Podmínky užití (EU Západ/EU Sever a Východ)

LEAGUE OF LEGENDS®

Datum poslední změny: 18. říjen, 2016

Tato dohoda (dále jen „Dohoda“) stanovuje obecné podmínky, prostřednictvím kterých vám Riot Games, Inc. a její dceřiné společnosti, včetně její stoprocentně vlastněné dceřiné společnosti Riot Games Limited, irské společnosti s ručením omezeným, provozující a publikující počítačovou hru League of Legends v Evropské Unii, Ruské federaci a dalších mezinárodních teritoriích a poskytující související služby („Riot Games“), nabízí přístup k použití a užívání:

 • Naší počítačové hry League of Legends (dále jen „Hra“)
 • Základního herního softwaru (dále jen „Software“)
 • Našich webových stránek League of Legends (https://euw.leagueoflegends.com/ a https://eune.leagueoflegends.com/) (každá z nich dále jen „Webová stránka“); a
 • Kterékoli z našich aplikací, webových stránek, her, nebo služeb, které jsou spojeny s touto Dohodou, bez ohledu na to, jak k nim získáte přístup nebo je užíváte, včetně jejich užití prostřednictvím mobilních přístrojů.

Během užívání těchto produktů a služeb (společně uváděny jako „Služby Riot“), můžete být požádáni o sdělení osobních informací. Tyto vámi poskytnuté informace uchováváme a používáme v souladu se Zásadami ochrany soukromí. (https://eune.leagueoflegends.com/cs/legal/privacy) („Zásady ochrany soukromí“).

Přečtěte si prosím pozorně podmínky této Dohody. Kliknutím níže na tlačítko „Souhlasím“, či užitím jakýchkoliv Služeb Riot, souhlasíte, že tato Dohoda je vymahatelná jako jakákoli jiná vámi podepsaná psaná smlouva.

OBSAH

1. VÁŠ ÚČET

1.1. Jsem způsobilý používat Služby Riot?

(Služby Riot nesmíte používat k obchodním účelům, musíte dosáhnout alespoň 13 let věku a dospělý musí souhlasit s touto Dohodou.)

Pouze lidé ve věku 13 a více let si mohou vytvořit účet nebo používat Služby Riot. Pokud jste dosáhli alespoň 13 let věku, ale nebyla vám ve vaší zemi přiznána plná svéprávnost, je nutné požádat jednoho z rodičů (či jiného zákonného zástupce) o přečtení této Dohody a její akceptaci vaším jménem. Je zakázáno vytvářet či používat účet jako právnická osoba či pro obchodní účely.

1.2. Jsem způsobilý, jupí! Jak si mohu vytvořit účet a hrát?

(Následujte tyto kroky…)

K tomu, abyste mohl hrát hru je nutné:

 1. přečíst si a souhlasit s podmínkami této Dohody;
 2. stáhnout si a instalovat platnou kopii Softwaru;
 3. provést registraci pro založení účtu; a
 4. splnit minimální systémová kritéria.

Tato kritéria se mohou s vývojem Hry měnit. Je nutné platit za vlastní internetové připojení, vybavení, služby a jakékoliv náklady na opravy pro přístup ke Hře.

1.3. Musím poskytnout své pravé jméno a další údaje?

(Ano. Prosím nezkoušejte zadávat jména typu „Rozhodně Ne Blitzcrank“ nebo „Rozhodně Ne Udyr“ nebo podobné vtipné záležitosti.)

Musíte nám vždy podat přesné a kompletní informace, včetně situací, kdy nám sdělujete vaše jméno, adresu, den narození, e-mailovou adresu nebo informace o vaší kreditní kartě. Tyto informace užijeme v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí.

1.4. Mohu sdílet nebo prodat můj účet či přihlašovací údaje?

(Ne.)

V případě, že si u nás vytvoříte účet, požádáme vás o výběr unikátního přihlašovacího jména a hesla (společně uváděny jako „Přihlašovací údaje“), které pokaždé použijete pro přístup ke Hře. Svůj účet ani své přihlašovací údaje nesmíte s nikým sdílet. Nemůžete prodávat, převádět nebo povolit jiné osobě přístup ke svému účtu či Přihlašovacím údajům, či jí nabídnout, aby tak učinila. Jste zcela odpovědný za uchování důvěrnosti svých Přihlašovacích údajů. Prosíme o okamžité oznámení v případě vědomosti o jakémkoliv porušení bezpečnosti, včetně jakékoliv ztráty, krádeže či neoprávněného vyzrazení vašich Přihlašovacích údajů.

2. ZRUŠENÍ ÚČTU

2.1. Jak může být můj účet pozastaven nebo zrušen?

(Pokud porušíte pravidla, Demacijská spravedlnost stihne váš účet!)

Tři různé subjekty mohou pozastavit nebo zrušit váš účet:

2.1.1. Vy. Svůj účet můžete kdykoliv zrušit či pozastavit tím, že nás budete kontaktovat na support@riotgames.com.

2.1.2. My. Váš účet může být námi zrušen či pozastaven, pokud odůvodněně usoudíme, že:

 1. jste porušil určitou část této Dohody;
 2. jsme přestali nabízet Služby Riot na vašem území; nebo
 3. zrušení či pozastavení by bylo v nejlepším zájmu naší komunity, Služeb Riot nebo práv třetí strany.

Takové rozhodnutí můžeme učinit, kromě jiného, použitím automatizovaných systémů a automatických nástrojů vzdělávání.

2.1.3. Tribunál. Systém Tribunálu umožňuje naší komunitě uživatelů dohlížet nad dodržováním „Vyvolávačova Kodexu,“ který popisuje principy chování ideálního hráče, jakož i dohled nad dodržováním našich dalších zásad. Členové komunity, včetně vás, mohou odeslat popis aktivit a činností konkrétních uživatelů Hry a společně tak rozhodnout, zda tento určitý uživatel postupoval v souladu s našimi zásadami. V případě, že Tribunál v rámci svého samostatného uvážení rozhodne, že jste porušil některé z našich zásad, můžeme pozastavit či zrušit váš účet jménem komunity.

2.2. Co se stane v případě, že je můj účet zrušen?

(To je pro vás konec LoL.)

Pokud je váš účet zrušen z některého z důvodů uvedených v ustanovení 2.1, nemáte k němu již více přístup, což se týká i souvisejících dat či obsahu (např. šampionů, skinů, Riot Points atd.). Pokud vám zrušíme účet z legitimních důvodů, například pokud porušíte tuto Dohodu, stane se tak bez nároku na náhradu a my vám nebudeme nijak odpovědni. Dále si také vyhrazujeme právo vám zrušit veškeré další účty, které byste případně vytvořil (též bez náhrady a jakékoliv naší odpovědnosti).

Jste srozuměn s tím a souhlasíte, že užívání Služeb Riot je spojeno s rizikem, že váš účet může být zrušen či pozastaven a že kdykoliv používáte Služby Riot, jste si tohoto rizika vědom a dle toho se náležitě chováte.

3. OMEZENÁ LICENCE

3.1. Jak mohu nakládat se službami Riot?

(Služby Riot můžete užívat pro své vlastní, osobní a neobchodní účely.)

Udělujeme vám omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci k použití a užívání Služeb Riot pouze pro své osobní, neobchodní a zábavní účely, která je výslovně podmíněna vašim dodržováním podmínek této Dohody. V případě, že jste od nás nezískal výslovné písemné oprávnění, nesmíte prodávat, pořizovat kopie, vyměňovat, půjčovat, zpětně analyzovat, rozebírat, odvozovat zdrojový kód, překládat, pronajímat, zastavit, převádět, uveřejnit, postoupit či jinak distribuovat jakékoliv ze Služeb Riot či jiných předmětů duševního vlastnictví Riot Games, zahrnujíc i s tím jakkoli spojený počítačový kód.

3.2. Co mohu provádět s duševním vlastnictvím Riot?

(Vyhrazujeme si všechna práva k našemu duševnímu vlastnictví, ale povolujeme jeho určité osobní a neobchodní užití jako například fanouškovské umění.)

My (a naši poskytovatelé licence) vlastníme a vyhrazujeme si všechna práva k duševnímu vlastnictví, jakož i další práva a vlastnictví ke Službám Riot a veškerý obsah a data v něm obsažená, včetně uživatelských účtů, počítačového kódu, názvů, předmětů, artefaktů, postav, jmen postav, chatových log, Herních nahrávek a vysílání, umístění, názvů umístění, příběhů, rozhovorů, sloganů, uměleckých děl, grafiky, konstrukčních a pozemních designů, animací, zvuků, hudebních skladeb a nahrávek, Riot Points (níže definovaných), Modré esence (níže definované), Magitechnických předmětů (níže definovaných), Virtuálních položek (níže definovaných), audio-vizuálních efektů, podobností postav, metod fungování a hratelnosti hry (společně „Herní obsah“). Nemůžete vytvořit žádné autorské dílo založené na Herním obsahu či Službách Riot, aniž by vám to bylo námi výslovně povoleno. Pro více informací o tom, jaké použití v současné době dovolujeme, si prosím přečtěte naše právní zásady Jibber Jabber (http://www.riotgames.com/legal-jibber-jabber).

Souhlasíte, že pokud vám neudělíme licenci v podepsané psané smlouvě, nesmíte nikdy užít žádné z našich obchodních ochranných známek, ochranných známek pro služby, obchodních jmen, log, jmen domén, sloganů či firemních designů. Jakékoliv reprodukování, přerozdělování, či pozměňování Služeb Riot či užití Služeb Riot, které není v souladu s touto Dohodou, je výslovně zakázáno a může vést k vážným občanskoprávním a/nebo trestním postihům.

4. VIRTUÁLNÍ POLOŽKY

4.1. K jakým druhům „virtuálních položek“ mohu mít ve Hře přístup?

(Můžete si odemknout přístup k šampionům, skinům, atd.)

Během používání Hry je možné si „odemknout“ a získat přístup k různým virtuálním položkám („Virtuální položky“) ve Hře, souvisejících s vaším účtem, včetně:

 • Šampionů;
 • Skinů;
 • Skinů totemů;
 • Ikon; a
 • Boostů

K těmto Virtuálním položkám je možné získat přístup trojím způsobem:

4.1.1. Prostřednictvím Modré esence. Každý hráč získává postupným hraním Hry „Modrou esenci“. Čím lépe Hru hrajete, tím více Modré esence získáváte. (Kupříkladu získáváte více Modré esence, když hru vyhrajete, než byste získali v případě prohry.) Modrou esenci je možné použít k odemčení a získání přístupu k určitým Virtuálním položkám (např. novým šampionům).

4.1.2. Prostřednictvím Riot Points. Každý hráč s platným a aktivním účtem se může účastnit naší služby „Riot Points“, která je vypověditelným bodovým systémem, fungujícím na principu virtuální měny. Riot Points je možné zakoupit online prostřednictvím herního obchodu nebo pomocí předplacených „Riot Games Herních karet“, které se prodávají v obchodech. Upozorňujeme, že pro získání přístupu k Riot Points, které karta obsahuje, je nutné Riot Games Herní kartu v herním obchodě zaregistrovat. Riot Points můžete dále získat od Riot Games jako součást postupu na vyšší pozici či jiným způsobem, jako například dosažením určitého cíle nebo výsledku ve Hře, či v soutěžích sponzorovaných Riot Games nebo sázkách. Riot Points můžete použít k odemčení a získání přístupu k určitým Virtuálním položkám (např. boostům, skinům šampionů, skinům totemů a novým šampionům).

4.1.3. Prostřednictvím Magitechnické výroby & Kořisti. Pokud se vám nebo vašemu před-vytvořenému týmu ve Hře daří dobře, můžete získat virtuální položky jako klíče, truhly, úlomky a/nebo esence („Magitechnické položky“), které lze použít k odemčení a získání přístupu k různým Virtuálním položkám. Dále je možné odemknout a získat přístup k určitým Magitechnickým položkám využitím naší služby „Obchod Magitechnické výroby“ využitím Riot Points.

4.2. Jaké povinnosti jsou pro mě spojeny s Riot Points?

(Ověřit, že veškeré transakce s námi proběhly bezchybně atd.)

Riot Points jsou prodávány nebo vydávány v balíčcích, jejichž cena se může lišit v závislosti na zakoupeném množství a místě nákupu. V případě, že to budeme považovat za nutné, můžeme omezit celkové množství Riot Points, které může být zakoupeno v rámci jedné transakce, či množství, které může být v celkovém souhrnu uchováváno na vašem účtu. Mimo to, cena a dostupnost Riot Points a Virtuálních položek se může měnit bez oznámení. Jste plně odpovědný za ověření, že na váš účet bylo připsáno či z něj bylo odečteno správné množství Riot Points při všech provedených transakcích. Prosíme vás o okamžité oznámení v případě, že jste přesvědčen o tom, že proběhla chyba v souvislosti s vaším zůstatkem Riot Points. Váš nárok vyšetříme, v rámci čehož můžete být požádán o dodatečné informace za účelem ověření.

4.3. „Vlastním“ Virtuální položky, které odemknu?

(Ne. To, co odemknete, není virtuální položkou jako takovou, nýbrž kvalifikovaným právem přístupu k ní ve Hře.)

Nejste vlastníkem a ani nemáte žádný majetkový podíl na jakékoliv Virtuální položce, kterou odemknete, bez ohledu na to, zda jste získal přístup k takové Virtuální položce použitím Riot Points, Modré esence či prostřednictvím Magitechnické výroby. Virtuální položky nemají žádnou monetární hodnotu, a proto je nemůžete vyměnit za peníze. Vrácení peněz za zakoupení Riot Points nebo Virtuálních položek není možné kromě situací, kdy je to námi výslovně povoleno.

BERTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE DODÁVKA RIOT POINTS A PROVÁDĚNÍ SLUŽEB ZAČÍNÁ V MOMENTĚ DOKONČENÍ VAŠEHO NÁKUPU A OKAMŽIKEM UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU K RIOT POINTS NA VAŠEM ÚČTU, JE SMLOUVA Z NAŠÍ STRANY V PLNÉM ROZSAHU SPLNĚNA. PROTO VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE, DOVOLUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE ZTRÁCÍTE PRÁVO ODSTOUPENÍ OD NAŠICH SLUŽEB OKAMŽIKEM, KDY VÁM POSKYTNEME RIOT POINTS V MOMENTĚ DOKONČENÍ NÁKUPU.

Obsah našich současně platných zásad vrácení peněz můžete najít online pod následujícím odkazem:

(https://support.riotgames.com/hc/cs-cz/articles/201751864-Content-Refund...).

Disponujeme právem smazat, změnit, přemístit, odstranit či převést jakýkoliv nebo celý Herní obsah - včetně Virtuálních položek - jako celek či jeho součást, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo bezdůvodně, s oznámením nebo bez a s vyloučením jakékoliv odpovědnosti k vaší straně. Nezajišťujeme ani negarantujeme a výslovně odmítáme jakékoliv hodnoty, peníze a jiné atributy přisuzované jakýmkoliv údajům obsažených na serverech, které provozujeme či kontrolujeme, včetně jakéhokoliv Herního obsahu připisovanému vašemu účtu. Prodej nebo převod vašeho práva přístupu k určitým Virtuálním položkám, Modré esenci, Riot Points nebo Magitechnickým položkám může být proveden výhradně skrze služby, které jsou námi poskytovány či schváleny.

4.4. Tak ještě jednou: Já nevlastním tyto Virtuální položky?

(„Ne!“ zařvali všichni právníci.)

BEZ OHLEDU NA USTANOVENÍ, KTERÁ ZDE STANOVÍ JINAK, UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE NEMÁTE ŽÁDNÝ VLASTNICKÝ PODÍL ČI JINOU MAJETKOVOU ÚČAST NA VAŠEM ÚČTU A ŽE VŠECHNA PRÁVA K VAŠEMU ÚČTU JSOU A VŽDY BUDOU NÁLEŽET A VZNIKAT VE PROSPĚCH RIOT GAMES. DÁLE UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE NEMÁTE ŽÁDNÝ NÁROK, PRÁVO, PRÁVNÍ TITUL, VLASTNICTVÍ ČI JINOU MAJETKOVOU ÚČAST V HERNÍM OBSAHU, KTERÝ ODEMKNETE ČI NASHROMÁŽDÍTE, BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV NABÍDNUTÉ ČI ZAPLACENENÉ PLNĚNÍ, POSKYNUTÉ VÝMĚNOU ZA RIOT POINTS NEBO VIRTUÁLNÍ POLOŽKY. RIOT GAMES DÁLE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NERUČÍ ZA ZNIČENÍ, VYMAZÁNÍ, POZMĚNĚNÍ, VADY, NABOURÁNÍ ČI KTEROUKOLI JINOU ŠKODU NEBO ZTRÁTU JAKÉHOKOLI DRUHU, ZPŮSOBENOU NA HERNÍM OBSAHU, VIRTUÁLNÍCH POLOŽKÁCH NEBO RIOT POINTS AŽ DO VYPRŠENÍ PLATNOSTI ČI ZRUŠENÍ VAŠEHO ÚČTU.

4.5. Mohu Riotu podávat návrhy na zlepšení Hry?

(Prosíme ne. Pokud byste tak i přesto učinil, budeme mít absolutní právo vaše návrhy navždy používat.)

Vážíme si vaší zpětné vazby na Služby Riot, ale prosíme vás, abyste nám neposílali žádné tvůrčí nápady, doporučení nebo materiály (společně uváděny jako „Nevyžádané materiály“). Cílem této zásady je předcházet možným nedorozuměním či sporům v případech, kdy by se Služby Riot mohly zdát podobnými Nevyžádaným materiálům, které nám lidé zasílají.

Pokud nám i navzdory výše uvedenému zašlete Nevyžádané materiály, pak nám udělujete celosvětové, trvalé, neodvolatelné, pod-licencovatelné, převoditelné, postupitelné, nevýhradní a bezplatné právo licenci užívat, reprodukovat, distribuovat, přizpůsobovat, měnit, překládat, vytvářet odvozená díla, veřejně představovat, veřejně vystavovat, digitálně představovat, zpřístupňovat veřejnosti, sdělovat veřejnosti, prodávat, nabízet k prodeji a dovážet vaše Nevyžádané materiály, včetně veškerých autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů, užitných vzorů, průmyslových práv a veškerých dalších práv duševního vlastnictví a majetkových práv s tím souvisejících na jakýchkoliv nyní známých či později vyvinutých médiích, pro jakékoli účely, obchodní nebo jiné, včetně poskytování Nevyžádaných materiálů dalším osobám bez jakékoli náhrady ve váš prospěch. V nezbytném rozsahu souhlasíte, že se zavazujete vyhotovit a doručit veškeré dokumenty a provést veškeré kroky nutné či žádoucí k zajištění toho, že práva užívat Nevyžádané materiály, jak byla specifikována výše, budou platná, účinná a vynutitelná. Dále se vzdáváte všech nároků, že jakékoli užití vašich Nevyžádaných materiálů z naší strany, či ze strany držitelů naší licence porušuje vaše práva, včetně práv morálních, práva na soukromí, práva na zveřejnění, majetkových a jiných práv a práva na uznání za materiály nebo náměty v nich uvedené.

5. KODEX CHOVÁNÍ

5.1. Mohu zesměšňovat, provokovat, vyhrožovat či obtěžovat ostatní lidi při užívání Služeb Riot?

(Ne. Pokud tak učiníte, můžete být zakázán.)

Při užívání Služeb Riot je nutné dodržovat veškeré platné právo, pravidla a nařízení právního systému v místě vašeho pobytu. Dále musíte dodržovat určitá doplňková pravidla, upravující užívání Služeb Riot („Kodex chování“). Kodex chování nemá být vyčerpávající a my si vyhrazujeme právo ho kdykoli změnit, stejně jako učinit vhodná disciplinární opatření, včetně zrušení účtu a jeho smazání, abychom ochránili integritu a ducha Služeb Riot bez ohledu na to, zda je určité chování uvedeno na seznamu zásad jako nevhodné. Vedle Kodexu chování si prosím projděte Vyvolávačův Kodex (https://eune.leagueoflegends.com/cs/featured/summoners-code) za účelem získání přehledu o dalších poučeních a příkladném herním chování.

Následující příklady chování zaručují disciplinární opatření:

 1. Vydávání se za jakoukoli osobu, společnost či subjekt, včetně zaměstnance Riot Games nebo vystupování způsobem, který může vyvolat dojem, že vystupování pochází ze strany Riot Games;
 2. Umísťování informací o vaší osobě či jiných uživatelích na Webovou stránku nebo kdekoliv ve Hře;
 3. Obtěžování, pronásledování či vyhrožování ostatním uživatelům ve Hře;
 4. Odstraňování, pozměňování či skrytí jakéhokoli oznámení o autorském právu, ochranné známce, patentu nebo jiných majetkových právech Riot Games obsažených na Webové stránce, ve Hře a/nebo Softwaru. Dále nesmíte přenášet obsah, který porušuje práva ostatních, včetně patentů, ochranné známky, obchodního tajemství, autorského práva, veřejné známosti, osobnostních a jiných práv;
 5. Přenášení nebo sdělování jakéhokoli obsahu, který je považován za urážlivý, včetně jazyku, který je nezákonný, škodlivý, ohrožující, sprostý, obtěžující, pomlouvačný, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní nebo rasově, etnicky či jiným způsobem zpochybnitelný;
 6. Přenášení nebo zapojení se do přenášení jakéhokoli obsahu, který obsahuje virus, poškozená data, trojského koně, software pro zachytávání stisků na klávesnici, červy, časované bomby, restartovací software nebo jiné počítačové programovací rutiny, jejichž smyslem je skutečně poškodit, závažně narušit, tajně zachytit či vytěžit nebo jinak zneužít jakýkoli systém, údaje nebo osobní informace;
 7. Přispívat do chatu nevyžádanými sděleními, ať již pro osobní či komerční účely, narušovat tok konverzace opakujícími se příspěvky;
 8. Účastnit se jakékoli aktivity, která znevýhodňuje kteréhokoli z ostatních uživatelů Hry, včetně podvodů a sociálního inženýrství;
 9. Použití jakýchkoli neautorizovaných programů třetích stran, včetně „modů“, „hacků“, „cheatů“, „skript“, „botů“, „trainerů“ a automatizačních programů, které jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu komunikují se Softwarem, včetně veškerých neautorizovaných programů třetích stran, které zachycují, napodobují či přesměrovávají komunikaci mezi Softwarem a Riot Games a veškeré neautorizované programy třetích stran, které shromažďují informace o Hře čtením paměťových oblastí využívaných Softwarem k ukládání informací;
 10. Přistupování či pokoušení se o přístup do prostor Hry či Herních serverů, které nejsou zpřístupněny veřejnosti;
 11. Volba takového jména Vyvolávače, které podvodným způsobem indikuje spojitost s Riot Games, obsahuje osobně identifikační údaje, či je urážlivé, pomlouvačné, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní, rasově, etnicky, či jinak zpochybnitelné. Nesmíte použít chybné hláskování či alternativní hláskování za účelem obcházení omezení při volbě jména Vyvolávače. Riot Games může pozměnit kterékoli jméno porušující toto ustanovení, aniž by vám to bylo oznámeno a může učinit další disciplinární opatření, včetně zrušení účtu pro opakovaná porušení;
 12. Odhlašování se či ukončování Hry během hraní v reálném čase. Automatizovaný systém Leaverbuster® tato data sleduje a vydává dočasné zákazy, pokud je u uživatele zjištěno příliš časté odcházení ze hry v reálném čase. Délka trvání dočasného zákazu se postupně prodlužuje s každým pokračujícím opuštěním hraní Hry v reálném čase; nebo
 13. Hraní na účtu jiného hráče za účelem „boostování“ statusu daného účtu či jeho pozice.

6. UŽIVATELSKÝ OBSAH

6.1. Jsem odpovědný za obsah, který umísťuji na/do Služeb Riot?

(Ano, a my můžeme použít vše, co tam umístíte.)

Jste odpovědný za veškerou komunikaci, obrázky, zvuky nebo další materiál a údaje, které nahrajete na Služby Riot či je prostřednictvím nich přenesete („Váš obsah“.)

Představujete, zaručujete a souhlasíte, že nic z Vašeho obsahu nebude podléhat žádnému závazku, ať již mlčenlivosti, přičítání či v jiném ohledu vůči Riot Games a Riot Games není odpovědna za jakékoli užití či zveřejnění Vašeho obsahu. Dále představujete, zaručujete a souhlasíte, že Váš obsah neporušuje práva třetích stran.

7. SOUHLAS S MONITOROVÁNÍM

7.1. Monitoruje mě Riot během užívání Služeb Riot?

(Ano. Pro více informací si prosím přečtěte Zásady ochrany soukromí.)

Užívání Služeb Riot monitorujeme z mnoha různých důvodů, včetně zabránění podvádění a nabourávání, omezení nežádoucího chování hráčů a zlepšování Služeb Riot. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany soukromí kvůli důležitým detailům o tom, jak zpracováváme informace v souvislosti s užíváním Služeb Riot.

8. AKTUALIZACE A ZMĚNY

8.1. Změní se v budoucnu tato Dohoda?

(Ano.)

Můžeme (a pravděpodobně budeme) v budoucnu vytvářet aktualizované verze této Dohody v souvislosti s vývojem Služeb Riot a platného práva. Za předpokladu že tak učiníme, vás požádáme o souhlas s novou dohodou, která nahradí tuto Dohodu. S novými dohodami, které vám poskytneme, vám bude umožněno se seznámit a rozhodnout, zda souhlasíte s revidovanými podmínkami. Pokud přistoupíte na novou dohodu, bude vám umožněno pokračování v užívání Služeb Riot.

8.2. Zůstanou Služby Riot stejné?

(Ne. Stejně jako Kha’zix se budou vyvíjet.)

Ve snaze zlepšit Služby Riot souhlasíte, že můžeme změnit, pozměnit, aktualizovat, pozastavit, „zneškodnit“ či omezit váš přístup k jakýmkoliv prvkům nebo částem Služeb Riot, včetně Virtuálních položek a můžeme vás požádat o stažení a instalaci aktualizací jakéhokoli softwaru požadovaného k podpoře Služeb Riot, a to kdykoli, bez oznámení a jakékoli odpovědnosti k vám. Jste dále srozuměn a souhlasíte, že jakékoli takové změny či aktualizace Služeb Riot mohou upravit systém nutných požadavků pro hraní hry a v takovém případě jste vy a nikoli Riot Games, odpovědný za pořízení dalšího nezbytného softwaru nebo hardwaru za účelem přístupu ke Hře a jejímu hraní. Dále jste srozuměn a souhlasíte, že můžeme využít opravy na pozadí, abychom automaticky aktualizovali Hru a Software v rámci našeho naprosto výhradního uvážení, a to s oznámením vaší straně i bez něj.

9. DISKUZE A ODKAZY

9.1. Mohu použít DISKUZI?

(Dokud máte platný účet a vystupujete dospěle.)

Pokud máte platný a aktivní účet, můžete používat diskuzi v sekci Webové stránky („Diskuze“) za předpokladu, že budete dodržovat Kodex chování a všechna další uveřejněná pravidla. V rámci našeho naprosto výhradního uvážení, vám můžeme kdykoli odejmout přístup k Diskuzi. Diskuzi používáte na vlastní riziko. Vyhrazujeme si právo, ale nikoli povinnost, dohlížet nad Diskuzí a monitorovat ji. Nejsme odpovědni za obsah na Diskuzi. Nebudeme mít žádnou odpovědnost za škodu, která vám může být používáním Diskuze způsobena.

9.2. A co odkazy ve Službách Riot? Ty jsou bezpečné?

(Stejně jako v případě Bardových magických cest, i zde můžete najít něco nebezpečného, co na vás čeká na druhé straně. Postupujte opatrně….)

Služby Riot mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které jsou provozovány třetími stranami. Ještě jednou, my nevlastníme ani neprovozujeme tyto webové stránky. Takové odkazy vám poskytujeme pro vaše pohodlí nebo jiní uživatelé mohou tyto odkazy sdílet jako obsah poskytnutý uživatelem. Tyto odkazy a jim odpovídající externí webové stránky používáte na vlastní riziko. Nekontrolujeme odkazované stránky a nejsme odpovědni za obsah, který je na nich dostupný. Takové odkazy nenaznačují náš souhlas s informacemi či materiálem na nich obsaženým a odmítáme veškerou odpovědnost v souvislosti s vaším přístupem k těmto stránkám a jejich užitím.

10. POPLATKY

10.1. Je ve Hře vše zdarma?

(Ne.)

V souvislosti s některými aspekty Hry po vás můžeme požadovat zaplacení poplatku a vy souhlasíte, že nám nebo našemu zprostředkovateli plateb sdělíte přesné a kompletní platební údaje. Dále souhlasíte, že zaplatíte veškeré vámi či kýmkoli, kdo používá váš účet, vynaložené poplatky a příslušné daně. Cenu Hry a všech položek s ní spojených můžeme kdykoli upravit. Veškeré poplatky a jiné sazby jsou splatné v souladu s platebními podmínkami, účinnými v době splatnosti. V závislosti na vašem regionu existuje mnoho platebních možností, které vám jsou k dispozici. Budete směřován k výběru platební možnosti, která vám vyhovuje a k zadání příslušných platebních údajů. Váš nákup bude dokončen poté, co akceptujete platební podmínky (pokud to bude nutné) a kliknete na tlačítko „Zaplatit“, kdy vám bude odeslán potvrzující e-mail. V závislosti na platební metodě, kterou si zvolíte, můžete být přesměrován na platební stránku třetí strany a vaše transakce bude podléhat platebním pravidlům a postupům třetí strany. Čas od času můžeme změnit, upravit či doplnit naše poplatky a metody účtování, přičemž takové změny se stávají účinnými okamžitě po uveřejnění v této Dohodě nebo kdekoli na Webové stránce či ve Hře. Riot Games může v rámci svého uvážení uchovávat záznamy o transakcích po nezbytně nutnou dobu.

VEŠKERÉ PŘÍSLUŠNÉ POPLATKY A DALŠÍ SAZBY ZA ZPOPLATNĚNÉ SLUŽBY (VČETNĚ RIOT POINTS) JSOU SPLATNÉ PŘEDEM A NEJSOU VRATNÉ JAKO CELEK ANI JEJICH ČÁST. JSTE PLNĚ ODPOVĚDNÝ ZA POPLATKY NA VAŠEM ÚČTU.

11. OZNÁMENÍ A ŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ NÁROKU VYPLÝVAJÍCÍHO Z PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

11.1. Co mám dělat v případě, že někdo porušuje moje autorským právem chráněné dílo na Webové stránce?

(Pošlete nám oznámení o porušení autorských práv.)

Pokud jste vlastníkem autorských práv či jeho zmocněncem a jste přesvědčen, že obsah uveřejněný na Webové stránce či kdekoliv ve Službách Riot porušuje vaše autorská práva, pošlete prosím oznámení Zástupci pro autorská práva Riot Games (detaily níže) včetně:

 1. Elektronického či fyzického podpisu osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;
 2. Popisu autorským právem chráněného díla, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno;
 3. URL umístění na Webové stránce (či jiného umístění v rámci Služeb Riot), které obsahuje materiál, o kterém tvrdíte, že je protiprávní;
 4. Vaší adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy;
 5. Vašeho prohlášení, že jste v dobré víře, že rozporované použití není autorizováno vlastníkem autorských práv či jeho zástupcem nebo ze zákona; a
 6. Vašeho prohlášení učiněného s vědomím možnosti stíhání za křivé svědectví, že shora uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv či zmocněncem oprávněným jednat jeho jménem.

Zástupce pro autorská práva Riot Games může být zastižen poštou na adrese: Riot Games, Inc. 12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles CA 90067 ATTN: Copyright Agent; nebo prostřednictvím e-mailové adresy: copyright@riotgames.com. Tato e-mailová adresa byla vytvořena výhradně za účelem přijímání oznámení o porušení autorských práv a nikoli pro obecné dotazy či požadavky vůči Riot Games. Z důvodů bezpečnosti nemohou být na této e-mailové adrese přijímány přílohy. V souladu s tím, jakékoli oznámení o porušení odeslané elektronicky s přílohou nebude přijato nebo zpracováno. Vezměte prosím na vědomí, že tato sdělení jsou právními oznámeními a že Riot Games může zajistit kopie takových oznámení účastníkům sporu nebo třetím stranám na základě svého uvážení, popřípadě v souladu se zákonem. Zásady ochrany soukromí nechrání informace poskytnuté v těchto oznámeních.

12. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZÁRUKY

12.1. Poskytuje Riot nějaké záruky za Služby Riot?

(Ne. Přichází další křik právníků! V určitých oblastech soudních pravomocí se ovšem vyskytují výjimky.)

SLUŽBY RIOT JSOU VÁM POSKYTOVÁNY NA BÁZI „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ ZÁRUK ČI PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, A TO VÝSLOVNĚ I NEPŘÍMO VYJÁDŘENÝCH. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM PRÁVEM, RIOT GAMES ODMÍTÁ VŠECHNY VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ I SKRYTÉ ZÁRUKY, KTERÉ BY SE PŘÍPADNĚ MOHLY VZTAHOVAT NA SLUŽBY RIOT, VČETNĚ SKRYTÝCH ZÁRUK NÁROKU, NEPORUŠENÍ PRÁV, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JAKÝCHKOLI ZÁRUK, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, PRŮBĚHU PLNĚNÍ, VYUŽITÍ OBCHODU A JINÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ČI KVALITY VEŠKERÉHO OBSAHU NEBO INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V RÁMCI SLUŽEB RIOT. RIOT GAMES NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY RIOT BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ VAD, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE SLUŽBY RIOT NEOBSAHUJÍ VIRY ČI JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. PŘEBÍRATE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR SLUŽEB RIOT K DOSAŽENÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, UŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY DOSAŽENÉ SLUŽBAMI RIOT.

ZA ÚČELEM PŘEDEJITÍ POCHYBNOSTEM, RIOT GAMES NEODMÍTÁ SVOJI ODPOVĚDNOST ZA ÚMYSLNÉ PORUŠENÍ SVÝCH POVINNOSTÍ. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZÁRUKY SE NETÝKÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, JAK JE STANOVENO NÍŽE.

Protože některé státy nebo jurisdikce nepovolují odmítnutí odpovědnosti za skryté záruky, výše uvedené odmítnutí odpovědnosti se vás nemusí zcela nebo částečně týkat.

13. NÁHRADA ŠKODY

13.1. V případě, že někdo žaluje Riot na základě mého užití či zneužití Služeb Riot, musím Riotu platit výdaje za právní služby?

(Ano.)

TÍMTO SOUHLASÍTE, ŽE ODŠKODNÍTE A BUDETE CHRÁNIT RIOT GAMES A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, POBOČKY, ÚŘEDNÍKY A ŘEDITELE PŘED A PROTI VEŠKERÝM NÁROKŮM, PRÁVNÍM SPORŮM, NÁROKY NA NÁHRADY ŠKOD, ZTRÁTAMI, ODPOVĚDNOSTÍ A NÁKLADY (VČETNĚ NÁKLADŮ ZA PRÁVNÍ SLUŽBY), KTERÉ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO VZNIKNOU ČI VYPLYNOU Z VAŠEHO UŽITÍ ČI ZNEUŽITÍ SLUŽEB RIOT, JAKÝMKOLI VAŠÍM PORUŠENÍM KTERÉHOKOLI Z USTANOVENÍ TÉTO DOHODY ČI ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ NEBO JINÉHO PORUŠENÍ, KTERÉ ZPŮSOBÍTE TŘETÍ STRANĚ. Riot Games si vyhrazuje právo na vlastní náklady a na základě svého vlastního uvážení převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, kterou byste jinak byl společnosti povinen nahradit, a v takovém případě se zavazujete ke spolupráci s Riot Games při vymáhání dostupné obhajoby.

Pokud například použijete Služby Riot jako součást obchodní operace (což vám není povoleno) a my budeme žalováni za to, co děláte, budete povinni nás obhajovat u soudu a nahradit nám veškeré námi vynaložené náklady.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

14.1. Existuje omezení potenciální odpovědnosti Riotu podle této Dohody?

(Ano.)

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A PODLE ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI ČI JINÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU, VÁM ANI JINÉ OSOBĚ NEBUDE SPOLEČNOST RIOT GAMES ODPOVĚDNA ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, DOPROVODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU (VČETNĚ ŠKOD ZA ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU DAT, DOBRÉHO JMÉNA ČI ZISKU), NEBO JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ Z HRUBÉ NEDBALOSTI KTERÉHOKOLI DRUHU (VČETNĚ ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZASTAVENÍM PRACÍ, SELHÁNÍM NEBO PORUCHOU POČÍTAČE NEBO JINÝCH OBCHODNÍCH ŠKOD ČI ZTRÁT) VZNIKAJÍCÍ Z UŽITÍ NEBO ZNEUŽITÍ SLUŽEB RIOT, A TO I ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SPOLEČNOST RIOT GAMES VĚDĚLA ČI VĚDĚT MĚLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. SPOLEČNOST RIOT GAMES NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNA ZA ŠKODU PŘEVYŠUJÍCÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATIL RIOT GAMES ZA TRANSAKCE SPOJENÉ SE HROU, ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TAKOVÉ PROBĚHLY, V PRŮBĚHU ŠESTI (6) MĚSÍCŮ, KTERÉ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZÍ OBDOBÍ, KDY VÁM TAKOVÁ ŠKODA VZNIKLA.

Navzdory shoda uvedeným omezením odpovědnosti ŽÁDNÉ Z USTANOVENÍ TÉTO DOHODY NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST RIOT GAMES (i) za škodu na životě, těle nebo zdraví způsobenou nedbalostním porušením povinnosti nebo úmyslným či nedbalostním porušením povinnosti právním zástupcem nebo osobou využívanou pro plnění závazku Riot Games nebo (ii) za další škodu vznikající z hrubě nedbalostního porušení povinnosti ze strany Riot Games nebo úmyslného či nedbalostního porušení povinnosti právním zástupcem nebo osobou využívanou pro plnění závazku Riot Games; (iii) za úmyslně nesprávné postupy; (iv) za škodu vznikající z nedbalostního porušení závazku, který je zásadní pro plnění smlouvy ze strany Riot Games („Zásadní povinnosti“) v obvyklém a předvídatelném rozsahu; (v) za jakoukoli záruku, která vám je ze strany Riot Games poskytnuta; a (vi) za jakoukoli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů upravujících odpovědnost za vady výrobků.

Protože některé státy či oblasti soudních pravomocí nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za určité druhy ztrát či způsobené újmy, v takových státech a oblastech soudních pravomocí se pak odpovědnost Riot Games omezuje v nejvyšším možném rozsahu povoleném platným právem.

15. ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1. Jaké právo se použije v případě, že mezi námi vznikne spor?

(Irské právo.)

Pokud není v této Dohodě stanoveno jinak, tato Dohoda se řídí a bude vykládána dle právních předpisů Irska a to bez ohledu na kolizní normy. Použití Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje. Pokud jste residentem Evropského hospodářského prostoru, ke Hře z něj přistupujete a jste spotřebitelem, můžete mít další obligatorní práva či prostředky k opatření nápravy, které jsou vám právem přiznána, jak je v této Dohodě stanoveno.

15.2. Dobře, takže pokud mezi námi vznikne spor, použije se irské právo. Můžeme místo toho použít 1 v 1?

(Ne, nejdříve bychom měli vyjednávat.)

Spory mohou být pro obě strany finančně i časově náročné (spravedlnosti není učiněno zadost okamžitě jako ve Valoranu). Ve snaze o urychlení rozřešení a minimalizaci nákladů jakéhokoli sporu či nároku souvisejícího s touto Dohodou („Nárok“), se vy a Riot Games shodujete na tom, že se nejdříve pokusíte o neformální vyjednávání o jakémkoli nároku po dobu alespoň třiceti (30) dnů (kromě výslovně vyloučených nároků v Sekci 15. 4. níže). Vašim zákonným právem je zahájit soudní řízení v případě, že spor zůstane nevyřešen.

15.3. Jak vyjednávání začíná?

(Jeden z nás pošle tomu druhému psané oznámení popisující situaci a požadovanou nápravu.)

Riot Games zašle oznámení na adresu, kterou má ve svých složkách v případě, že jste Riot Games sdělil doplňkové kontaktní informace (např. účastí na propagační akci či v anketě, nebo kontaktováním zástupce pro poskytování služeb zákazníkům). V ostatních případech zašle Riot Games své oznámení na e-mailovou adresu uvedenou u vašeho účtu. Vy své oznámení odešlete na adresu Riot Games Limited, P.O. Box 11989, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal Department. Vezměte prosím na vědomí, že tento neformální postup pro řešení sporů nemá vliv na žádné zákonné promlčecí lhůty, které souvisejí s uplatněním Nároku a podáním návrhu na zahájení řízení u soudu.

15.4. Jaké nároky mohou být odesílány za účelem vyjednávání?

(Záleží na typu sporu)

V nejvyšším možném rozsahu povoleném platným právem a bez omezení vašich zákonných práv k zahájení soudního řízení, se vy a Riot Games shodujete na tom, že následující Nároky nejsou předmětem výše uvedených ustanovení týkajících se vyjednávání: (i) jakékoli Nároky s cílem vymožení či ochrany nebo týkající se platnosti, jakýchkoli práv z duševního vlastnictví Riot Games či vašich; (ii) jakýkoli Nárok související nebo vznikající z údajné krádeže, pirátství, zásahu do soukromí či neoprávněného užití; a (iii) jakýkoli Nárok na náhradu dle práva ekvity. Kromě výše uvedeného může každá ze stran podat u soudu individuální žalobu o drobných nárocích ve věci Nároků, které jsou v rámci rozsahu soudní pravomoci takových soudů místo vedení sporu.

15.5. Jaké prostředky nápravy má Riot Games k dispozici, pokud poruším tuto Dohodu?

(Můžeme po vás požadovat zdržení se či nápravu takového porušení.)

Tímto uznáváte a souhlasíte, že Riot Games by utrpěla nenapravitelnou újmu v případě, že by tato Dohoda nebyla specificky vynucována. Proto kromě peněžních a dalších náhrad, které by mohly být dle práva přiznány, dále souhlasíte, že společnost Riot Games je oprávněna si nárokovat specifické plnění nebo jiné příkazní náhrady, bez záruky či jiné jistoty nebo důkazu o náhradě škody, jako prostředek nápravy za jakékoli porušení či hrozící porušení této Dohody. Kromě toho, v případě jakékoli žaloby či správního opatření z podnětu kterékoli ze stran, učiněné v souvislosti s touto Dohodou, bude mít úspěšná strana takového sporu či řízení vůči neúspěšné nárok na přiznání náhrady všech nákladů, poplatků za právní služby a dalších výdajů vynaložených úspěšnou stranou v důsledku takového sporu nebo řízení.

16. OSTATNÍ

16.1. Co mohu dělat v případě, že mám dotazy ohledně Hry nebo této Dohody?

(Dokud nezaložíme Yordlí call centrum, tak nás můžete kontaktovat e-mailem.)

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek nebo chcete-li nás kontaktovat z kteréhokoli jiného důvodu, kontaktujte prosím podporu Riot Games na e-mailové adrese support@riotgames.com, nebo klikněte na záložku „podpora“ na Webové stránce.

16.2. Může kterákoli strana postoupit tuto Dohodu?

(Ne. Jen my.)

Riot Games může postoupit tuto Dohodu jako celek nebo její část, jakékoli osobě nebo subjektu, kdykoli, s vaším souhlasem nebo bez něj. Vy nesmíte tuto Dohodu postoupit bez předchozího písemného souhlasu uděleného Riot Games a jakékoli vámi provedené neoprávněné postoupení je od počátku neplatné.

16.3. Je toto naše dohoda jako celek?

(Ano, včetně těch dalších důležitých zásad, o kterých jsme mluvili dříve.)

Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi vámi a Riot Games týkající se Služeb Riot, a nahrazuje veškeré předcházející či současné dohody mezi vámi a Riot Games; avšak to vše za podmínky, že tato Dohoda současně existuje a nebude nahrazovat kteroukoli ze zásad Riot Games, na které je odkazováno v této Dohodě.

16.4. Co se stane v případě zásahu vyšší moci do Hry?

(Riot není odpovědna.)

Společnost Riot Games není odpovědna za jakékoliv prodlení či selhání při plnění, včetně jakéhokoli selhání při plnění z důvodu nepředvídatelných okolností nebo zapříčiněných situacemi, které jsou mimo kontrolu Riot Games jako vůle boží, válka, terorismus, nabourání, počítačové útoky, bombové hrozby, poškození/ztráta dat, nepokoje, embarga, jednání civilních nebo vojenských úřadů, požáry, záplavy, nehody, stávky, nedostatek přepravních kapacit, paliva, energie, pracovních sil či materiálů.

16.5. Kde se nachází ústředí Služeb Riot?

(V Irsku.)

Služby Riot jsou uveřejňovány a provozovány prostřednictvím Riot Games v Irsku.

16.6. Znamená tato Dohoda, že jsme partneři?

(Nejsme v právním smyslu, ne.)

Souhlasíte, že mezi vámi a Riot Games neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký poměr nebo agenturní poměr jako důsledek této Dohody nebo používání Služeb Riot.

16.7. Pokud poruším tuto Dohodu a Riot dlouhou dobu nepodnikne žádné kroky, znamená to, že jsem z obliga?

(Ne. Vyhrazujeme si všechna naše práva.)

Selhání Riot Games při vynucování jakéhokoli ustanovení této Dohody nemůže být v žádném případě vykládáno jako současné ani budoucí vzdání se takového ustanovení, ani pak nemůže mít žádným způsobem vliv na právo kterékoli ze stran k vynucení každého takového jednotlivého ustanovení. Jakékoli vzdání se některého z ustanovení, podmínky nebo požadavku ze strany Riot Games, obsažených v této Dohodě, nezakládá vzdání se žádné budoucí povinnosti k dodržování takových ustanovení, podmínek či požadavků.

16.8. Pokud potřebuji Riot zaslat právní oznámení, kam ho mám zaslat?

(Doufáme, že nám nikdy nezašlete právní oznámení, ale kdyby přece jen….)

S výjimkou případů, kdy je zde výslovně stanoveno jinak, veškerá vámi učiněná oznámení nebo požadovaná dle této Dohody, musí být vyhotovena písemně a adresována na: Riot Games Limited, PO Box 11989, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal Department.

16.9. Mohu hrát Hru, pokud má vláda Spojených států zato, že mohu být terorista nebo žiji v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo?

(Ne.)

Hra a Software jsou vyvíjeny ve Spojených státech, tudíž nesmíte používat Služby Riot pokud: (1) jste Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států evidován jako zvláštně označený státní příslušník a/nebo blokovaná osoba; (2) vás Úřad průmyslu a bezpečnosti Ministerstva obchodu a financí Spojených států uvádí na seznamu zamítnutých osob či seznamu pochybných stran; nebo (3) jste uveden na podobném seznamu vyhlášeném oficiálním vládním úřadem či ministerstvem vlády Spojených států. Zaručujete, že se nenacházíte v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo, či v zemi, která je pod kontrolou takové země nebo že nejste státním příslušníkem nebo residentem některé ze zemí, na kterou bylo embargo uvaleno.

16.10. Pokud je část této Dohody zneplatněna, co se stane s jejím zbytkem?

(Je to stejné jako se Zacem, tato Dohoda může ztratit svou část nebo klidně dvě, ale co zůstává, žije dál.)

S výjimkou případů, kdy je zde stanoveno jinak, pokud je jakékoli ustanovení této Dohody prohlášeno za neplatné či nevynutitelné, a to z jakéhokoli důvodu, takové ustanovení bude opraveno v nezbytném rozsahu, aby bylo vynutitelné co do nejvýše možného povoleného rozsahu, aby bralo v úvahu záměr stran a zbytek této Dohody je nadále platný a účinný. Pokud je ovšem určeno, že takové ustanovení nemůže být opraveno, pak se takové ustanovení považuje za oddělené od těchto podmínek a nemá vliv na platnost a vynutitelnost žádných ze zbývajících ustanovení.

16.11. Jsou tyto hloupé nadpisy právně závazné?

(Ne. Tyto nadpisy jsou pouze snahou našich právníků upoutat a pobavit. Ostatní právníci si o těchto nadpisech myslí, že jsou přiměřeně poutavé a vtipné.)

Nadpisy a poznámky jsou v této Dohodě obsaženy pouze pro informační a zábavní účely. Nemají absolutně žádné právní účinky.

16.12. Jak dlouho tato Dohoda potrvá?

(Tak dlouho, jak budete používat Služby Riot nebo dokud nebude váš účet zrušen. I když, některá ustanovení byla „chronoshiftována“ a budou trvat věčně.)

Tato Dohoda počíná dnem, kdy ji poprvé přijmete a trvá po dobu vašeho užívání Služeb Riot, jak je popsáno výše. Tuto Dohodu můžete vypovědět kdykoli, jednoduše neužíváním Služeb Riot. Pokud si přejete zrušit váš účet, musíte tak souhlasně učinit oznámením Riot Games na e-mailové adrese support@riotgames.com. Po vypovězení této Dohody vaše právo používat Služby Riot okamžitě končí. Nicméně, Sekce 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 10, a 12-16 včetně, vás zavazují i po vypovězení této Dohody.

16.13. Když v této Dohodě použijeme výraz „včetně“, znamená to omezení?

(Ne.)

Kdykoli použijeme výraz „včetně“, máme na mysli „včetně bez omezení.“

 

TÍMTO UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE JSTE SI PŘEČETL A SEZNÁMIL SE S VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI DOHODY A ŽE KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJMOUT“ NEBO ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ ČI PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM RIOT, SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁN PODMÍNKAMI A USTANOVENÍMI V TÉTO DOHODĚ UVEDENÝMI.