Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) 

LEAGUE OF LEGENDS®

Datum poslední změny: October 23, 2012

 

League of Legends® je bezplatně hratelná, relační online počítačová hra s bitevní arénou určená pro více hráčů, vyvinutá společností Riot Games, Inc.z Delaware („Hra“). Její stoprocentně vlastněná dceřiná společnost Riot Games Limited, irská společnost s ručením omezeným, provozuje a publikuje Hru v Evropské unii, v Ruské federaci a dalších mezinárodních územích a poskytuje související služby. V této Licenční smlouvě bude „Riot Games“ znamenat Riot Games Limiteda její případné držitele licence; „vy“ a „vám/váš“ bude znamenat uživatele počítače, na kterém je Hra instalována nebo bude instalována, a který tak souhlasí s touto Licenční smlouvou.

PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM (TUTO „EULA“ NEBO „LICENČNÍ SMLOUVU“). KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO „AKCEPTOVAT“ NÍŽE NEBO POUŽITÍM HRY NEBO INSTALACÍ HERNÍHO KLIENTSKÉHO SOFTWARU („SOFTWARE“) SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDE TATO LICENČNÍ SMLOUVA VYMAHATELNÁ JAKO JAKÁKOLIV JINÁ PÍSEMNÁ SMLOUVA VÁMI PODEPSANÁ. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY, KLEPNĚTE NA TLAČÍTKO, KTERÉ OZNAČUJE VÁŠ NESOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY A NEPOKRAČUJTE V INSTALACI SOFTWARU. UZAVŘENÍM TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE DOSPĚLOU OSOBOU A MÁTE PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST K UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY V MÍSTĚ SOUDNÍ PRAVOMOCI VAŠEHO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

 

I. OMEZENÁ UŽÍVACÍ LICENCE

S výhradou podmínek uvedených v této Licenční smlouvě a vaším souhlasem s níže uvedeným vám Riot Games tímto uděluje a vy tímto akceptujete omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou licenci na takovou dobu, dokud vy nebo Riot Games neukončí tuto Licenční smlouvu, k interní instalaci a spouštění výhradně jako součást Hry (i) Software a související vysvětlující materiály („Dokumentace“); a (ii) jakékoliv modernizace, záplaty, následné verze a aktualizace Softwaru (souhrnně „Aktualizace“) vám licencované společností Riot Games Software a Hra jsou vám poskytnuty pouze pro vaše individuální, nekomerční a zábavné účely a nesmí být použity pro žádné jiné účely nebo jiným způsobem. S výjimkou výslovně schválenou společností Riot Games nesmíte prodávat, kopírovat, vyměňovat, převádět, publikovat, postupovat nebo jinak distribuovat cokoliv, co zkopírujete nebo odvodíte ze Softwaru nebo Hry. Licence vám zde udělená bude bezplatná s tou výjimkou, že právo udělovat licence k určitým Herním aktivům (definovaným v Užívacích podmínkách) je možné získat pouze na základě pořízení a vyplacení Riot Points.

 

II. POŽADAVKY

Instalací a použitím Softwaru a hraní Hry potvrzujete, že jste si přečetli, seznámili se a souhlasíte s podmínkami této Licenční smlouvy. Také musíte: (i) si přečíst, seznámit se a odsouhlasit Užívací podmínky, („Užívací podmínky“), které se nacházejí ve spodní části Webu a jež jsou součástí této Licenční smlouvy formou odkazu; (ii) si vytvořit ve Hře účet („Účet“) (jak je dále uvedeno v Užívacích podmínkách); a (iii) splnit hardwarové požadavky a požadavky na připojení uvedené na různých webových stránkách Riot Games (včetně zejména na http://euw.leagueoflegends.com a http://eune.leagueoflegends.com a souvisejících webových stránkách, které jsou zde dále uváděny jako „Web“). Tyto požadavky se mohou s vývojem Hry změnit. Nesete veškerou odpovědnost za náklady na veškeré internetové připojení, náklady na veškeré vybavení, služby nebo náklady na opravu, nutné k tomu, abyste mohli vstupovat do Hry.

 

III. DALŠÍ OMEZENÍ LICENCE

Licence vám udělená v Části I podléhá dodatečným omezením uvedeným dále v této Části III. Jakékoliv použití Softwaru v rozporu s omezeními licence stanovenými níže bude považováno za neoprávněné použití Softwaru mimo licenci vám udělenou v Části I a bude považováno za porušení autorských práv, která společnost Riot Games nebo její poskytovatelé licence drží v Softwaru a ve Hře. Zavazujete se, že za žádných okolností nebudete:

 

A. Prodávat, pronajímat, půjčovat, úvěrovat nebo dále přenášet Software nebo udělovat zástavní nárok nebo přenášet reprodukce Softwaru nebo Hry třetí straně;

B. Kopírovat, fotokopírovat, reprodukovat, překládat, provádět reverzní inženýrství, dekompilovat, odvozovat zdrojový kód nebo demontovat zcela nebo částečně Software nebo Hru nebo vytvářet odvozeniny na základě Hry s výjimkou případu, kdy máte oprávnění (i) vytvořit si jednu (1) kopii Softwaru a Dokumentace výhradně pro osobní archivační účely; a (ii) použít software třetích stran k pořízení obrazového a zvukového záznamu ze Softwaru jako obrazový záznam, zvukový záznam a/nebo fotografie výhradně pro osobní a neziskové účely v souladu s Užívacími podmínkami a příslušnými zásadami Riot Games týkajícími se vytváření zvukového nebo obrazového záznamu;

C. Upravovat nebo zajistit upravení veškerých souborů, které jsou součástí Softwaru jakýmkoliv způsobem, který není výslovně schválen společností Riot Games;

D. Využívat nebo zajistit využití jakoukoliv osobou nebo organizací Softwaru nebo Hry pro komerční účely, včetně zejména (i) zapojení se do Hry výměnou za úhradu (např. služby „poskytování úrovní“); nebo (ii) prodej položek v rámci Hry mimo Hru nebo prodej Herních účtů, s výjimkou takových transakcí, které mohou být schváleny společností Riot Games a uskutečňovány prostřednictvím služeb poskytovaných společností Riot Games; nebo

E. Použití neautorizovaných programů třetích stran, které jakýmkoliv způsobem spolupracují se Softwarem, včetně zejména „mody“, „hacky“, „cheaty“, „skripty“, „boty“, „trainery“ nebo automatizačních programů nebo jakýchkoliv programů třetích stran, které pronikají, emulují nebo přesměrovávají jakoukoliv komunikaci mezi Softwarem a Riot Games nebo který shromažďuje informace o Hře čtením paměťových oblastí využívaných Softwarem k ukládání informací o Hře.

 

IV. VLASTNICTVÍ

Všechna práva a nároky související se Softwarem a Hrou a veškerý obsah v nich obsažený (včetně zejména Účty, počítačový kód, titulky, objekty, artefakty, postavy, jména postav, lokace, názvy lokalit, příběhy, dějové linky, dialogy, slogany, umělecká díla, grafiky, konstrukční nebo pozemní design, animace, zvuky, hudební kompozice a nahrávky, Riot Points, audiovizuální díla, podobnost postav a provozní metody) jsou v majetku Riot Games nebo jejích držitelů licence. Software a hra a veškerý v nich obsažený obsah je chráněn zákony na ochranu práv průmyslového vlastnictví Irska, Spojených států a dalších zemí. Riot Games a její držitelé licencí si vyhrazují všechna práva ve spojení se Softwarem a Hrou, včetně zejména výhradního práva vytvářet odvozeniny ze Softwaru a Her a zavazujete se, že nebudete vytvářet žádné dílo nebo autorské dílo na základě Hry s výjimkou výslovně schválenou společností Riot Games. Potvrzujete a souhlasíte, že nemáte žádný podíl, peněžní nebo jiný, v jakémkoliv charakteristickém znaku nebo obsahu obsaženého v této Smlouvě. Dále potvrzujete a souhlasíte, že nemáte žádná práva nebo jiný majetkový podíl na vašem Účtu a potvrzujete a souhlasíte, že všechna práva spojená s Účtem jsou a budou navždy ve vlastnictví a budou existovat výhradně ve prospěch společnosti Riot Games. Viz Užívací podmínky, ve kterých je uveden úplný výpis všech vlastnických práv Riot Games.

 

V. KODEX CHOVÁNÍ

V průběhu použití Softwaru a hraní Hry se zavazujete dodržovat veškeré příslušné zákony, pravidla a nařízení. Také se zavazujete dodržovat určitá dodatečná práva, kterými se řídí vaše použití Hry („Kodex chování“). Má se za to, že Kodex chování není vyčerpávající a společnost Riot Games si vyhrazuje právo upravit kdykoliv tento Kodex chování a přijmout veškerá vhodná kázeňská opatření včetně zrušení Účtu a jeho vymazání za účelem ochrany integrity a ducha Hry, bez ohledu na to, zda je konkrétní chování zde uvedené jako zakázané. Kromě tohoto Kodexu chování si také přečtěte Kodex Vyvolávače, kde jsou uvedeny další informace o vzorovém chování při hraní hry. Níže jsou uvedeny příklady chování, při kterých budou uplatněny kázeňské sankce:

 

A. Ztělesňování jakékoliv osoby, společnosti nebo organizace, včetně zaměstnance společnosti Riot Games nebo vystupování takovým způsobem, který může působit jako vystupování pocházející od společnosti Riot Games;

B. Odeslání identifikačních údajů o vás samotných nebo jiném uživateli do Hry;

C. Obtěžování, pronásledování nebo ohrožování jiných uživatelů Hry;

D. Odstranění, úprava nebo skrytí jakéhokoliv oznámení o autorském právě, obchodní značce, patentu nebo jiných chráněných právech společnosti Riot Games uvedených ve Hře a/nebo Softwaru. Také nesmíte přenášet obsah, který porušuje práva ostatních osob, včetně zejména patenty, obchodní značku, obchodní tajemství, autorské právo, veřejnou známost, osobní práva nebo jiná chráněná nebo nechráněná práva;

E. Přenášení nebo sdělování jakéhokoliv obsahu, který je na základě výhradního a jedinečného rozhodnutí společnosti Riot Games považován za urážlivý, včetně zejména jazyku, který je nezákonný, škodlivý, ohrožující, nactiutrhačný, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní nebo rasově, etnicky nebo jinak zpochybnitelný;

F. Přenášení nebo zapojení se do přenášení jakéhokoliv obsahu, jenž obsahuje virus, poškozená data, trojské koně, software pro zachytávání stisků kláves na klávesnici, červy, časové bomby, restartovací software nebo jiné počítačové programovací rutiny, jejichž smyslem je poškodit, závažně narušit, tajně podkopat nebo zachytit, odposlechnout nebo jinak zneužít jakýkoliv systém, údaje nebo osobní informace;

G. Vkládat do chatu nevyžádaná sdělení, ať již pro osobní nebo komerční účely, narušovat tok konverzace opakovanými příspěvky nebo podobným způsobem;

H. Zapojovat se do jakékoliv akce, která na základě výhradního rozhodnutí společnosti Riot Games „využívá“ nezdokumentované aspekty Hry s cílem zajistit nepoctivou výhodu nad ostatními uživateli;

I. Zapojovat se do jakékoliv akce, která na základě výhradního rozhodnutí společnosti Riot Games podvádí jiného uživatele Hry, včetně zejména „zpronevěřování“ nebo „sociální inženýrství“;

J. Přistupovat nebo pokoušet se o přístup do prostor Hry nebo serverů Hry, které nejsou určeny pro veřejnost;

K. Odhlašovat se, odpojovat nebo ukončovat Hru během hraní v reálném čase. Automatizovaný systém Leaverbuster® od Riot Games sleduje výše uvedené údaje a může vydat dočasné zákazy přístupu těm uživatelům, kteří často odcházejí během hraní hry v reálném čase. Trvání dočasného zákazu přístupu se bude prodlužovat při každém pokračujícím opuštění hraní v reálném čase daným Účtem; nebo

L. Volit takové jméno Vyvolávače, které falešným způsobem indikuje asociaci s Riot Games, obsahuje osobně identifikační informace, porušuje chráněná nebo nechráněná práva třetích stran nebo jméno, které je útočné, hanlivé, vulgární, obscénní, sexuálně implicitní, rasově, etnicky nebo jinak zpochybnitelné. S cílem obejít toto omezení volby jména Vyvolávače nesmíte používat chybně hláskované nebo alternativní hláskování takového jména. Riot Games může upravit jakékoliv jméno, které podle vlastního výhradního uvážení společnosti Riot Games porušuje toto ustanovení bez jakéhokoliv dalšího oznámení a může přijmout další kázeňská opatření, včetně zrušení Účtu, v případě opakovaného porušení.

 

VI. SOUHLAS S MONITOROVÁNÍM

Když používáte Software, může Software monitorovat RAM paměť vašeho počítače s cílem sledovat přítomnost neautorizovaných programů třetích stran zakázaných podle Části III.E, které komunikují se Softwarem a/nebo Hrou. V případě, že Software detekuje takový neautorizovaný program třetí strany, mohou být o této skutečnosti zaslány informace společnosti Riot Games, včetně uvedení názvu vašeho Účtu, adresy vašeho internetového protokolu (IP), podrobnosti detekovaném neautorizovaném programu třetí strany a čas a datum, kdy byl takový neautorizovaný program třetí strany detekovaný, současně s hardwarovými specifikacemi a výkonnostními charakteristikami vašeho počítače s vaším vědomím, ale i bez vašeho vědomí. Společnosti Riot Games nebudou prostřednictvím Softwaru poskytovány žádné další informace o vás nebo vašem počítači. Pokud Software detekuje použití neautorizovaného programu třetí strany, může být váš přístup ke Hře ukončen s vaším vědomím, ale i bez vašeho vědomí.

 

VII. AKTUALIZACE A ZMĚNY

A. Software a Hra. Společnost Riot Games může poskytovat Aktualizace Softwaru, jež jsou potřeba instalovat k tomu, abyste mohli pokračovat v hraní Hry. Při každém spuštění Softwaru k hraní Hry udělujete tímto způsobem váš souhlas k tomu, aby společnost Riot Games vzdáleně instalovala jakékoliv Aktualizace Softwaru, jenž se nachází na vašem počítači, a to s vaším vědomím, ale i bez vašeho vědomí.

B. Licenční smlouva. Společnost Riot Games si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení revidovat, aktualizovat, změnit, upravit, doplnit, nahradit nebo vymazat určité podmínky této Licenční smlouvy s ohledem na vývoj Hry a zákonů; nicméně platí, že závažné změny této Licenční smlouvy nebudou aplikovány retroaktivně. Tyto změny budou účinné po sdělení vaší akceptace. Nejsou-li pro vás jakékoliv budoucí změny této Licenční smlouvy přijatelné nebo způsobují, že nebudete nadále schopni plnit tuto Licenční smlouvu nebo být ve shodě s ní nebo pokud nesouhlasíte s jakoukoliv částí aktuálně platné verze této Licenční smlouvy, vyhrazujeme si právo ukončit tuto Licenční smlouvu v souladu s naším právem na ukončení podle Článku VIII. Aktuální verzi této Licenční smlouvy si můžete přečíst klepnutím na odkaz „EULA“ ve spodní části Webu. Pokud bude Software vyžadovat Aktualizaci v době, kdy spouštíte Software s cílem přistoupit ke Hře, budete mít možnost přezkoumat a akceptovat nebo zamítnout aktuální verzi této Licenční smlouvy.

 

VIII. UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

Tato Licenční smlouva je platná až do doby jejího ukončení. Tuto Licenční smlouvu můžete ukončit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu zasláním sdělení o vašem záměru ukončit Licenční smlouvu společnosti Riot Games. Společnost Riot Games může ukončit tuto Licenční smlouvu kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu i bez důvodu. Ukončení ze strany Riot Games bude účinné poté, co budete zpraveni o této skutečnosti, okamžikem zrušení nebo vymazání Účtu nebo rozhodnutí společnosti natrvalo ukončit nabízení a/nebo podporu Hře. Při ukončení Licenční smlouvy, ať již z vaší strany nebo ze strany Riot Games, bude ukončena platnost licence vám udělené v Části I s okamžitou platností a vaší povinností je bezprostředně a natrvalo odstranit Software z trvalé paměti vašeho počítače a zničit veškeré kopie Softwaru, které můžete mít k dispozici.

 

IX. UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ HERNÍCH SLUŽEB

Tato Hra je „online“ hrou, kterou je nutné hrát přes internet, prostřednictvím služby poskytované společností Riot Games nebo jejím jménem. Potvrzujete a souhlasíte, že Riot Games může na základě svého vlastního a výhradního uvážení zastavit poskytování podpory přístupu ke Hře, a to kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu nebo i bez důvodu. Také souhlasíte s tím, že společnost Riot Games může změnit, upravit, pozastavit, změnit vlastnosti herního prvku, ukončit nebo zakázat vám přístup k jakémukoliv hernímu prvku nebo částem Hry, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo odpovědnosti vůči vám. V souladu s Užívacími podmínkami tímto potvrzujete, že nemáte žádný podíl, peněžní nebo jiný, jakémkoliv charakteristickém znaku nebo obsahu obsaženého v Softwaru nebo ve Hře.

 

X. REGULACE VÝVOZU

Na Software se vztahují veškerá příslušná nařízení týkající se regulace vývozu. Vaší povinností je dodržovat veškerá nařízení týkající se vývozu a dovozu irského, amerického nebo zahraničního orgánu nebo úřadu, do jehož kompetence spadá Software a jeho použití. Software nesmí být znovu vyvážen, stahován nebo jinak vyvážen nebo stahován nebo instalován státním příslušníkem nebo rezidentem jakékoliv země, pro které Irsko nebo Spojené státy americké vyhlásily embargo vývozu zboží nebo komukoliv jinému, kdo je uveden na seznamu amerického ministerstva financí zvláště označených státních příslušníků nebo na seznamu amerického ministerstva obchodu v tabulce zakázaných objednávek. Prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v zemi uvedené v takových seznamech, nejste ovládáni státním příslušníkem nebo rezidentem nebo nejste státním příslušníkem nebo rezidentem uvedeným v těchto seznamech.

 

XI. USTANOVENÍ O ZÁRUCE

HRA (VČETNĚ ZEJMÉNA SOFTWARE A DOKUMENTACE) JE VÁM POSKYTNUTA TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ A TAK, JAK JE K DISPOZICI, BEZ ZÁRUK NEBO PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÝCH PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO. DO ROZSAHU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SE SPOLEČNOST RIOT GAMES ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH NEBO SKRYTÝCH, KTERÉ BY SE MOHLY VZTAHOVAT NA HRU NEBO SOFTWARE, VČETNĚ ZEJMÉNA SKRYTÝCH ZÁRUK NÁROKU, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VEŠKERÝCH ZÁRUK, JEŽ MOHOU VZNIKNOUT Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, Z PRŮBĚHU PLNĚNÍ NEBO VYUŽITÍ OBCHODU A VEŠKERÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO KVALITY JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V RÁMCI HRY A/NEBO SOFTWARU. SPOLEČNOST RIOT GAMES NERUČÍ, ŽE HRA A/NEBO SOFTWARE NEBUDE PŘERUŠOVANÝ NEBO BEZVADNÝ, ŽE BUDOU OPRAVENY ZJIŠTĚNÉ VADY NEBO ŽE SOFTWARE NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI. PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR HRY A/NEBO SOFTWARU K DOSAŽENÍ VÁMI POŽADOVANÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, POUŽITÍ A VÝSLEDKY DOSAŽENÉ ZE HRY A SOFTWARU.

ABY SE PŘEDEŠLO POCHYBNOSTEM, SPOLEČNOST RIOT GAMES SE NEZŘÍKÁ SVÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚMYSLNÉ PORUŠENÍ SVÝCH POVINNOSTÍ. USTANOVENÍ O ZÁRUCE NEMÁ VLIV NA OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ NÍŽE.

Protože některé státy nebo oblasti soudní pravomoci neumožňují zřeknutí se skrytých záruk, nemusí se na vás výše uvedené zřeknutí zcela nebo částečně vztahovat.

 

XII. ODŠKODNĚNÍ

TÍMTO SE ZAVAZUJETE ODŠKODNIT A OCHRÁNIT SPOLEČNOST RIOT GAMES PŘED JAKÝMIKOLIV A VEŠKERÝMI NÁROKY, PRÁVNÍMI SPORY, NÁROKY NA ODŠKODNĚNÍ, ÚJMAMI, ODPOVĚDNOSTÍ A NÁKLADY (VČETNĚ POPLATKŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ), KTERÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO VZNIKNOU Z DŮVODŮ NA VAŠÍ STRANĚ A VZNIKNOU NEBO VYPLYNOU Z VAŠEHO POUŽITÍ NEBO NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ HRY A/NEBO SOFTWARU NEBO Z DŮVODU JAKÉHOKOLIV PORUŠENÍ JAKÝCHKOLIV USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY Z VAŠÍ STRANY. Riot Games si vyhrazuje právo na svoje vlastní náklady a na základě svého vlastního rozhodnutí převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, která je jinak předmětem odškodnění z vaší strany a v tomto případě se zavazuje se s Riot Games spolupracovat při vymáhání dostupné obhajoby.

 

XIII. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A NA ZÁKLADĚ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE, AŤ JIŽ TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZÁVAZNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO Z JINÉHO DŮVODU NEBUDE SPOLEČNOST RIOT GAMES ODPOVĚDNÁ VÁM NEBO JAKÉKOLIV JINÉ OSOBĚ ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ ZEJMÉNA ŠKOD SOUVISEJÍCÍCH SE ZTRÁTOU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY GOODWILLU NEBO ZTRÁTY ZISKU) NEBO JAKÉKOLIV ŠKODY Z DŮVODU HRUBÉ NEDBALOSTI JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ ZEJMÉNA ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZASTAVENÍM PRÁCE, SELHÁNÍ NEBO ZÁVADY POČÍTAČE NEBO JINÝCH OBCHODNÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT) VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽITÍ NEBO NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ SOFTWARU A/NEBO HRY, A TO I TEHDY, POKUD SPOLEČNOST RIOT GAMES VĚDĚLA NEBO MĚLA VĚDĚT O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY. DÁLE NEBUDE SPOLEČNOST RIOT GAMES ODPOVĚDNÁ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NEBO ZTRÁTY VZNIKLÉ POSTAVÁM HRÁČŮ, VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ (NAPŘ.ZBRANĚ, KOUZLA, BRNĚNÍ, SKINY APOD.) NEBO VIRTUÁLNÍ MĚNU, BODY RIOT, ÚČTY, STATISTIKY NEBO UŽIVATELSKÉ ŽEBŘÍČKY, POŘADÍ NEBO PROFILOVÉ INFORMACE ULOŽENÉ VE HŘE. RIOT GAMES NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV PŘERUŠENÍ SLUŽBY, VČETNĚ ZEJMÉNA ZA PŘERUŠENÍ ISP, SELHÁNÍ SOFTWARU NEBO HARDWARU NEBO JAKOUKOLIV DALŠÍ UDÁLOST, KTERÁ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK ZTRÁTU DAT NEBO PŘERUŠENÍ SLUŽBY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST RIOT GAMES ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, JEJICHŽ VÝŠE PŘEKRAČUJE JAKOUKOLIV ČÁSTKU VÁMI UHRAZENOU VE PROSPĚCH RIOT GAMES ZA TRANSAKCE SOUVISEJÍCÍ S HROU, POKUD EXISTUJÍ, V PRŮBĚHU ŠESTI (6) MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH OKAMŽIK VZNIKU PŘÍČINY.

Bez ohledu na výše uvedená omezení odpovědnosti nebude nic uvedené v této smlouvě omezovat odpovědnost Riot Games (i) za škody způsobené na životu, těle nebo zdraví z důvodu nedbalého porušení povinnosti nebo záměrného nebo nedbalého porušení povinnosti právním zástupcem nebo osobou využívanou k plnění závazků Riot Games, nebo (ii) za ostatní škody vyplývající z hrubě nedbalého porušení povinností Riot Games nebo záměrného nebo nedbalého porušení povinností právním zástupcem nebo osobou využívanou k plnění závazků Riot Games, nebo (iii) za úmyslně závadné jednání, (iv) za škody vyplývající z nedbalého porušení závazku, který je nezbytně nutný k plnění smlouvy ze strany Riot Games („Hlavní povinnosti“) do rozsahu, který je typický a předpovídatelný, (v) za jakoukoliv záruku vám poskytnutou ze strany Riot Games a (vi) za jakoukoliv odpovědnost vyplývající z legislativy odpovědnosti za výrobek platné v oblasti soudní působnosti.

Protože některé země nebo oblasti soudní působnosti neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti, v takových zemích nebo oblastech soudní působnosti bude odpovědnost Riot Games omezena do maximálního možného rozsahu povoleného příslušnými zákony.

 

XIV. SPRAVEDLIVÉ NÁHRADY

Tímto potvrzujete a souhlasíte, že společnosti Riot Games by vznikla nenapravitelná škoda, pokud by nebyla tato Licenční smlouva vymáhána. Následně, nad rámec tohoto peněžního a jiného odškodnění, které může být vymahatelné ze zákona, souhlasíte s tím, že Riot Games bude oprávněna nárokovat specifické plnění nebo jiné nápravné opatření, bez písemné záruky, jiné zabezpečení nebo důkaz o odškodnění jakožto náhradu za jakékoliv porušení nebo hrozící porušení této Licenční smlouvy. Dále, v případě soudního nebo administrativního řízení nebo jednání, zahájeného každou stranou ve spojení s touto Licenční smlouvou a v souladu s Částí XV uvedenou níže, bude vítězná strana takového řízení nebo jednání oprávněna nárokovat od druhé strany veškeré náklady, náklady na právní zastoupení a další výdaje vzniklé této vítězné straně na základě výsledku řízení nebo jednání.

 

XV. VYJEDNÁVÁNÍ

A. Vyjednávání. Spory mohou být nákladné a časově náročné pro obě smluvní strany. V rámci úsilí o urychlení rozhodnutí a snížení nákladů na jakékoliv spory nebo nároky související s touto Licenční smlouvou („Nárok“) se společně se společností Riot Games zavazujete k tomu, že se nejdříve pokusíte o zahájení neformálního projednávání každého Nároku po dobu minimálně třiceti (30) dnů (s výjimkou těch nákladů, které jsou výslovně vyloučeny v Části XV.B níže). Společnost Riot Games zašle oznámení na adresu, kterou má ve svých složkách v případě, že jste společnosti Riot Games poskytli dodatečné kontaktní informace (např. z účastí na propagační akci nebo průzkumu nebo kontaktováním zástupce služeb zákazníkům). V opačném případě zašle společnost Riot Games svoje oznámení na e-mailovou adresu uvedenou u vašeho Účtu. Vaše oznámení zasílejte na adresu Riot Games, Ltd., P.O.Box 11989, Dublin 2, Irsko, k rukám: právní oddělení. Upozorňujeme, že tento neformální postup řešení nemá vliv na jakékoliv ze zákona vyplývající lhůty na předložení Nároku k řešení.

B. Výjimky ve vyjednávání. Do rozsahu povoleného příslušným zákonem jste se se společností Riot Games dohodli, že předmětem výše uvedených jednání nejsou níže uvedené Nároky: (i) veškeré Nároky usilující o vymáhání nebo ochranu nebo týkající se platnosti práv duševního vlastnictví vašich nebo společnosti Riot Games; (ii) veškeré Nároky týkající se údajné krádeže, narušení soukromí nebo neautorizovaného použití nebo z nich vyplývající; a (iii) veškeré Nároky na nápravu v souladu ekvitou. Do maximálního možného rozsahu se dále zavazujete, že nevznesete Nároky postavené na základě zástupce nebo člena třídy nebo jako privátní korunní žalobce. Kromě výše uvedeného může jakákoliv ze stran podat individuální žalobu u soudu k řešení drobných nároků ve věci Nároků, které spadají do rozsahu soudní pravomoci takových soudů namísto vedení soudního sporu.

C. Rozhodné právo. S výjimkou jinde uvedenou v této Licenční smlouvě se bude tato Licenční smlouva řídit, interpretovat a bude konstruována v souladu se zákony Irska bez zohlednění zásad kolize norem. Tímto se výslovně vylučuje aplikace Konvence OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. Uplatněny mohou být také jiné zákony, pokud se rozhodnete přistupovat ke Hře ze zemí jiných než Irsko. V takovém případě budou mít tyto místní zákony vliv na tuto Licenční smlouvu pouze do rozsahu nezbytně nutného v dané soudní působnosti a tato Licenční smlouva bude interpretována tak, aby zajistila maximální účinek podmínek uvedených v ustanoveních této Licenční smlouvy. Vaší odpovědností je zajistit shodu se všemi místními zákony v případě, že se postupuje v souladu s takovými místními zákony. Pokud přistupujete ke Hře z Nového Zélandu a jste rezidentem Nového Zélandu, může se na Hru vztahovat Zákon Nového Zélandu o zárukách pro zákazníky z roku 1993 („Zákon“). Pokud platí Zákon bez ohledu na cokoliv jiného uvedeného v této Licenční smlouvě, pak můžete mít i další práva nebo nároky uvedené v takovém Zákoně, jenž mohou platit nad rámec nebo namísto toho, co je uvedeno v Licenční smlouvě. Pokud přistupujete ke Hře z Evropského společenství a jste jeho rezidentem a jste spotřebitel, můžete mít nárok na jiná nebo dodatečná zákonná práva nebo nároky ze zákona tak, jak je uvedeno v této Licenční smlouvě.

 

XVI. RŮZNÉ

Tato Licenční smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Riot Games týkající předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí nebo současné smlouvy mezi vámi a Riot Games; nicméně za předpokladu, že tato Licenční smlouva současně existuje a nebude nahrazovat Užívací podmínky nebo Zásady soukromí. Pokud by byla ustanovení této Licenční smlouvy v rozporu s Užívacími podmínkami, za rozhodné se budou považovat Užívací podmínky. Hra je provozována Riot Games v Irsku. Ti, kteří se rozhodnou přistupovat ke Hře z lokalit mimo Irsko, tak činí z vlastní iniciativy a jsou odpovědní za shodu s příslušnými národními zákony. Nevymáhání jakéhokoliv ustanovení této Licenční smlouvy společností Riot Games nebude v žádném případě chápáno jako současné nebo budoucí zřeknutí se takového ustanovení a nebude žádným způsobem ovlivňovat práva jakékoliv strany vymáhat každá jednotlivá ustanovení kdykoliv později. Výslovné zřeknutí se jakéhokoliv ustanovení, podmínky nebo požadavku této Licenční smlouvy společností Riot Games nebude představovat zřeknutí se jakékoliv budoucí povinnosti dodržovat takové ustanovení, podmínku nebo požadavek. Pokud je jakékoliv ustanovení této Licenční smlouvy považováno z jakéhokoliv důvodu za neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení reformováno do rozsahu nezbytně nutného tak, aby se stalo vymahatelným do maximální možné míry tak, aby bralo v úvahu záměr smluvních stran a zbývající části této Licenční smlouvy budou i nadále platné a účinné. Nicméně, pokud se dojde k rozhodnutí, že takové ustanovení nelze reformovat, pak bude takové ustanovení považováno za oddělené od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Ustanovení Části IV a X až XVI budou platná i po ukončení platnosti této Licenční smlouvy. Máte-li jakékoliv otázky týkající se těchto podmínek nebo chcete-li z jiného důvodu kontaktovat společnost Riot Games, kontaktujte podporu Riot Games na support@riotgames.com.

 

TÍMTO POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI VÝŠE UVEDENOU LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM, ŽE TÉTO SMLOUVĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE KLEPNUTÍM NA „AKCEPTOVAT“ A/NEBO INSTALACÍ SOFTWARU A HRANÍM HRY POTVRZUJETE VÁŠ SOUHLAS VÁZAT SE PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY.