Warunki użytkowania

LEAGUE OF LEGENDS®

Ostatnia modyfikacja: 01.07.2014

League of Legends to darmowa gra komputerowa, oparta na sesjach, z gatunku internetowego pola walki dla wielu graczy, stworzona przez Riot Games, Inc., z siedzibą w Delaware („Gra"). Jej spółka zależna, Riot Games Limited, z siedzibą w Irlandii, zajmuje się obsługą i dystrybucją Gry na terenie Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej i innych międzynarodowych terytoriach oraz świadczy związane z nią usługi. W niniejszej Umowie (zgodnie z poniższą definicją), „Riot Games" odnosi się, w zależności od kontekstu, do Riot Games Limited, jej licencjobiorców; "Użytkownik" oznacza użytkownika komputera, na którym Gra zostanie lub została zainstalowana i który przez to zgadza się na warunki niniejszej Umowy.

PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z UMOWĄ O WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI („UMOWA"). KLIKAJĄC PRZYCISK „ZGADZAM SIĘ", KORZYSTAJĄC Z GRY BĄDŹ Z RÓŻNYCH STRON INTERNETOWYCH RIOT GAMES, NA KTÓRYCH POJAWIA SIĘ NINIEJSZA UMOWA, W TYM, ALE NIE TYLKO HTTP://EUW.LEAGUEOFLEGENDS.COM, HTTP://EUNE.LEAGUEOFLEGENDS.COM, ORAZ POWIĄZANYCH STRON (DALEJ POJEDYNCZO I ŁĄCZNIE „STRONA"), UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ NINIEJSZĄ UMOWĄ JAK KAŻDĄ INNĄ PODPISANĄ UMOWĄ. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, UŻYTKOWNIK POWINIEN KLIKNĄĆ ODPOWIEDNI PRZYCISK, KTÓRY OZNACZA BRAK AKCEPTACJI WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. W TAKIM PRZYPADKU UŻYTKOWNIK NIE MOŻE KORZYTAĆ Z GRY ANI ZE STRONY.

Podczas używania Strony i/lub Gry może wystąpić konieczność podania Riot Games danych osobowych, których przechowywanie i przetwarzanie regulowane jest przez Politykę prywatności Riot Games („Polityka Prywatności"). Polityka Prywatności jest integralną częścią niniejszej Umowy i jest dostępna na dole Strony głównej. Korzystanie ze Strony i/lub Gry jest równoznaczne z przeczytaniem, zrozumieniem i zaakceptowaniem warunków Polityki prywatności. 

I. OGRANICZONA LICENCJA NA UŻYTKOWANIE

Strona oraz Gra dostępne są wyłącznie dla upoważnionych użytkowników końcowych, zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej Umowie. W uzupełnieniu do niniejszej Umowy, prawa Użytkownika do korzystania z oprogramowania Gry („Oprogramowanie") są określone i podlegają warunkom Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego Gry („EULA"), która jest integralną częścią niniejszej Umowy i jest dostępna pod linkiem na dole Strony głównej. Strona, Gra, Oprogramowanie i „zestawy fanów" (dalej łącznie „Własność"), są udostępniane wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych i rozrywkowych. Bez wyraźnej zgody Riot Games Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, kopiować, wymieniać, umieszczać, przenosić ani w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek elementów skopiowanych lub wynikających z Własności.

 

II. WYMAGANIA

Korzystając ze Strony i/lub klikając „Zgadzam się" podczas instalacji Oprogramowania, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z, zrozumiał i wyraża zgodę na postanowienia niniejszej Umowy w celu uczestniczenia w Grze. Użytkownik jest ponadto zobowiązany: (i) przeczytać, zrozumieć i wyrazić zgodę na warunki EULA ; (ii) zainstalować ważną kopię Oprogramowania; (iii) założyć konto w Grze („Konto"); oraz (iv) spełnić wymagania sprzętowe i wymagania połączenia internetowego, opisanym na Stronie. Wymagania te mogą ulegać zmianom wraz z rozwojem Gry. Użytkownik ponosi wszelkie koszty połączenia internetowego oraz koszty sprzętu, utrzymania i napraw, niezbędnych do uzyskania dostępu do Gry..

 

III. INFORMACJE O KONCIE

 1. Ogólne. Pomimo iż niektóre elementy Strony są ogólnodostępne, to jednak część z nich (np. możliwość pisania na forach opisana poniżej), oraz uczestnictwo w Grze wymagają założenia Konta i podania Riot Games określonych danych osobowych, w szczególności adresu e-mail i daty urodzenia. Użytkownik zobowiązuje się do podania Riot Games prawdziwych i pełnych danych oraz do niezwłocznej aktualizacji tych danych, jeśli ulegną one zmianie. Do danych osobowych i informacji przekazanych Riot Games stosuje się postanowienia niniejszej Umowy oraz Polityki prywatności. Dane osobowe będą używane przez Riot Games w różnych celach wewnętrznych, w tym, m.in., do utrzymywania Konta, upewnienia się, że jest unikalne, rozwiązywania problemów technicznych i debugowania, sprawach związanych z bezpieczeństwem oraz dotyczących płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli podane informacje i dane osobowe okażą się nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Riot Games ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, usunięcia Konta i/lub uniemożliwienia korzystania z Gry. W celu skorzystania z niektórych funkcji Strony (np. zakup towarów) lub Gry (np. zakup Riot Points, opisany poniżej), może być wymagane podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia transakcji, takich jak imię i nazwisko Użytkownika, pełny adres zamieszkania i informacje dotyczące karty kredytowej lub inne informacje, w zależności od wybranej metody płatności.
 2. Kryteria dostępności. Możliwość założenia Konta mają wyłącznie osoby fizyczne, w przeciwieństwie do wszelkiego rodzaju podmiotów prawnych (np. spółek prawa handlowego i/lub spółek osobowych). Zawierając niniejszą Umowę Użytkownik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych według prawa obowiązującego w miejscu jego zamieszkania do zawierania umów. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej Umowy w swoim imieniu i, wedle własnego uznania, małoletnich dzieci, których jest rodzicem lub opiekunem, a którym zezwala na korzystanie z Gry na własnym Koncie. Użytkownik ponadto oświadcza, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie działania prowadzone za pośrednictwem Konta. Użytkownik zapewnia, że on/ona lub jego/jej dziecko posiadają świadomość, rozumieją i będą postępować zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz będą stosować się do wszelkich innych zasad, ogłoszeń, polityk lub umów Riot Games.

  STRONA ORAZ GRA NIE SĄ SKIEROWANE DO DZIECI PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA. RIOT GAMES NIE ZBIERA ŚWIADOMIE INFORMACJI OD DZIECI PONIŻEJ 13 LAT. JEŚLI NIE MASZ 13 LAT, NIE PRZEKAZUJ DANYCH OSOBOWYCH DO RIOT GAMES.
 3. Dane dostępu. Tworząc Konto, Użytkownik musi wybrać unikalną nazwę użytkownika i hasło (dalej łącznie „Dane Dostępu"), które posłużą do każdorazowego logowania do Gry. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta nikomu, poza osobami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie, a ponadto całkowicie odpowiada za zachowanie w poufności Danych Dostępu i za wszelkie działania (w tym zakupy i płatności) dokonane za pośrednictwem Konta. Użytkownik powinien natychmiast poinformować Riot Games, w przypadku odkrycia jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa, w tym utratę, kradzież lub nieautoryzowane ujawnienie Danych Dostępu.
 4. Sprzedaż Konta. Każde Konto jest przypisane do konkretnego Użytkownika i Riot Games nie uznaje oraz wyraźnie zabrania przenoszenia Kont Użytkowników. Zabronione jest kupno, sprzedaż, przekazywanie lub wymiana Kont oraz składanie takich ofert; wszelkie próby powyższych czynności są nieważne. Wszelkie formy dystrybucji Konta i/lub Danych Dostępu (poza wyraźnie dopuszczonymi w niniejszej Umowie lub wyraźnie dozwolonymi przez Riot Games) mogą skutkować zawieszeniem lub usunięciem Konta.
 5. Zawieszenie/usunięcie.
  1. Przez Riot Games. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, RIOT GAMES ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAWIESZENIA, LIKWIDACJI, MODYFIKACJI LUB USUNIĘCIA KONTA WEDŁUG SWOJEGO ROZWAŻNEGO UZNANIA I PO POWIADOMIENIU WŁAŚCICIELA KONTA. Dla wyjaśnienia, jednak nie dla ograniczenia, większość przypadków zawieszeń, usunięć i/lub likwidacji Konta następuje w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy, EULA, Polityki prywatności, Kodeksu Przywoływacza (zdefiniowane poniżej), lub ogólnie pojętego oszustwa czy sprzedawania kont. Ponadto, Riot Games może w każdej chwili zaprzestać oferowania i/lub wspierania Gry.
  2. Przez Użytkownika. Użytkownik może zlikwidować Konto w dowolnym momencie, bez powodu, kontaktując się z Riot Games pod adresem: support@riotgames.com.
  3. Przez Społeczność z wykorzystaniem wiedzy i zaangażowania internautów (ang. Crowd Sourcing). Riot Games przekazało członkom społeczności Użytkowników („Społeczność") możliwość sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem „Kodeksu Przywoływacza" przez innych Użytkowników. Kodeks Przywoływacza zawiera zasady wzorcowego zachowania i jest dostępny na Stronie lub wraz z innymi dokumentami Riot Games. Członkowie Społeczności, wliczając w to każdego Użytkownika, mogą zgłosić skargę na innych graczy, załączając opis zachowań i działań dokonanych w Grze, i grupowo stwierdzić, czy dany Użytkownik złamał postanowienia polityki Riot Games, dotyczące zachowania użytkowników, w tym, ale nie tylko, Kodeksu Przywoływacza i Zasad Postępowania (określone poniżej). System, który pozwala Społeczności na ocenę zachowania użytkowników w Grze nazywany jest The Tribunal. Jeśli The Tribunal ustali, że Użytkownik złamał którekolwiek z postanowień polityki Riot Games, Riot Games może, wedle własnego uznania, zakazać Użytkownikowi udziału w Grze oraz zawiesić, zlikwidować lub usunąć Konto Użytkownika. Zasady zgodnie z którymi działa The Tribunal są dostępne na Stronie.

 

IV. WŁASNOŚĆ

 1. Własność intelektualna. Wszelkie prawa i tytuły w stosunku do Własności i całej jej zawartości (w tym, lecz nie wyłącznie Kont Użytkowników, kod komputerowy, tytuły, obiekty, artefakty, postacie, nazwy postaci, miejsca, nazwy miejsc, historie, linie fabularne, dialogi, powiedzenia, szkice koncepcyjne, grafiki, projekty budynków i krajobrazu, animacje, dźwięki, utwory muzyczne i nagrania, Riot Points (zdefiniowane poniżej), efekty audiowizualne, podobizny postaci oraz metody działania, znaki towarowe, znaki usługowe, loga, nazwy domen, motta, patenty, wynalazki, modele użytkowe, know-how i wszelka własność intelektualna) należą do Riot Games lub jego licencjodawców. Własność i cała jej zawartość są chronione, w zależności od potrzeb, przez irlandzkie, amerykańskie lub międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Riot Games i licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa w związku z Własnością, w tym m. in. wyłączne prawo do tworzenia utworów zależnych na jej podstawie. Bez wyraźnej zgody Riot Games, Użytkownik zobowiązuje się do nietworzenia żadnych utworów zależnych opartych na Własności. Ponadto, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym rozdziale IV.A, Riot Games nie wyraża zgody na jakiekolwiek wykorzystywanie znaków towarowych Riot Games, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, nazw domen, sloganów lub wizualnej postaci Gry (zbiorczo „Znaki Riot Games") bez pisemnej umowy licencyjnej. Jakakolwiek próba powielenia, redystrybucji lub modyfikacji Własności oraz korzystanie z Własności niezgodne z EULA oraz niniejszą Umową jest wyraźnie zabronione przez prawo oraz może skutkować surową odpowiedzialnością cywilną i karną.

  Niezależnie od powyższego, Riot Games może udostępnić Użytkownikom „zestaw fanowski" (który może zostać umieszczony na Stronie), zawierający ograniczoną licencję na wykorzystanie niektórych Znaków Riot Games i innych praw własności Riot Games. Z zastrzeżeniem licencji udzielonej wyraźnie wraz z „zestawem fanowskim", Riot Games zastrzega sobie prawa, tytuły i korzyści majątkowe ze Znaków Riot Games i wszelkiej innej własności intelektualnej oraz nie zezwala na ich jakąkolwiek prezentację i wykorzystywanie, w tym, lecz nie wyłącznie na stronach internetowych, blogach, forach, w podpisach, na produktach lub w publikacjach elektronicznych lub drukowanych.
 2. Aktywa Gry, przedmioty wirtualne i konta. Podczas korzystania z Gry Użytkownik może gromadzić Aktywa powiązane z Kontem, w tym, m.in., obiekty, artefakty, walutę, przedmioty, ekwipunek lub inne wyznaczniki statusu lub wartości, („Aktywa Gry") przechowywane w formie danych na serwerach Riot Games. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że Aktywa Gry są gromadzone w ramach Konta i w związku z tym Użytkownikowi nie przysługują prawa własności lub inne prawa do tych Aktywów Gry. Możesz wykorzystać system Riot Point (zdefiniowany poniżej), aby licencjonować niektóre Aktywa gry podczas grania w Grę, w tym, lecz nie ograniczone do, specjalni bohaterowie, skórki bohaterów i dopalacze (przedmioty wirtualne). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Riot Games ma prawo, ale nie obowiązek, do usuwania, zmiany, przenoszenia, lub transferu dowolnych Aktywów Gry, w całości lub w części, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, z lub bez powiadomienia i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika. Riot Games nie zapewnia ani nie gwarantuje oraz odmawia przyznania jakiejkolwiek wartości, czy to pieniężnej czy jakiejkolwiek innej, przypisywanej danym przechowywanym na serwerach Riot Games, w tym bez ograniczenia, Aktywom Gry i wirtualnym przedmiotom przypisanym do Konta Użytkownika.

  O ILE NINIEJSZA UMOWA NIE STANOWI INACZEJ, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE NIE PRZYSŁUGUJĄ MU/JEJ ŻADNE PRAWA WŁASNOŚCI ANI ŻADNE INNE PRAWA W STOSUNKU DO KONTA, OPRÓCZ TWOJEGO OGRANICZONEGO DOSTĘPU DO KONTA. WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE KONT PRZYSŁUGUJĄ I BĘDĄ PRZYSŁUGIWAĆ I SŁUŻYĆ RIOT GAMES. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE NIE POSIADA ŻADNYCH ROSZCZEŃ, PRAW, TYTUŁÓW ORAZ PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW DO AKTYWÓW GRY, PRZEDMIOTÓW WIRTUALNYCH LUB NABYTYCH RIOT POINTS, NIEZALEŻNIE OD SUMY OFEROWANEJ LUB ZAPŁACONEJ ZA RIOT POINTS LUB PRZEDMIOTY WIRTUALNE. PONADTO, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, RIOT GAMES NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZNISZCZENIE, USUNIĘCIE, MODYFIKACJĘ, OSŁABIENIE, „HACKOWANIE" CZY INNE USZKODZENIA LUB UTRATĘ AKTYWÓW GRY, PRZEDMIOTÓW WIRTUALNYCH CZY RIOT POINTS, W TYM, M.IN. USUNIĘCIA AKTYWÓW GRY, PRZEDMIOTÓW WIRTUALNYCH LUB RIOT POINTS PO LIKWIDACJI LUB WYGAŚNIĘCIU KONTA.
 3. Niezamawiane zgłoszenia pomysłów. Riot Games docenia uwagi dotyczące usług i produktów, ale proszę nie przesyłać kreatywnych pomysłów, sugestii i materiałów. Ani Riot Games, ani żaden z pracowników lub podwykonawców Riot Games nie przyjmują ani nie biorą pod uwagę niezamawianych pomysłów, oryginalnych dzieł lub innych prac, w tym, bez ograniczeń, pomysłów lub propozycji nowych lub ulepszonych gier lub technologii, planów marketingowych lub nazw nowych gier (dalej łącznie „Niezamawiane pomysły"). Proszę nie przesyłać Niezamawianych pomysłów do Riot Games, jej pracowników lub podwykonawców. Celem niniejszej polityki jest uniknięcie nieporozumień lub sporów, w przypadku gdy produkty lub usługi Riot Games okażą się podobne do przekazanych Niezamawianych pomysłów. W przypadku przesłania Niezamawianych pomysłów do Riot Games, jej pracowników lub podwykonawców pomimo niniejszej polityki, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w momencie przekazania lub wysyłki zostaje udzielone Riot Games i wyznaczonym przez nią podmiotom, prawo i licencja ważne na całym świecie, nieograniczone w czasie, nieodwołalne, z możliwością udzielania sublicencji, zbywalne, przenoszalne, niewyłączne i nieodpłatne. Licencja obejmuje prawo do użytkowania, powielania, dystrybucji, adaptacji, modyfikacji, tłumaczenia, tworzenia utworów zależnych, publicznego wykonywania, publicznego odtwarzania, wykonywania cyfrowego, tworzenia, sprzedawania, oferowania na sprzedaż i import Niezamawianych pomysłów, w tym m.in., wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów, praw własności przemysłowej i wszystkich innych praw własności intelektualnej z nimi związanej, utrwalonej na dowolnych nośnikach znanych teraz lub stworzonych w przyszłości, w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, w tym, bez ograniczeń, przekazywanie Niezamawianych pomysłów osobom trzecim bez rekompensaty dla Użytkownika. W niezbędnym zakresie, Użytkownik zgadza się podpisać i dostarczyć wszelkie dokumenty i wykonać wszelkie czynności niezbędne lub pożądane w celu zapewnienia, że prawa do korzystania z Niezamawianych pomysłów przyznane Riot Games w sposób określony powyżej są ważne, skuteczne i wykonalne. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo jurysdykcji Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu jakiegokolwiek korzystania przez Riot Games lub jego licencjobiorców z Niezamawianych pomysłów, w tym do twierdzenia, że takie korzystanie narusza jego prawa, w tym między innymi prawa osobiste, prawo do prywatności, prawo do reklamy, prawo własności lub inne oraz prawo do wynagrodzenia Użytkownika za materiały i pomysły tam zawarte. Niniejszym Użytkownik upoważnia Riot Games i wyznaczone przez Riot Games podmioty, cesjonariuszy i licencjobiorców: (1) do wyłącznego zdecydowania czy używać prawdziwego nazwiska Użytkownika, czy też nie, przy korzystaniu z Niezamawianych pomysłów, (2) do podania do wiadomości publicznej Niezamawianych pomysłów, (3) do korzystania z Niezamawianych pomysłów z użyciem nazwiska Użytkownika jako autora lub bez takiego wskazania według własnego uznania Riot Games, i (4) do poprawy, zmiany, skracania i innych modyfikacji Niezamawianych pomysłów według własnego uznania Riot Games lub wyznaczonych przez Riot Games podmiotów, cesjonariuszy i licencjobiorców,

 

V. OPŁATY; RIOT POINTS; BILLINGI.

Niektóre elementy Gry mogą wymagać wniesienia opłaty, a ty wyraziłeś zgodę na udzielenie kompletnych i prawidłowych danych do zamówienia i płatności trzeciej stronie, z którą współpracują Riot Games. Zgadzasz się na uiszczenie wszelkich opłat oraz podatków, dokonanych przez ciebie lub kogokolwiek innego, przy użyciu twojego konta. Wszelkie opłaty dokonywane są w zgodzie z warunkami płatności, aktualnymi w momencie dokonywania opłaty. W zależności od twojego regionu mogą być dostępne różne opcje płatności. Zostaniesz poproszony o wybranie sposobu płatności i podania wymaganych do zapłaty informacji. Zakup zostanie zrealizowany gdy zaakceptujesz warunki płatności (jeśli obowiązują) i klikniesz przycisk „Zapłać teraz”. Wtedy zostanie wysłany do ciebie mail z potwierdzeniem zakupu. W zależności od wybranej opcji płatności, możesz zostać przekierowany na stronę płatności strony trzeciej, a twoja transakcja będzie podlegała zasadom i procesom tej trzeciej strony. Riot Games może od czasu do czasu modyfikować, zmieniać lub poprawiać opłaty oraz metody pobierania płatności. Tego typu zmiany zaczynają obowiązywać po ogłoszeniu w tej Umowie lub na stronie Gry. Riot Games może, wedle uznania, przechowywać zapisy transakcji przez dowolnie długi czas, przez który prowadzi interesy.

Użytkownik posiadający aktywne i ważne Konto, może wziąć udział w usłudze Riot Points, która jest systemem wymienialnych punktów, funkcjonującym na zasadzie wirtualnej waluty, („Riot Points") używanej do zakupu licencji niektórych Przedmiotów Wirtualnych. Riot Points można zakupić w sieci za pośrednictwem sklepu w Grze lub w kanale detalicznym za pomocą prepaidowej Karty do Gry Riot Games. Aby uzyskać dostęp do Riot Points znajdujących się na Karcie do Gry Riot Games, Użytkownik musi zarejestrować taką Kartę w sklepie Gry. Riot Games może również przyznać Użytkownikowi Riot Points w ramach promocji lub w inny sposób, na przykład za wykonanie pewnych zadań lub zdobycie osiągnięć podczas uczestnictwa w Grze lub sponsorowanych przez Riot Games konkursach lub zakładach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność za uiszczenie ewentualnych podatków wynikających z nabycia bądź korzystania lub dostępu do Riot Points obciąża Użytkownika. Jeśli nie jest podane inaczej, wszystkie kwoty zawierają już w sobie odpowiednie podatki (np. VAT). Riot Points są wydawane i sprzedawane w pakietach, a ich cena zależna jest od zakupionej ilości i miejsca zakupu. Jeśli Riot Games uzna to za konieczne, może ograniczyć ilość Riot Points, którą można zakupić jednorazowo lub ogólną ilość Riot Points, która może znajdować się łącznie na Koncie Użytkownika. Riot Games poinformuje Użytkownika, jeśli zbliży się do ustanowionego limitu. Ponadto, cena i dostępność Riot Points lub Przedmiotów Wirtualnych może ulegać zmianie bez konieczności powiadomienia o tym fakcie (w rozciągłości odpowiadającej obowiązującemu prawu). Niektóre Przedmioty Wirtualne posiadają daty wygaśnięcia, zaś inne nie. Każdy Przedmiot Wirtualny zakupiony za Riot Points będzie dostępny na Koncie Użytkownika do momentu jego wygaśnięcia, wygaśnięcia lub likwidacji Konta lub do momentu, w którym Riot Games przestanie obsługiwać Grę, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE SYSTEM RIOT POINTS ORAZ WIRTUALNE PRZEDMIOTY NIE MAJĄ WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ I NIE MOŻNA ICH WYMIENIĆ NA GOTÓWKĘ I, ŻE TO TY JESTEŚ W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA WSZYSTKIE ZAKUPY NA TWOIM KONCIE, NAWET TE WYKONANE BEZ TWOJEGO POZWOLENIA.

Użytkownik jest zobowiązany do kontrolowania czy właściwa ilość Riot Points została dodana lub odjęta z Konta Użytkownika po każdej transakcji. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w rozliczeniu Riot Points, Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie poinformować Riot Games. Riot Games zbada sprawę i może w związku z tym poprosić o dodatkowe informacje i/lub dokumentację. Riot Games przekaże Użytkownikowi wyniki sprawdzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Riot Games ma prawo do oceny zasadności skargi Użytkownika i podjęcia odpowiednich środków naprawczych. Sprzedaż lub wymianę Przedmiotów Wirtualnych i Riot Points między Użytkownikami można przeprowadzać tylko za pośrednictwem usług oferowanych i akceptowanych przez Riot Games. Riot Games może zlikwidować Konto, na którym dopuszczono się złamania tego zakazu.

RIOT GAMES NIE REFUNDUJE ZAKUPIONYCH RIOT POINTS ANI PRZEDMIOTÓW WIRTUALNYCH, ZAKUPIONYCH ZA RIOT POINTS. JEŚLI JESTEŚ OBYWATELEM UNII EUROPEJSKIEJ, MASZ PRAWO WYCOFAĆ SIĘ Z TRANSAKCJI KUPNA RIOT POINTS PRZEZ 14 OD MOMENTU ZAKUPU, BEZ PODAWANIA PRZYCZYN. NINIEJSZYM DOBITNIE POTWIERDZASZ, ŻE ZRZEKASZ SIĘ PRAWA DO WYCOFANIA SIĘ Z TRANSAKCJI, GDY JUŻ SIĘ ONA ROZPOCZĘŁA A TWOJE KONTO UZYSKAŁO DOSTĘP DO KUPIONYCH RIOT POINTS, ZE WZGLĘDU NA SZACUNEK DLA NASZYCH USŁUG SPRZEDAŻY RIOT POINTS. DODATKOWO DOBITNIE POTWIERDZASZ, ZGADZASZ SIĘ, ŻE I WYRAŻASZ ZGODĘ, ŻE OTRZYMANIE RIOT POINTS I ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI DZIEJE SIĘ NATYCHMIAST PO DOKONANIU ZAKUPU. PO UZYSKANIU DOSTĘPU DO RIOT POINTS NA TWOIM KONCIE UZNAJESZ KONTRAKT ZA WYPEŁNIONY Z NASZEJ STRONY.

 

VI. KODEKS POSTĘPOWANIA

Korzystając z którejkolwiek Własności, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkie prawa, zasady i regulaminy, które mają zastosowanie. Ponadto Użytkownik zgadza się przestrzegać określonych reguł dotyczących użytkowania Własności („Kodeks Postępowania"). Kodeks Postępowania nie ma charakteru zamkniętego i może być w dowolnej chwili modyfikowany przez Riot Games. Riot Games zastrzega sobie również prawo do podejmowania wszelkich środków dyscyplinujących, w tym zakończenia i usuwania Konta, w celu ochrony integralności i ducha Własności, bez względu na to, czy konkretne zachowanie zostało uznane w Kodeksie Postępowania jako zabronione. Dodatkowe wskazówki dotyczące przykładowego zachowania w trakcie Gry znajdują się w Kodeksie Przywoływacza. Poniżej znajdują się przykłady zachowań, za które grożą środki dyscyplinujące:

 1. Podszywanie się pod dowolną osobę, przedsięwzięcie lub podmiot włączając w to pracownika Riot Games lub komunikowanie się w jakikolwiek sposób, który sugeruje, że komunikat pochodzi od Riot Games.
 2. Podawanie identyfikujących danych osobowych o sobie lub innym użytkowniku na Stronie lub w Grze.
 3. Dręczenie, nękanie (stalking) lub grożenie innym użytkownikom Gry.
 4. Usuwanie, zmiana lub zatajanie informacji o prawach autorskich, prawach do znaków towarowych i patentów lub innych oznaczeń praw własności intelektualnej przysługujących Riot Games zawartych na Stronie, w Grze i/lub w Oprogramowaniu. Ponadto, zabronione jest przekazywanie zawartości łamiącej lub naruszającej prawa osób trzecich, w tym m.in. prawa do patentu, znaków towarowych, tajemnicy handlowej, prawa autorskie, prawa do publikacji, prawa osobiste lub inne zastrzeżone lub niezastrzeżone prawa.
 5. Wysyłanie lub przekazywanie treści, które, w wyłącznej opinii Riot Games są obraźliwe, w tym, lecz nie wyłącznie, niezgodnego z prawem, szkodliwego, obraźliwego, oszczerczego, wulgarnego, obscenicznego języka, gróźb oraz epitetów rasowych, etnicznych lub w inny sposób krzywdzących.
 6. Przekazywanie lub umożliwienie przekazania zawartości zawierającej wirus, uszkodzone dane, konie trojańskie, keyloggery, robaki, bomby logiczne, cancelboty lub inne oprogramowanie skierowane na uszkodzenie, modyfikację, ingerencję, ukryte przechwytywanie lub wydobywanie informacji, scraping danych oraz przejmowanie jakichkolwiek systemów, danych lub osobistych informacji.
 7. Spamowanie na czacie, w celach osobistych lub komercyjnych, poprzez zakłócanie toku konwersacji wielokrotnie umieszczanymi podobnymi lub identycznymi treściami.
 8. Branie udziału w działaniach, które w wyłącznej ocenie Riot Games "wykorzystują" nieudokumentowany aspekt Gry w celu zyskania nieuczciwej przewagi nad innymi użytkownikami.
 9. Branie udziału w działaniach, które w wyłącznej ocenie Riot Games polegają na oszukiwaniu innego użytkownika Gry, w tym, lecz nie wyłącznie, „wyłudzeniach" czy „socjotechnice".
 10. Używanie nieautoryzowanych programów osób trzecich wchodzących w dowolną interakcję z Oprogramowaniem, w tym, lecz nie wyłącznie, modyfikowania, hakowania, oszustwa, „skryptów", „botów", „trainerów", programów automatycznych, lub innych programów osób trzecich, które przechwytują, emulują lub przekierowują jakąkolwiek komunikację między Oprogramowaniem a Riot Games lub zbierają informacje o Grze, odczytując fragmenty pamięci używanej przez Oprogramowanie do przechowywania informacji.
 11. Uzyskiwanie dostępu lub próby uzyskania dostępu do obszarów Gry lub serwerów Gry, które nie zostały udostępnione publicznie.
 12. Tworzenie imienia Przywoływacza, które błędnie sugeruje powiązania z Riot Games, zawiera dane umożliwiające identyfikację, narusza prawa majątkowe i niemajątkowe osób trzecich lub jest obraźliwe, znieważające, wulgarne, obsceniczne, zawiera odniesienia do seksu, obraża pochodzenie rasowe i etniczne albo jest w inny sposób niewłaściwe. Wybierając imię, nie można też użyć innej lub błędnej pisowni w celu ominięcia niniejszego ograniczenia. Riot Games może zmodyfikować każde imię bez powiadomienia, jeśli w wyłącznej ocenie Riot Games narusza ono powyższe postanowienie oraz podjąć inne akcje dyscyplinujące, w tym usunięcie Konta w przypadku ponownych naruszeń; lub
 13. Wylogowywanie lub wychodzenie z Gry w trakcie trwania rozgrywki na żywo. Automatyczny system Riot Games, Leaverbuster, śledzi tego rodzaju dane i może czasowo blokować Użytkowników w przypadku uznania, że Użytkownik nagminnie opuszcza rozgrywkę w jej trakcie. Czas tymczasowej blokady może być zwiększony w miarę upływu czasu, w przypadku gdy określone Konto będzie ponownie opuszczało rozgrywki w trakcie ich trwania.

 

VII. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Własność.Treść" oznacza wszelkie komunikaty, obrazy, dźwięki i wszelkie materiały i informacje zamieszczane bądź przesyłane przez Użytkownika za pośrednictwem Strony lub Gry oraz te, zamieszczane bądź przesyłane przez innych Użytkowników, w tym, lecz nie wyłącznie posty na Forum (zdefiniowane poniżej) lub teksty zamieszczone na czacie („Czat").

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jest właścicielem i ponosi pełną odpowiedzialność za Treść. Pomimo powyższego, Użytkownik udziela Riot Games, od momentu przesłania lub przekazania Treści, niewyłączną licencję obejmującą wszystkie obecnie znane lub powstałe później prawa autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej do Treści każdego rodzaju i natury, na czas nieograniczony (lub na maksymalny okres ochrony wynikający z mających zastosowanie przepisów prawa), we wszystkich państwach świata, a ponadto udziela Riot Games niewyłącznej licencji na przyszłe prawa do wszystkich takich praw własności intelektualnej w zakresie, w którym Użytkownik je posiada. Jeśli którakolwiek część Treści nie może być przedmiotem licencji, Użytkownik niniejszym udziela Riot Games i jego licencjobiorcom, w tym bez ograniczeń, następcom prawnym i cesjonariuszom, nieograniczone w czasie, zbywalne, z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalne, obejmujące cały świat oraz opłacone prawo do reprodukowania, naprawiania, adaptowania, modyfikowania, tłumaczenia, zmiany formatu, przekazywania, udostępniania elektronicznie, nadawania, komunikowania opinii publicznej, wyświetlania, wykonywania, wprowadzania do pamięci komputera i użytkowania takiej Treści oraz zmodyfikowanych i pochodnych od niej treści, bez prawa do wynagrodzenia za nie. Użytkownik zgadza się, że dołoży staranności, aby w wymaganym zakresie podpisać i dostarczyć wszelkie dokumenty i wykonać wszelkie czynności niezbędne lub pożądane w celu zapewnienia, że prawa do korzystania z Treści, udzielone Riot Games w sposób określony powyżej są ważne, skuteczne i wykonalne. Użytkownik zrzeka się niniejszym, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, wszelkich praw osobistych do Treści, które mogą mu /jej przysługiwać zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa właściwego. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zgadza się na fakt, że żadna z Treści nie będzie przedmiotem jakiegokolwiek zobowiązania ze strony Riot Games, czy to do zachowania w poufności, czy jakiegokolwiek innego; Riot Games nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Treści. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie przesyłać ani w inny sposób przekazywać na lub za pośrednictwem Strony lub Gry Treści, które są przedmiotem jakichkolwiek praw osób trzecich. Użytkownik niniejszym upoważnia Riot Games, wyznaczone przez Riot Games podmioty, jej cesjonariuszy i licencjobiorców (1) do ustalenia wedle uznania, czy używać prawdziwego imienia i nazwiska Użytkownika podczas wykorzystywania Treści, (2) do podania Treści do wiadomości publicznej, (3) do używania Treści bez podania lub nie podania wedle własnego uznania imienia i nazwiska Użytkownika jako autora (4) do poprawiania, zmiany, skracania, innych korekt i modyfikacji Treści wedle wyłącznego uznania Riot Games, wyznaczonych przez Riot Games podmiotów, jej cesjonariuszy i licencjobiorców.
 2. Zgoda na Monitoring. Riot Games nie weryfikuje ani w inny sposób nie monitoruje Treści.. Pomimo powyższego, reprezentanci Riot Games mogą monitorować lub nagrywać komunikaty Użytkowników (w tym, lecz nie wyłącznie posty na Forum lub Czat) podczas korzystania z Gry lub Strony. Użytkownik niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na taką praktykę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że publikowanie Treści nie jest objęte zasadą zachowania w poufności i że zapisy z Czatu mogę zostać wykorzystane w ramach posiedzenia The Tribunal, co zostało bardziej szczegółowo przedstawione w Rozdziale VI.C poniżej. Riot Games nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści tworzone przez Użytkowników Strony lub Gry. Riot Games ma prawo, lecz nie obowiązek, wedle własnego uznania, do edycji bądź usuwania Treści. Ponadto Riot Games zastrzega sobie prawo do ujawnienia Treści w dowolnym momencie i według własnego uznania, z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń (i) w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub na prośbę organów publicznych, (ii) w celu egzekwowania warunków niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy, (iii) w celu ochrony praw i środków prawnych Riot Games, (iv) w przypadku zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa kogokolwiek, (v) w celu zgłoszenia przestępstwa lub innego obraźliwego zachowania, lub (vi) w ramach postępowania The Tribunal. Użytkownik nie powinien podawać danych osobowych w Czacie lub na Forach oraz powinien postępować zgodnie z Kodeksem Postępowania, pamiętając, że Treści podane na Czacie lub na Forach nie są chronione klauzulą poufności, a członkowie Riot Games oraz członkowie Społeczności, z którymi Użytkownik nie znajduje się w bezpośredniej rozgrywce, mogą w dowolnej chwili uzyskać dostęp do informacji z Czatu i Forów.
 3. The Tribunal. Wszystkie rozmowy na Czacie będą zapisywane przez Riot Games i przechowywane przez czas, który wyłącznie Riot Games uzna za stosowny, a który może ulegać zmianom od czasu do czasu , zgodnie z zapisami Polityki The Tribunal. Jeśli działania Użytkownika w Grze zostaną zgłoszone przez innego Użytkownika jako naruszające Kodeks Przywoływacza , niniejszą umowę lub jako będące poza politykami Riot Games, a sprawa trafi przed The Tribunal, dziennik całego Czatu ze zgłoszonej rozgrywki zostanie załączony w zgłoszeniu i udostępniony losowo wybranym członkom Społeczności, którzy wezmą udział w obradach The Tribunal.
 4. Fora. Użytkownik, który posiada ważne i aktywne Konto, może umieszczać komunikaty i inne treści na forach na Stronie („Fora"). Użytkownik zgadza się postępować zgodnie z Kodeksem Postępowania oraz polityką dotyczącą Linków (znajdującą się poniżej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że większość informacji umieszczanych na Forach pochodzi od innych graczy, którzy nie są pracownikami ani nie znajdują się pod kontrolą Riot Games. Użytkownik również przyjmuje do wiadomości, że na Forum dostępnych jest wiele informacji, a osoby udzielające się na Forach mogą celowo lub przypadkiem umieszczać na nich wiadomości lub stwierdzenia, które są niedokładne, mylące, zwodnicze, krzywdzące lub nawet niezgodne z prawem. Riot Games nie popiera ani nie odpowiada za tego typu wiadomości lub oświadczenia ani za wszelkie opinie, porady, informacje i inne wypowiedzi dokonane lub wyświetlone na Forach przez Użytkowników. Opinie wyrażane na Forach są wyłącznie własnymi opiniami Użytkowników i nie muszą być tożsame z opiniami Riot Games. Riot Games nie odpowiada za błędy lub przeoczenia w wiadomościach, za hyperlinki umieszczone w wiadomościach lub skutki wykorzystania informacji ujawnionych na Forach. Poza wyjątkami opisanymi w tej umowie, Riot Games w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialna za straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z Forów lub z informacji dostępnych na Forach. Użytkownik niniejszym oświadcza, że jest świadomy faktu, że dane osobowe umieszczone na Forum są publicznie dostępne i mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych Użytkowników. Jeśli Użytkownik ujawnia informacje na Forum robi to na własną odpowiedzialność. Riot Games zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, do monitorowania Forów i wszelkich wiadomości lub innych materiałów, które Użytkownicy wysyłają lub umieszczają na Forach, oraz usunięcia takich materiałów i ujawnienia ich oraz okoliczności towarzyszących ich transmisji osobom trzecim w celu prawidłowego prowadzenia Strony lub wywiązania się ze zobowiązań prawnych oraz na wniosek organów państwa.

 

VIII. AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE

 1. Umowa. Riot Games zastrzega sobie prawo, według uznania, do aktualizacji, zmiany, modyfikacji, dodawania, uzupełniania lub usuwania pewnych postanowień niniejszej Umowy, w miarę rozwoju Własności; pod warunkiem jednak, że istotne zmiany niniejszej Umowy nie będą stosowane z mocą wsteczną. Takie zmiany będą wiążące dopiero po ich zaakceptowaniu przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na jakiekolwiek przyszłe zmiany niniejszej Umowy lub zmiany takie spowodują, że Użytkownik przestanie spełniać warunki Umowy, Riot Games zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVI. Aktualna wersja niniejszej Umowy jest dostępna do przejrzenia po kliknięciu linku „Warunki użytkowania", znajdującego się na dole Strony. Użytkownik jest zobowiązany do okresowego samodzielnego monitorowania zmian w Umowie. Zwracamy uwagę, że Riot Games może w dowolnej chwili zmodyfikować również inne polityki, w tym EULA, Politykę prywatności, a ich nowe wersje będą dostępne na Stronie.
 2. Własność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w celu ulepszenia Własności, Riot Games może w każdym czasie, bez odrębnego poinformowania oraz bez jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkowników, zmieniać, modyfikować, aktualizować, zawieszać, osłabiać albo ograniczać dostęp do jakichkolwiek funkcji lub elementów Własności i może wymagać pobrania i zainstalowania aktualizacji Oprogramowania. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że takie zmiany bądź aktualizacje Własności mogą prowadzić do zmian w wymaganiach systemowych, które trzeba spełnić, by zagrać w Grę. W takim przypadku Użytkownik, a nie Riot Games, odpowiada za zakup ewentualnego potrzebnego oprogramowania lub sprzętu.

 

Strona może zawierać linki do witryn stron zarządzanych przez osoby trzecie. Riot Games udostępnia je jako udogodnienie; inni Użytkownicy mogą zamieszczać je w ramach stworzonych przez siebie Treści. Użytkownik korzysta z tych linków i zewnętrznych stron na własną odpowiedzialność. Takie strony nie są pod kontrolą Riot Games i Riot Games nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na takich stronach. Linki umieszczone na Stronie nie oznaczają, że Riot Games popiera informacje lub materiały, które znajdują się na stronach osób trzecich. Riot Games nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp i korzystanie z takich stron internetowych.

W przypadku gdy Użytkownik umieści na Stronie lub w Grze (np. na Forum lub za pośrednictwem Czatu) link do zewnętrznej strony internetowej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień pisemnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Riot Games, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (i) wygląd, pozycja i inne cechy linku nie mogą szkodzić lub osłabić dobrej reputacji Riot Games lub nazw i znaków towarowych Riot Games i jego licencjodawców, (ii) wygląd, pozycja i inne atrybuty linku nie mogą tworzyć fałszywego wrażenia, że organizacja lub podmiot Użytkownika jest sponsorowana, stowarzyszona lub związana z Riot Games, (iii) w przypadku wybrania przez Użytkownika, link musi wyświetlić zewnętrzną stronę na pełnym ekranie, a nie w „ramce" na Stronie linkującej, i (iv) Riot Games zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na link w dowolnym czasie i według własnego uznania.

 

W przypadku gdy właściciel jakichkolwiek praw, w tym przede wszystkim praw autorskich, lub jego pełnomocnik stwierdzą, że treści zamieszczone na Stronie przez Użytkownika Riot Games naruszają jego/jej prawa, w szczególności prawa autorskie, lub gdy ktokolwiek uważa, że treści zamieszczone na Stronie przez Użytkownika Riot Games są z jakiegokolwiek innego powodu niezgodne z prawem, Riot Games prosi o przesłanie zawiadomienia (dla obywateli Irlandii: zgodnie z Copyright and Related Rights Act 2000 z późniejszymi zmianami) do agenta ds. praw autorskich i zgodności treści Riot Games. Zawiadomienie powinno zawierać poniższe informacje:

 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do wykonywania w imieniu właściciela praw autorskich;
 2. Opis utworu chronionego prawem autorskim lub innych praw, które w ocenie właściciela zostały naruszone;
 3. URL miejsca na Stronie Riot Games, zawierającego materiał, który w ocenie właściciela powoduje naruszenie;
 4. adres, numer telefonu i adres e-mail;
 5. Oświadczenie, że w dobrej wierze uważasz, że zakwestionowane wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub posiadacza prawa, jego agenta lub prawo; i
 6. Twoje oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich, lub posiadaczem praw lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Z agentem ds. praw autorskich i zgodności treści Riot Games można skontaktować się pod adresem: Riot Games, Inc., 10736 Jefferson Blvd #622, Culver City, California, 90230 ATTN: Copyright and Content Compliance Agent lub za pośrednictwem e-maila: copyright@riotgames.com. Adres e-mailowy służy tylko do odbioru takich powiadomień, nie zaś innych zapytań czy próśb, skierowanych do Riot Games. Ze względów bezpieczeństwa nie można na nim odbierać załączników. W związku z tym powiadomienia o naruszeniu, które zawierają załączniki, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zostaną odebrane ani analizowane. Należy pamiętać, że te powiadomienia są powiadomieniami prawnymi, a Riot Games może dostarczyć kopie tych zgłoszeń do uczestników sporu lub osób trzecich, według własnego uznania lub zgodnie z wymogami prawa. Polityka prywatności nie obejmuje informacji, podanych w tych zgłoszeniach.

 

XI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

WŁASNOŚĆ JEST UDOSTĘPNIONA UŻYTKOWNIKOWI „W AKTUALNYM STANIE" ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI I ZAPEWNIEŃ, WYRAŻONYCH WYRAŹNIE LUB W SPOSÓB DOMNIEMANY. W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE, RIOT GAMES WYŁĄCZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE WYRAŻONE WYRAŹNIE LUB W SPOSÓB DOMNIEMANY, ODNOSZĄCE SIĘ DO WŁASNOŚCI, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANĄ GWARANCJĘ TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZALNOŚCI PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI I UŻYWANIA, A TAKŻE ZAPEWNIENIA DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB JAKOŚCI JAKIEJKOLWIEK TREŚCI LUB INFORMACJI BĘDĄCYCH CZĘŚCIĄ WŁASNOŚCI. RIOT GAMES NIE GWARANTUJE, ŻE WŁASNOŚĆ BĘDZIE BEZAWARYJNA LUB POZBAWIONA BŁĘDÓW, ŻE WSZYSTKIE DEFEKTY ZOSTANĄ POPRAWIONE, ANI ŻE WŁASNOŚĆ NIE POSIADA WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR WŁASNOŚCI DO OSIĄGNIĘCIA KONKRETNYCH CELÓW ORAZ ZA INSTALACJĘ, UŻYTKOWANIE I REZULTATY, OTRZYMANE ZA POŚREDNICTWEM WŁASNOŚCI.

W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, RIOT GAMES NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAMIERZONE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE WPŁYWA NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI PONIŻEJ.

Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie domniemanych gwarancji, powyższe wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub niektóre jego części mogą nie być w pełni stosowane w każdym przypadku.

 

XII. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZWOLNIĆ RIOT GAMES OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYNAGRODZI JEJ WSZELKIE STRATY Z TYTUŁU ROSZCZEŃ, PROCESÓW, ODSZKODOWAŃ I KOSZTÓW (W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ), KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, Z WINY UŻYTKOWNIKA I/LUB W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYWANIEM WŁASNOŚCI LUB NARUSZENIEM KTOREGOKOLWIEK POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, UMOWY LICENCYJNEJ LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI. Riot Games zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej kontroli nad sprawą oraz ochrony interesów, która w innym przypadku podlegałaby pod niniejszą klauzulę indemnifikacyjną, na własny koszt i wedle własnego uznania. Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z Riot Games w dochodzeniu odpowiedzialności.

 

XIII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU, BEZ WZGLĘDU NA REŻIM ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWY, Z DELIKTU (W TYM NIEDBALSTWO), ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ, RIOT GAMES NIE JEST ODPOWIEDZIALNA WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY TRZECIEJ, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE I WSZELKIEGO RODZAJU KARY UMOWNE (W TYM, M.IN., ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY LUB UTRACONE ZYSKI), A TAKŻE ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZESTOJU PRACY, ZEPSUCIA LUB USZKODZENIA KOMPUTERA LUB INNYCH KOMERCYJNYCH SZKÓD LUB STRAT) ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYWANIEM WŁASNOŚCI, NAWET GDYBY RIOT GAMES WIEDZIAŁO LUB POWINNO WIEDZIEĆ O RYZYKU POWSTANIA TAKICH SZKÓD. PONADTO, RIOT GAMES NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY PRZEWYŻSZAJĄCE KWOTY ZAPŁACONE RIOT GAMES PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z TRANSAKCJAMI W GRZE W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH MOMENT POWSTANIA PODSTAWY POWÓDZTWA.

Niezależnie od powyższych ograniczeń odpowiedzialności, ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI RIOT GAMES (i) za szkody na osobie, zdrowiu i ciele wynikające z naruszenia obowiązków lub umyślnego bądź wynikającego z niedbalstwa naruszenia obowiązków przez podmiot lub osobę reprezentujących Riot Games lub za pomocą których Riot Games wykonuje swoje obowiązki oraz (ii) za inne szkody wynikające z rażącego niedbalstwa Riot Games lub umyślnego bądź wynikającego z niedbalstwa naruszenia obowiązków przez podmiot lub osobę reprezentujących Riot Games lub za pomocą których Riot Games wykonuje swoje obowiązki; (iii) za zamierzone przewinienia; (iv) za szkody wynikające z zawinionego naruszenia obowiązku, który jest niezbędny do wykonania umowy przez Riot Games („Zobowiązanie Główne"/„Cardinal Duties"), w zakresie w jakim takie naruszenie jest typowe i możliwe do przewidzenia; (v) za jakąkolwiek gwarancję udzieloną Użytkownikowi przez Riot Games oraz (vi) za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w rozumieniu prawa państwa, które ma zastosowanie.

Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za straty następcze lub incydentalne, w takich krajach lub jurysdykcjach odpowiedzialność Riot Games będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 

XIV. ZADOŚĆUCZYNIENIE

Użytkownik niniejszym oświadcza i akceptuje, że nieprzestrzeganie niniejszej Umowy może stać się przyczyną nieodwracalnej szkody dla Riot Games. W związku z powyższym, dodatkowo do odszkodowania pieniężnego i innej ochrony dopuszczalnej przez stosowne prawo, Użytkownik akceptuje, że w celu rekompensaty za naruszenie lub groźbę naruszenia niniejszej Umowy, Riot Games może ubiegać się o sądowy nakaz wykonania zobowiązania lub inne zabezpieczenie roszczeń, bez konieczności wniesienia kaucji, innego zabezpieczenia oraz wykazania szkody. Ponadto, w przypadku gdy którakolwiek ze stron podejmie jakiekolwiek działania prawne lub administracyjne w związku z niniejszą Umową, zgodnie z Rozdziałem XV poniżej, strona, która wygra spór będzie uprawniona do żądania zwrotu od drugiej strony wszelkich kosztów, kosztów obsługi prawnej oraz innych wydatków poniesionych przez stronę zwycięską na skutek prowadzenia wspomnianych działań lub postępowań.

 

 1. Negocjacje. Spory mogą być kosztowne i czasochłonne dla obu stron. W celu szybszego dojścia do porozumienia i zmniejszenia kosztów wszelkich sporów i roszczeń związanych z niniejszą Umową („Roszczenie"), Użytkownik i Riot Games zobowiązują się do podjęcia w pierwszej kolejności nieformalnych negocjacji w celu załatwienia Roszczenia, które to negocjacje będą trwały przynajmniej trzydzieści (30) dni (za wyjątkiem Roszczeń wymienionych w Rozdziale XV.B poniżej). Riot Games wyśle odpowiednie powiadomienie pod adres, który posiada w archiwum, o ile Użytkownik udostępnił Riot Games dodatkowe dane kontaktowe (np. biorąc udział w promocji lub ankiecie albo kontaktując się z działem obsługi klienta). W pozostałych przypadkach, Riot Games wyśle powiadomienie na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika. Użytkownik powinien przesłać stosowne powiadomienie na adres: Riot Games, Ltd., P.O. Box 11989, Dublin 2, IRELAND, Attn: Legal Department. Niniejsza nieformalna procedura rozwiązywania sporów nie zawiesza ani nie przerywa ustawowego okresu przedawnienia związanego z wniesieniem Roszczenia.
 2. Wyjątki w negocjacjach. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik i Riot Games uzgadniają, że następujące Roszczenia nie podlegają pod powyższe zapisy dotyczące negocjacji: (i) wszelkie Roszczenia związane z wykonywaniem lub ochroną praw własności intelektualnej Użytkownika lub Riot Games; (ii) wszelkie Roszczenia związane lub wynikające z podejrzenia o kradzież, piractwo, naruszenie prywatności lub bezprawnego użycia; oraz (iii) wszelkie Roszczenia o zadośćuczynienie. W zakresie dopuszczalnym przez stosowne prawo, Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić Roszczeń na podstawie pozwu zbiorowego lub jako prywatny oskarżyciel. Ponadto, każda ze stron może dochodzić Roszczeń w sądach, pod warunkiem, że te Roszczenia mieszczą się w zakresie jurysdykcji tych sądów.
 3. Prawo Właściwe. Tam gdzie niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, Umowa ta podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem irlandzkim bez uwzględnienia reguł kolizyjnych. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie miała zastosowania. Prawa innego państwa mogą mieć zastosowanie, jeśli Użytkownik korzysta z Gry będąc poza terytorium Irlandii. W takiej sytuacji, zastosowanie do Umowy znajdą bezwzględnie obowiązujące przepisy tego państwa, a sama Umowa będzie interpretowana z jak najwierniejszym zachowaniem jej zapisów. W zakresie w jakim prawo innego państwa znajdzie zastosowanie, Użytkownik zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania tego prawa. Nowozelandzka ustawa o gwarancjach konsumenckich z 1993 r. (Consumer Guarantees Act) (dalej „Ustawa") może mieć zastosowanie do Gry, jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Nowej Zelandii i korzysta z Gry w tym kraju. Jeśli Ustawa ma zastosowanie, to niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy, Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa lub środki ochrony prawnej określone w Ustawie, w uzupełnieniu do lub zamiast tych określonych w niniejszej Umowie. Jeżeli Użytkownik, będący konsumentem, korzysta z Gry na terenie, i jest obywatelem Unii Europejskiej, dodatkowe prawa bezwzględnie obowiązujące mogą mieć zastosowanie.

 

XVI. ROZWIĄZANIE UMOWY

Niniejsza Umowa (ze zmianami, jeżeli wystąpią) jest wiążąca do momentu jej rozwiązania. Zarówno Użytkownik jak i Riot Games mogą rozwiązać niniejszą Umowę w każdym momencie, po powiadomieniu drugiej strony. Rozwiązanie dokonane przez Riot Games będzie skuteczne z chwilą poinformowania Użytkownika o jej rozwiązaniu, zamknięciu lub usunięciu Konta Użytkownika lub z chwilą całkowitego zaprzestania udostępniania lub wspierania Gry. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony bądź Gry. Jednakże, jeżeli Użytkownik chce usunąć Konto, należy to zrobić, kontaktując się z Riot Games pod adresem support@riotgames.com, jak zapisano powyżej. Po rozwiązaniu Umowy, prawo Użytkownika do korzystania z Własności natychmiast wygasa.

 

XVII. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

 1. Przeniesienie. Riot Games może scedować niniejszą Umowę w całości lub w części na jakąkolwiek osobę lub podmiot w dowolnym czasie i bez zgody Użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Riot Games, a wszelkie nieautoryzowane przeniesienia zostaną uznane za nieważne.
 2. Obsługa klienta. W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących postanowień niniejszej Umowy lub chęci skontaktowanie się z Riot Games z innego powodu, prosimy o kontakt z działem wsparcia na adres support@riotgames.com lub skorzystanie z zakładki Wsparcie (ang. „support") na Stronie.
 3. Cała umowa. Niniejsza Umowa stanowi wyłączną umowę pomiędzy Użytkownikiem i Riot Games w zakresie Strony, Gry i przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje ona wszelkie uprzednie umowy oraz wszelkie związane z nimi obecne porozumienia pomiędzy Użytkownikiem i Riot Games, z zastrzeżeniem, że niniejsza Umowa nie wyłącza stosowania Umowy licencyjnej i Polityki Prywatności.
 4. Siła Wyższa. Riot Games nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonania wynikające z przyczyn pozostających poza kontrolą Riot Games, w tym, bez ograniczeń, każde niewykonanie z przyczyn znajdujących się poza kontrolą Riot Games lub których nie można było przewidzieć, takie jak akty boga, wojna, terroryzm, zamieszki, embarga, akty władz cywilnych i wojskowych, pożary, powodzie, wypadki, strajki lub braki w transporcie, paliwa, energii, siły roboczej i materiałów.
 5. Miejsce. Strona i Gra są zarządzane przez Riot Games z siedzibą w Irlandii. Osoba odwiedzająca Stronę lub korzystająca z Gry spoza terytorium Irlandii robi to z własnej inicjatywy oraz odpowiada za przestrzeganie przepisów obowiązujących na danym terytorium. Oprogramowanie podlega regulacjom Stanów Zjednoczonych dot. kontroli eksportu, co zostało określone w Umowie Licencyjnej.
 6. Brak partnerstwa. Użytkownik potwierdza, że miedzy nim/nią a Riot Games nie istnieje żaden stosunek joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencyjny w związku z zawarciem niniejszej Umowy lub korzystaniem ze Strony bądź Gry.
 7. Brak zwolnienia. Brak egzekwowania przez Riot Games któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi obecnej lub przeszłej rezygnacji z tego postanowienia i nie może być interpretowana jako zrzeczenie się prawa do egzekwowania takich postanowień w przyszłości przez którąkolwiek ze stron. Wyraźne zrzeczenie się przez Riot Games jakichkolwiek warunków, wymogów i dochodzenia postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek obowiązku przestrzegania tych przepisów, warunków i wymagań w przyszłości.
 8. Korespondencja. Z zastrzeżeniem odmiennych regulacji niniejszej Umowy, wszelką korespondencję należy przesyłać na piśmie pod wskazany adres: Riot Games, Ltd., PO. Box 11989, Dublin 2, IRELAND.
 9. Zasada rozdzielności. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do spełnienia z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie odpowiednio zmienione w taki sposób, aby było wykonalne oraz w maksymalny sposób dopuszczalne i odzwierciedlało intencję stron. Pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w mocy. W przypadku gdy takie postanowienie nie może być zmienione, zostanie ono odłączone od pozostałych postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Umowy.
 10. Nagłówki rozdziałów. Nagłówki rozdziałów mają charakter informacyjny i nie wpływają na interpretację niniejszej Umowy ani nie mają żadnego innego skutku prawnego.
 11. Czas obowiązywania. Postanowienia Rozdziałów IV, V, VII.A, XI-XV i XVII obowiązują nawet po rozwiązaniu Umowy.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I POTWIERDZA, ŻE KLIKAJĄC „AKCEPTUJ" LUB WYKORZYSTUJĄC DOWOLNE WŁASNOŚCI WYRAŻA SWOJĄ ZGODĘ NA ZWIĄZANIE WARUNKAMI I POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY.