów osób trzecich, które przechwytują, emulują lub przekierowują jakąkolwiek komunikację między Oprogramowaniem a Riot Games lub zbierają informacje o Grze, odczytując fragmenty pamięci używanej przez Oprogramowanie wykorzystywanej do przechowywania informacji o Grze.

IV. WŁASNOŚĆ

 

Wszelkie prawa i tytuły prawne w stosunku do Oprogramowania, Gry i całej ich zawartości (w tym, lecz nie wyłącznie Konta, kod komputerowy, tytuły, obiekty, artefakty, postacie, nazwy postaci, miejsca, nazwy miejsc, historie, linie fabularne, dialogi, powiedzenia, szkice koncepcyjne, grafiki, projekty budynków i krajobrazu, animacje, dźwięki, utwory muzyczne i nagrania, Riot Points, efekty audiowizualne, podobizny postaci oraz metody działania) należą do Riot Games lub jego licencjodawców. Oprogramowanie, Gra i cała ich zawartość są chronione przez irlandzkie, amerykańskie lub międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Riot Games i jego licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa związane z Oprogramowaniem i Grą, w tym m. in. wyłączne prawo do tworzenia utworów zależnych. Użytkownik zobowiązuje się do nietworzenia żadnych utworów zależnych opartych na Grze bez wyraźnego zezwolenia od Riot Games. Użytkownik akceptuje i potwierdza, że nie osiąga żadnych korzyści, pieniężnych lub innych, z żadnego elementu ani zawartości Gry. Ponadto, Użytkownik akceptuje i potwierdza, że nie posiada żadnych praw własności lub innych do swojego Konta oraz, że wszelkie prawa do Konta będą zawsze należeć do i przysługiwać Riot Games. Wszystkie prawa własności Riot Games zostały wymienione w Warunkach użytkowania.

 

V. KODEKS POSTĘPOWANIA

W czasie używania Oprogramowania i gry w Grę, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkie prawa, zasady i regulaminy, które mają zastosowanie. Użytkownik zgadza się również przestrzegać dodatkowe reguły dotyczące użytkowania Gry („Kodeks Postępowania”). Kodeks Postępowania nie ma charakteru zamkniętego i może być w dowolnej chwili modyfikowany przez Riot Games. Riot Games zastrzega sobie również prawo do podejmowania wszelkich środków dyscyplinujących, w tym usuwania Konta, w celu ochrony integralności i ducha Gry, bez względu na to czy konkretne zachowanie zostało uznane w Kodeksie Postępowania jako zabronione. Dodatkowe wskazówki dotyczące przykładowego zachowania w trakcie Gry znajdują się w Kodeksie Przywoływacza. Poniżej znajdują się przykłady zachowań, za które grożą środki dyscyplinarne:

A. Podszywanie się pod dowolną osobę, działalność lub podmiot, włączając w to pracownika Riot Games lub komunikowanie się w jakikolwiek sposób, który sugeruje, że komunikat pochodzi od Riot Games;

B. Podawanie identyfikujących danych o sobie lub innym użytkowniku Gry;

C. Dręczenie, uporczywe nękanie (stalking) lub grożenie innym użytkownikom Gry;

D. Usuwanie, zmiana lub zatajanie informacji o prawach autorskich, prawach do znaków towarowych i patentów lub innych oznaczeń praw własności intelektualnej przysługujących Riot Games zawartych w Grze i/lub w Oprogramowaniu. Ponadto, zabronione jest przekazywanie zawartości łamiącej lub naruszającej prawa osób trzecich, w tym m.in. prawa do patentu, znaków towarowych, tajemnicy handlowej, prawa autorskie, prawa do publikacji, prawa osobiste lub inne zastrzeżone lub niezastrzeżone prawa;

E. Wysyłanie lub przekazywanie treści, które w wyłącznej opinii Riot Games są obraźliwe, w tym, lecz nie wyłącznie, niezgodnego z prawem, szkodliwego, obraźliwego, oszczerczego, wulgarnego, obscenicznego języka, gróźb oraz epitetów rasowych, etnicznych lub w inny sposób krzywdzących;.

F. Przekazywanie lub umożliwienie przekazania zawartości zawierającej wirus, uszkodzone dane, konie trojańskie, keyloggery, robaki, bomby logiczne, cancelboty lub inne oprogramowanie skierowane na uszkodzenie, modyfikację, ingerencję, ukryte przechwytywanie lub wydobywanie informacji, scraping danych oraz przejmowanie jakichkolwiek systemów, danych lub osobistych informacji;

G. Spamowanie na czacie w celach osobistych lub komercyjnych, poprzez zakłócanie toku konwersacji wielokrotnie umieszczanymi podobnymi lub identycznymi treściami;

H. Branie udziału w działaniach, które w wyłącznej ocenie Riot Games „wykorzystują” nieudokumentowany aspekt Gry w celu zyskania nieuczciwej przewagi nad innymi użytkownikami;

I. Branie udziału w działaniach, które w wyłącznej ocenie Riot Games polegają na oszukiwaniu innego użytkownika Gry, w tym, lecz nie wyłącznie, „wyłudzeniach” czy „socjotechnice”;

J. Uzyskiwanie dostępu lub próby uzyskania dostępu do obszarów Gry lub serwerów Gry, które nie zostały udostępnione publicznie;

K. Wylogowywanie, rozłączanie się lub wychodzenie z Gry w trakcie trwania rozgrywki na żywo. Automatyczny system „Leaverbuster®” Riot Games zapamiętuje takie działania i może czasowo blokować Użytkowników, którzy często opuszczają rozgrywkę w jej trakcie. Czas tymczasowej blokady może być zwiększony w miarę upływu czasu, w przypadku gdy określone Konto będzie ponownie opuszczało rozgrywki w trakcie ich trwania; lub

L. Tworzenie imienia Przywoływacza, które błędnie sugeruje powiązania z Riot Games, zawiera dane umożliwiające identyfikację, narusza prawa majątkowe i niemajątkowe osób trzecich lub jest obraźliwe, znieważające, wulgarne, obsceniczne, zawiera odniesienia do seksu, obraża pochodzenie rasowe i etniczne albo jest w inny sposób niewłaściwe. Wybierając imię, nie można też użyć innej lub błędnej pisowni w celu ominięcia niniejszego ograniczenia. Riot Games może zmodyfikować każde imię bez powiadomienia Użytkownika, jeśli w wyłącznej ocenie Riot Games narusza ono powyższe postanowienie oraz podjąć inne akcje dyscyplinujące, w tym usunięcie Konta w przypadku ponownych naruszeń.

VI. ZGODA NA MONITOROWANIE

 

W czasie korzystania z Oprogramowania, pamięć operacyjna (RAM) komputera Użytkownika może być monitorowana przez to Oprogramowanie w poszukiwaniu niedozwolonych programów osób trzecich, zakazanych na podstawie Rozdziału III.E, które wchodzą w interakcję z Grą bądź Oprogramowaniem. W przypadku, gdy Oprogramowanie wykryje taki niedozwolony program osób trzecich, informacja o tym może zostać przekazana Riot Games wraz z nazwą Konta Użytkownika, adresem protokołu internetowego (IP), szczegółami o wykrytym programie osoby trzeciej oraz czasie jego wykrycia wraz ze specyfikacją techniczną komputera Użytkownika i jego pracy, za dodatkowym powiadomieniem Użytkownika lub bez niego. Żadne inne informacje o Użytkowniku i jego komputerze nie zostaną przekazane Riot Games przez Oprogramowanie. Jeśli Oprogramowanie wykryje nieautoryzowany program osoby trzeciej, dostęp Użytkownika do Gry może zostać zakończony za dodatkowym powiadomieniem Użytkownika lub bez takiego powiadomienia.

 

VII. AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE

 

A. Oprogramowanie i Gra.  Wszelkie Aktualizacje Oprogramowania stworzone przez Riot Games muszą zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika, aby umożliwić dalszą Grę. Przy każdym uruchomieniu Oprogramowania w celu zagrania w Grę, Użytkownik udziela Riot Games zgody na zdalną instalację wszystkich Aktualizacji Oprogramowania zainstalowanego na jego komputerze, za dodatkowym powiadomieniem Użytkownika lub bez takiego powiadomienia.

 

B. Umowa Licencyjna. Riot Games zastrzega sobie prawo do samodzielnego podejmowania decyzji o dokonywaniu aktualizacji, wprowadzaniu poprawek, zmianie, modyfikacji, dodawaniu, uzupełnianiu lub usuwaniu niektórych postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej, w miarę rozwoju Gry i stosownego prawa. Żadne istotne zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy Licencyjnej nie będą jednak stosowane z mocą wsteczną i będą wiązały po wyrażeniu na nie zgody przez Użytkownika.  Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na jakiekolwiek przyszłe zmiany niniejszej Umowy Licencyjnej lub zmiany takie spowodują, że Użytkownik przestanie spełniać warunki Umowy Licencyjnej lub w dowolnym momencie Użytkownik nie zaakceptuje jakichkolwiek postanowień wiążącej w tym czasie Umowy Licencyjnej, Riot Games zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy Licencyjnej zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII. Aktualna wersja niniejszej Umowy Licencyjnej jest dostępna do przejrzenia po kliknięciu przycisku „EULA” w dolnej części Strony. W przypadku, gdy Oprogramowanie będzie wymagało aktualizacji w momencie uruchomienia Oprogramowania do rozpoczęcia Gry, Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z aktualną wersją niniejszej Umowy Licencyjnej i jej akceptacji lub odrzucenia.  

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

Niniejsza Umowa Licencyjna jest wiążąca do momentu jej rozwiązania. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną w każdym czasie bez podania powodu, za powiadomieniem Riot Games. Riot Games może wedle własnego uznania rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną w każdym czasie bez podania powodu. Rozwiązanie dokonane przez Riot Games będzie skuteczne z chwilą poinformowania Użytkownika o jej rozwiązaniu, zamknięciu lub usunięciu Konta Użytkownika lub z chwilą całkowitego zaprzestania udostępniania lub wspierania Gry. Z chwilą rozwiązania Umowy Licencyjnej przez dowolną ze stron, licencja udzielona Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami Rozdziału I niezwłocznie wygasa, a Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego i trwałego usunięcia Oprogramowania z pamięci trwałej komputera oraz zniszczenia wszystkich kopii Oprogramowania, które znajdują się w posiadaniu Użytkownika.

IX. ZAKOŃCZENIE USŁUGI GRY

 

Gra jest grą ”on-line”, rozgrywaną w Internecie za pomocą usługi zapewnionej przez/lub w imieniu Riot Games. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Riot Games może w każdej chwili, z dowolnego powodu lub bez powodu, zaprzestać udzielania wsparcia lub dostępu do Gry. Użytkownik wyraża również zgodę na fakt, że Riot Games może w każdej chwili, bez osobnego powiadomienia, dokonać zmiany, modyfikować, zawieszać, „osłabiać”, zaprzestać lub ograniczyć dostęp do niektórych opcji lub elementów Gry, za co nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika. Zgodnie z Warunkami użytkowania, Użytkownik akceptuje i potwierdza, że nie osiąga żadnych korzyści, pieniężnych lub innych, z żadnego elementu ani zawartości Oprogramowania lub Gry.

 

X. KONTROLA EKSPORTU

 

Oprogramowanie podlega wszelkim ograniczeniom eksportowym. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich ograniczeń i przepisów importowo-eksportowych, które odnoszą się do Oprogramowania bądź korzystania z niego, stosowanych przez właściwe agencje lub organy w Stanach Zjednoczonych, Irlandii lub innych krajach. Oprogramowanie nie może być ponownie wywiezione, pobierane lub eksportowane w inny sposób ani instalowane przez obywatela lub mieszkańca kraju, który objęty jest embargiem nałożonym przez Stany Zjednoczone lub Irlandię lub przez jakąkolwiek osobę umieszczoną na liście Podmiotów Objętych Sankcjami (Specially Designated Nationals) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub na liście podmiotów wykluczonych (Table of Denial Orders) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik niniejszym oświadcza i potwierdza, że nie przebywa, nie znajduje się pod kontrolą, ani nie jest obywatelem lub mieszkańcem takiego kraju oraz że nie znajduje się na wymienionych wyżej listach.

XI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

GRA (W TYM TAKŻE OPROGRAMOWANIE I ZAŁĄCZONA DOKUMENTACJA) JEST UDOSTĘPNIONA UŻYTKOWNIKOWI „W AKTUALNYM STANIE” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI I ZAPEWNIEŃ, WYRAŻONYCH WYRAŹNIE LUB W SPOSÓB DOMNIEMANY. W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE, RIOT GAMES WYŁĄCZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE WYRAŻONE WYRAŹNIE LUB W SPOSÓB DOMNIEMANY, ODNOSZĄCE SIĘ DO GRY LUB OPROGRAMOWANIA, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANĄ GWARANCJĘ TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZALNOŚCI PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI I UŻYWANIA, A TAKŻE ZAPEWNIENIA DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB JAKOŚCI JAKIEJKOLWIEK TREŚCI LUB INFORMACJI ZAWARTEJ W GRZE I/LUB OPROGRAMOWANIU. RIOT GAMES NIE GWARANTUJE, ŻE GRA I/LUB OPROGRAMOWANIE BĘDĄ BEZAWARYJNE LUB POZBAWIONE BŁĘDÓW, ŻE WSZYSTKIE DEFEKTY ZOSTANĄ POPRAWIONE ANI ŻE OPROGRAMOWANIE NIE POSIADA WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.  UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR GRY I/LUB OPROGRAMOWANIA DO KONKRETNYCH CELÓW ORAZ ZA INSTALACJĘ, UŻYTKOWANIE I REZULTATY, OTRZYMANE ZA POŚREDNICTWEM GRY I OPROGRAMOWANIA. 

W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, RIOT GAMES NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAMIERZONE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE WPŁYWA NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI PONIŻEJ.

Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie domniemanych gwarancji, powyższe wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub niektóre jego części mogą nie być w pełni stosowane w każdym przypadku. 

 

XII. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZWOLNIĆ RIOT GAMES OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYNAGRODZI JEJ WSZELKIE STRATY Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, PROCESÓW, ODSZKODOWAŃ, SZKÓD, ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOSZTÓW (W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ), KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, Z WINY UŻYTKOWNIKA I/LUB W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYWANIEM GRY LUB OPROGRAMOWANIA LUB NARUSZENIEM KTOREGOKOLWIEK POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. Riot Games zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej kontroli nad sprawą oraz ochrony interesów, która w innym przypadku podlegałaby pod niniejszą klauzulę indemnifikacyjną, na własny koszt i wedle własnego uznania. W tym przypadku Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z Riot Games w dochodzeniu odpowiedzialności. 

 

XIII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU, BEZ WZGLĘDU NA REŻIM ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWY, Z DELIKTU (W TYM NIEDBALSTWO), ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ, RIOT GAMES NIE JEST ODPOWIEDZIALNA WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY TRZECIEJ, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, WSZELKIEGO RODZAJU KARY UMOWNE (W TYM, M.IN., ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB UTRACONE ZYSKI), A TAKŻE ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZESTOJU PRACY, ZEPSUCIA LUB USZKODZENIA KOMPUTERA LUB INNYCH KOMERCYJNYCH SZKÓD LUB STRAT) ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYWANIEM GRY LUB OPROGRAMOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAWET GDYBY RIOT GAMES WIEDZIAŁO LUB POWINNO WIEDZIEĆ O RYZYKU POWSTANIA TAKICH SZKÓD. PONADTO RIOT GAMES NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNA ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE POSTACI GRACZA I TOWARÓW WIRTUALNYCH (NP. BRONI, CZARÓW, PANCERZA, SKÓRKI, ITP.), WIRTUALNEJ WALUTY, RIOT POINTS, KONT, STATYSTYK, OSIĄGNIĘĆ UŻYTKOWNIKA, POZYCJI W RANKINGU LUB INFORMACJI PROFILOWYCH PRZECHOWYWANYCH W GRZE. RIOT GAMES NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZERWY W DZIAŁANIU USŁUGI, WLICZZAJĄC W TO ZAKŁÓCENIA ZE STRONY DOSTAWCY USŁUGI INTERNETOWEJ (ISP), USZKODZENIA OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU LUB INNE ZDARZENIA, KTÓRYCH WYNIKIEM MOŻE BYĆ UTRATA DANYCH LUB ZAKŁÓCENIE DZIAŁANIA USŁUGI.  RIOT GAMES W ŻADNYM WYPADKU NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY PRZEWYŻSZAJĄCE KWOTY ZAPŁACONE RIOT GAMES PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z TRANSAKCJAMI W GRZE W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH MOMENT POWSTANIA PODSTAWY POWÓDZTWA.

Niezależnie od powyższych ograniczeń odpowiedzialności, żadne postanowienie niniejszej umowy LICENCYJNEJ nie ograniczA odpowiedzialności Riot Games: (i) za szkody na osobie, zdrowiu i ciele wynikające z naruszenia obowiązków lub umyślnego bądź wynikającego z niedbalstwa naruszenia obowiązków przez podmiot lub osobę reprezentujących Riot Games lub za pomocą których Riot Games wykonuje swoje obowiązki oraz (ii) za inne szkody wynikające z rażącego niedbalstwa Riot Games lub umyślnego bądź wynikającego z niedbalstwa naruszenia obowiązków przez podmiot lub osobę reprezentujących Riot Games lub za pomocą których Riot Games wykonuje swoje obowiązki; (iii) za zamierzone przewinienia; (iv) za szkody wynikające z zawinionego naruszenia obowiązku, który jest niezbędny do wykonania umowy przez Riot Games („Zobowiązanie Główne”/”Cardinal Duties”), w zakresie w jakim takie naruszenie jest typowe, możliwe do przewidzenia; (v) za jakąkolwiek gwarancję udzieloną Użytkownikowi przez Riot Games oraz (vi) za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w rozumieniu prawa państwa, które ma zastosowanie.

Ponieważ niektóre kraje lub systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w takich krajach lub jurysdykcjach odpowiedzialność Riot Games będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

XIV. ZADOŚĆUCZYNIENIE

Użytkownik niniejszym oświadcza i akceptuje, że nieprzestrzeganie niniejszej Umowy Licencyjnej może stać się przyczyną nieodwracalnej szkody dla Riot Games. W związku z powyższym, dodatkowo do odszkodowania pieniężnego i innej ochrony dopuszczalnej przez stosowne prawo, Użytkownik akceptuje, że w celu rekompensaty za naruszenie lub groźbę naruszenia niniejszej Umowy Licencyjnej, Riot Games może ubiegać się o sądowy nakaz wykonania zobowiązania lub inne zabezpieczenie roszczeń, bez konieczności wniesienia kaucji, innego zabezpieczenia oraz wykazania szkody. Ponadto, w przypadku gdy którakolwiek ze stron podejmie jakiekolwiek działania prawne lub administracyjne w związku z niniejszą Umową Licencyjną, zgodnie z Rozdziałem XV poniżej, strona, która wygra spór lub postępowanie będzie uprawniona do żądania zwrotu od drugiej strony wszelkich kosztów, kosztów obsługi prawnej oraz innych wydatków poniesionych przez stronę zwycięską na skutek prowadzenia wspomnianych działań lub postępowań.

XV. NEGOCJACJE

 

A. Negocjacje. Spory mogą być kosztowne i czasochłonne dla obu stron. W celu szybszego dojścia do porozumienia i zmniejszenia kosztów wszelkich sporów i roszczeń związanych z niniejszą Umową Licencyjną („Roszczenie”), Użytkownik i Riot Games zobowiązują się do podjęcia w pierwszej kolejności nieformalnych negocjacji w celu załatwienia Roszczenia, które to negocjacje będą trwały przynajmniej trzydzieści (30) dni (za wyjątkiem Roszczeń wymienionych w Rozdziale XV.B poniżej). Riot Games wyśle odpowiednie powiadomienie pod adres, który posiada w zbiorze, o ile Użytkownik udostępnił Riot Games dodatkowe dane kontaktowe (np. biorąc udział w promocji lub ankiecie albo kontaktując się z działem obsługi klienta).  W pozostałych przypadkach, Riot Games wyśle powiadomienie na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika. Użytkownik powinien przesłać stosowne powiadomienie na adres: Riot Games, Ltd., P.O. Box 11989, Dublin 2, IRLANDIA, Attn: Legal Department. Niniejsza nieformalna procedura rozwiązywania sporów nie zawiesza ani nie przerywa ustawowego okresu przedawnienia związanego z wniesieniem Roszczenia.

B. Wyjątki w negocjacjach. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik i Riot Games uzgadniają, że następujące Roszczenia nie podlegają pod powyższe zapisy dotyczące negocjacji: (i) wszelkie Roszczenia związane z wykonywaniem lub ochroną praw własności intelektualnej Użytkownika lub Riot Games; (ii) wszelkie Roszczenia związane lub wynikające z podejrzenia o kradzież, piractwo, naruszenie prywatności lub bezprawnego użycia; oraz (iii) wszelkie Roszczenia o zadośćuczynienie.  W zakresie dopuszczalnym przez stosowne prawo, Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić Roszczeń na podstawie pozwu zbiorowego lub jako prywatny oskarżyciel. Ponadto, każda ze stron może dochodzić Roszczeń w sądach, pod warunkiem, że te Roszczenia mieszczą się w zakresie jurysdykcji tych sądów. 

C. Prawo Właściwe. Tam gdzie niniejsza Umowa Licencyjna wyraźnie nie stanowi inaczej, Umowa ta podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem irlandzkim bez uwzględnienia reguł kolizyjnych. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie miała zastosowania.  Prawa innego państwa mogą mieć zastosowanie, jeśli Użytkownik korzysta z Gry będąc poza terytorium Irlandii. W takiej sytuacji, zastosowanie do Umowy Licencyjnej znajdą bezwzględnie obowiązujące przepisy tego państwa, a sama Umowa Licencyjna będzie interpretowana z jak najwierniejszym zachowaniem jej zapisów.  W zakresie w jakim prawo innego państwa znajdzie zastosowanie, Użytkownik zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania tego prawa. Nowozelandzka ustawa o gwarancjach konsumenckich z 1993 r. (Consumer Guarantees Act) (dalej „Ustawa”) może mieć zastosowanie do Gry, jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Nowej Zelandii i korzysta z Gry w tym kraju. Jeśli Ustawa ma zastosowanie, to niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej, Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa lub środki ochrony prawnej określone w Ustawie, w uzupełnieniu do/lub zamiast tych określonych w niniejszej Umowie Licencyjnej. Jeżeli Użytkownik, będący konsumentem, korzysta z Gry na terenie, i jest obywatelem Unii Europejskiej, dodatkowe prawa bezwzględnie obowiązujące mogą mieć zastosowanie.

XVI. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi wyłączną umowę pomiędzy Użytkownikiem i Riot Games w zakresie jej przedmiotu i zastępuje ona wszelkie uprzednie i obecne umowy oraz wszelkie związane z nimi porozumienia pomiędzy Użytkownikiem i Riot Games, z zastrzeżeniem, że niniejsza Umowa Licencyjna nie wyłącza stosowania Warunkach Użytkowania i Polityki prywatności. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej i Warunkach Użytkowania, postanowienia zawarte w Warunkach Użytkowania mają pierwszeństwo.  Gra jest obsługiwana przez Riot Games na terenie Irlandii. Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do Gry spoza terytorium Irlandii robią to z własnej inicjatywy oraz odpowiadają za przestrzeganie przepisów obowiązujących na danym terytorium. Brak egzekwowania przez Riot Games któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej nie stanowi zrzeczenia się prawa do jego egzekwowania obecnie lub w przyszłości przez którąkolwiek ze stron. Wyraźne zrzeczenie się przez Riot Games jakichkolwiek warunków, wymogów i dochodzenia postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek obowiązku przestrzegania tych przepisów, warunków i wymagań w przyszłości. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do spełnienia z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie odpowiednio zmienione w taki sposób, aby było wykonalne i odzwierciedlało intencję stron. Pozostała część niniejszej Umowy Licencyjnej pozostanie w mocy. W przypadku gdy takie postanowienie nie może być zmienione, zostanie ono odłączone od pozostałych postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Umowy Licencyjnej. Postanowienia Rozdziału IV i Rozdziałów od X do XVI obowiązują nawet po rozwiązaniu niniejszej Umowy Licencyjnej. Wszelkie pytania dotyczące niniejszych postanowień lub w innych sprawach, prosimy kontaktować się z działem obsługi klienta Riot Games pod adresem support@riotgames.com.

 

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ I ZGADZA SIĘ, ŻE KLIKAJĄC „AKCEPTUJ” LUB INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE I GRAJĄC W GRĘ, WYRAŻA SWOJĄ ZGODĘ NA ZWIĄZANIE WARUNKAMI I POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ.