LEAGUE OF LEGENDS®

Podmínky užití

Poslední úprava: 15. června 2018

Tato dohoda (dále jen „Dohoda“) stanovuje obecné podmínky, prostřednictvím kterých vám Riot Games, Inc. a její dceřiné společnosti, včetně její stoprocentně vlastněné dceřiné společnosti Riot Games Limited, irské společnosti s ručením omezeným, provozující a publikující počítačovou hru League of Legends v Evropské Unii, Ruské federaci a dalších mezinárodních teritoriích a poskytující související služby („Riot Games“), nabízí přístup k použití a užívání:

 • Naší počítačové hry League of Legends (dále jen „Hra“)
 • Základního herního softwaru (dále jen „Software“)
 • Našich webových stránek League of Legends (http://euw.leagueoflegends.com/ a http://eune.leagueoflegends.com/ (každá z nich dále jen „Webová stránka“); a
 • Kterékoliv z našich aplikací, webových stránek, her, nebo služeb, které jsou spojeny s touto Dohodou, bez ohledu na to, jak k nim získáte přístup nebo je užíváte, včetně jejich užití prostřednictvím mobilních zařízení.

Během užívání těchto produktů a služeb (společně uváděny jako „Služby Riotu“), můžete být požádáni o sdělení osobních informací. Tyto vámi poskytnuté informace uchováváme a používáme v souladu se Zásadami ochrany soukromí. (http://eune.leagueoflegends.com/cs/legal/privacy) („Zásady ochrany soukromí“).

Podmínky této Dohody si prosím pozorně přečtěte. Kliknutím níže na tlačítko „Souhlasím“, či užitím jakýchkoliv Služeb Riotu souhlasíte s tím, že tato Dohoda je vymahatelná jako jakákoliv jiná vámi podepsaná písemná smlouva.

OBSAH

1. VÁŠ ÚČET

1.1. Jsem způsobilý používat Služby Riotu?

(Služby Riotu nesmíte používat k obchodním účelům, musíte dosáhnout alespoň 13 let věku a dospělý musí souhlasit s touto Dohodou.)

Pouze lidé ve věku 13 a více let si mohou vytvořit účet nebo používat Služby Riotu. Pokud jste dosáhli alespoň 13 let věku, ale nebyla vám ve vaší zemi přiznána plná svéprávnost, je nutné požádat jednoho z rodičů (či jiného zákonného zástupce) o přečtení této Dohody a její přijetí vaším jménem. Je zakázáno vytvářet či používat účet nebo všechny Služby Riotu jako právnická osoba či k obchodním účelům.

1.2. Jsem způsobilý, jupí! Jak si mohu vytvořit účet a hrát?

(Postupujte následovně…)

Abyste mohli hru hrát, je nutné:

 1. přečíst si a souhlasit s podmínkami této Dohody;
 2. stáhnout si a nainstalovat platnou kopii Softwaru;
 3. provést registraci k založení účtu; a
 4. splnit minimální systémové požadavky.

Tyto požadavky se mohou s vývojem Hry měnit. K přístupu do Hry je nutné platit za vlastní internetové připojení, vybavení, služby a jakékoliv náklady na opravy.

1.3. Musím poskytnout své pravé jméno a další údaje?

(Ano. Nezkoušejte prosím zadávat jména typu „Rozhodně Ne Blitzcrank“ nebo „Rozhodně Ne Udyr“ nebo podobné vtípky.)

Musíte nám vždy podat přesné a kompletní informace, včetně situací, kdy nám sdělujete své jméno, adresu, datum narození, e-mailovou adresu nebo informace o vaší kreditní kartě. Tyto informace užijeme v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí.

1.4. Mohu svůj účet nebo přihlašovací údaje sdílet nebo prodat?

(Ne.)

V případě, že si u nás vytvoříte účet, požádáme vás o zadání unikátního přihlašovacího jména a hesla (společně uváděny jako „Přihlašovací údaje“), které pokaždé použijete k přístupu ke Hře. Svůj účet ani své přihlašovací údaje nesmíte s nikým sdílet. Nemůžete prodávat, převádět nebo povolit jiné osobě přístup ke svému účtu či Přihlašovacím údajům, či jí nabídnout, aby tak učinila. Za uchování důvěrnosti svých Přihlašovacích údajů máte plnou odpovědnost. Pokud se dozvíte o jakémkoliv porušení bezpečnosti, včetně jakékoliv ztráty, krádeže či neoprávněného vyzrazení vašich Přihlašovacích údajů, neprodleně nám o tom dejte vědět.

2. ZRUŠENÍ ÚČTU

2.1. Jakým způsobem může být můj účet pozastaven nebo zrušen?

(Pokud porušíte pravidla, stihne váš účet demacijská spravedlnost!)

Pozastavit nebo zrušit váš účet mohou tři různé subjekty:

2.1.1. Vy. Svůj účet můžete kdykoliv zrušit či pozastavit tím, že nás budete kontaktovat na support@riotgames.com.

2.1.2. My. Váš účet můžeme zrušit či pozastavit, pokud odůvodněně usoudíme, že:

 1. jste porušili určitou část této Dohody;
 2. jsme přestali nabízet Služby Riotu na vašem území; nebo
 3. zrušení či pozastavení by bylo v nejlepším zájmu naší komunity, Služeb Riotu nebo práv třetí strany.

K takovému rozhodnutí můžeme kromě jiného přistoupit na základě použití automatizovaných systémů a nástrojů strojového učení.

2.1.3. Tribunál®. Systém Tribunálu® umožňuje naší komunitě uživatelů dohlížet nad dodržováním „Vyvolávačova kodexu“, který popisuje principy chování ideálního hráče, jakož i dohled nad dodržováním našich dalších zásad. Členové komunity, včetně vás, mohou odeslat popis aktivit a činností konkrétních uživatelů Hry a společně tak rozhodnout, zda konkrétní uživatel postupoval v souladu s našimi zásadami. V případě, že Tribunál podle svého vlastního uvážení rozhodne, že jste porušili některé z našich zásad, můžeme váš účet jménem komunity pozastavit či zrušit.

2.2. Co se stane v případě, že je můj účet zrušen?

(LoL už si nezahrajete.)

Pokud je váš účet zrušen z některého z důvodů uvedených v ustanovení 2.1, nemáte k němu již nadále přístup, což se týká i souvisejících dat či obsahu (např. šampionů, skinů, Riot Points atd.). Pokud vám zrušíme účet z legitimních důvodů, například pokud porušíte tuto Dohodu, stane se tak bez nároku na náhradu a my vám nebudeme nijak odpovědni. Dále si také vyhrazujeme právo vám zrušit veškeré další účty, které byste případně vytvořili, a také přístup k dalším Službám Riotu (též bez náhrady a jakékoliv naší odpovědnosti).

Jste srozuměni s tím a souhlasíte s tím, že užívání Služeb Riotu je spojeno s rizikem, že váš účet může být zrušen či pozastaven a že kdykoliv Služby Riotu používáte, jste si tohoto rizika vědomi a dle toho se náležitě chováte.

3. OMEZENÁ LICENCE

3.1. Jak mohu se Službami Riotu nakládat?

(Služby Riotu můžete užívat pro své vlastní, osobní a neobchodní účely.)

Udělujeme vám omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci k použití a užívání Služeb Riotu pouze pro své osobní, neobchodní a zábavní účely, která je výslovně podmíněna vaším dodržováním podmínek této Dohody. V případě, že jste od nás nezískali výslovné písemné oprávnění, nesmíte prodávat, pořizovat kopie, vyměňovat, půjčovat, zpětně analyzovat, rozebírat, odvozovat zdrojový kód, překládat, pronajímat, zastavit, převádět, uveřejnit, postoupit či jinak distribuovat jakékoliv ze Služeb Riotu či jiných předmětů duševního vlastnictví Riot Games, zahrnující i s tím jakkoliv spojený počítačový kód.

3.2. Co mohu s duševním vlastnictvím Riotu provádět?

(K našemu duševnímu vlastnictví si vyhrazujeme všechna práva, ale povolujeme jeho určité osobní a neobchodní užití jako například fanouškovskou tvorbu.)

My (a naši poskytovatelé licence) vlastníme a vyhrazujeme si všechna práva k duševnímu vlastnictví, jakož i další práva a vlastnictví ke Službám Riotu a veškerý obsah a data v něm obsažená, včetně uživatelských účtů, počítačového kódu, názvů, předmětů, artefaktů, postav, jmen postav, chatových logů, Herních nahrávek a vysílání, umístění, názvů umístění, příběhů, rozhovorů, sloganů, uměleckých děl, grafiky, konstrukčních a pozemních designů, animací, zvuků, hudebních skladeb a nahrávek, Riot Points (níže definovaných), Modrých esencí (níže definovaných), Magitechnických předmětů (níže definovaných), Virtuálních položek (níže definovaných), audio-vizuálních efektů, vyobrazení postav, metod fungování a hratelnosti hry (společně „Herní obsah“). Nemůžete vytvořit žádné autorské dílo založené na Herním obsahu či Službách Riotu, aniž bychom vám to výslovně povolili. Více informací o tom, jaké použití v současné době dovolujeme, si prosím přečtěte na našich právních zásadách Jibber Jabber (http://www.riotgames.com/legal-jibber-jabber).

Souhlasíte s tím, že pokud vám neudělíme licenci v podepsané písemné smlouvě, nikdy nesmíte použít žádné naše obchodní ochranné známky, ochranné známky služeb, obchodní jména, loga, jména domén, slogany či firemní designy. Jakékoliv reprodukování, přerozdělování či pozměňování Služeb Riotu či užití Služeb Riotu, které není v souladu s touto Dohodou, je výslovně zakázáno a může vést k vážným občanskoprávním, případně trestním postihům.

4. VIRTUÁLNÍ POLOŽKY

4.1. K jakým druhům „virtuálních položek“ mám ve Hře přístup?

(Můžete si odemknout přístup k šampionům, skinům, emotikonům, doplňkům atd.)

Během používání Hry je možné si „odemknout“ a získat přístup k různým virtuálním položkám („Virtuální položky“) ve Hře, souvisejících s vaším účtem, včetně:

 • Šampionů;
 • Skinů;
 • Emotikonů; a
 • Doplňků.

K těmto Virtuálním položkám je možné získat přístup trojím způsobem:

4.1.1. Pomocí modré esence. Při používání Hry budete mít možnost získat „Modrou esenci“. Modrou esenci je možné použít k odemčení a získání přístupu k určitému Virtuálnímu zboží (např. novým šampionům).

4.1.2. Prostřednictvím Riot Points. Každý hráč s platným a aktivním účtem se může účastnit naší služby „Riot Points“, která je uplatnitelným bodovým systémem fungujícím na principu virtuální měny. Riot Points je možné zakoupit online prostřednictvím herního obchodu nebo pomocí předplacených „Herních karet Riot Games“, které se prodávají v obchodech. Upozorňujeme, že pro získání přístupu k Riot Points, které karta obsahuje, je nutné Riot Games Herní kartu v herním obchodě zaregistrovat. Riot Points můžete dále získat od Riot Games v reklamní akci či jiným způsobem, jako například dosažením určitého cíle nebo výsledku ve Hře, či v soutěžích sponzorovaných Riot Games nebo sázkách. Riot Points můžete použít k odemčení a získání přístupu k určitým Virtuálním položkám (např. boostům, skinům šampionů, skinům totemů a novým šampionům).

4.1.3. Prostřednictvím Magitechnické výroby a kořisti. Během používání Hry budete mít příležitost zpřístupnit si virtuální položky, jako například klíče, truhly, úlomky a/nebo esence („Magitechnické položky“), které lze použít k odemčení a získání přístupu k různému Virtuálnímu zboží. Dále je možné odemknout a získat přístup k určitým Magitechnickým položkám využitím naší služby „Obchod Magitechnické výroby“, a to prostřednictvím Riot Points.

4.2. Jaké mám ve spojitosti s Riot Points povinnosti?

(Ověřit, že veškeré transakce s námi proběhly bezchybně atd.)

Riot Points jsou prodávány nebo vydávány v balíčcích, jejichž cena se může lišit v závislosti na zakoupeném množství a místě nákupu. V případě, že to budeme považovat za nutné, můžeme omezit celkové množství Riot Points, které lze zakoupit v rámci jedné transakce, či množství, které lze v celkovém souhrnu uchovávat na vašem účtu. Mimo to, cena a dostupnost Riot Points a Virtuálních položek se může měnit bez oznámení.

Jste plně odpovědni za ověření, že na váš účet bylo připsáno či z něj bylo odečteno správné množství Riot Points při všech provedených transakcích. Prosíme vás o okamžité oznámení v případě, že jste přesvědčeni o tom, že v souvislosti s vaším zůstatkem Riot Points došlo k chybě. Vaše tvrzení vyšetříme, v rámci čehož můžete být požádáni o dodatečné informace za účelem ověření záležitosti.

4.3. „Vlastním“ Virtuální položky, které odemknu?

(Ne. To, co odemknete, není virtuální položkou jako takovou, nýbrž kvalifikovaným právem přístupu k ní ve Hře.)

Nejste vlastníkem a ani nemáte žádný majetkový podíl na jakékoliv Virtuální položce, kterou odemknete, bez ohledu na to, zda jste získali přístup k takové Virtuální položce použitím Riot Points, Modré esence či prostřednictvím Magitechnické výroby. Virtuální položky nemají žádnou monetární hodnotu. Nelze je tedy vyměnit za peníze. Vrácení peněz za zakoupení Riot Points nebo Virtuálních položek není možné kromě situací, kdy to výslovně povolujeme.

BERTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE DODÁVKA RIOT POINTS A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAČÍNÁ OKAMŽIKEM DOKONČENÍ VAŠEHO NÁKUPU, A OKAMŽIKEM UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU K RIOT POINTS NA VAŠEM ÚČTU JE SMLOUVA Z NAŠÍ STRANY V PLNÉM ROZSAHU SPLNĚNA. PROTO VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE, DOVOLUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE ZTRÁCÍTE PRÁVO ODSTOUPENÍ OD NAŠICH SLUŽEB OKAMŽIKEM, KDY VÁM POSKYTNEME RIOT POINTS V MOMENTĚ DOKONČENÍ NÁKUPU.

Obsah našich současně platných zásad vrácení peněz můžete najít online pod následujícím odkazem: (https://support.riotgames.com/hc/cs/articles/201751864-Content-Refund-FAQ).

Disponujeme právem smazat, změnit, přemístit, odstranit či převést jakýkoliv nebo celý Herní obsah – včetně Virtuálních položek – jako celek či jeho součást, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo bezdůvodně, s oznámením nebo bez a s vyloučením jakékoliv odpovědnosti k vaší straně. Nezajišťujeme ani negarantujeme a výslovně odmítáme jakékoliv hodnoty, peníze a jiné atributy přisuzované jakýmkoliv údajům obsažených na serverech, které provozujeme či kontrolujeme, včetně jakéhokoliv Herního obsahu připisovanému vašemu účtu. Prodej nebo převod vašeho práva přístupu k určitým Virtuálním položkám, Modré esenci, Riot Points nebo Magitechnickým položkám může být proveden výhradně skrze služby, které poskytujeme nebo schvalujeme.

4.4. Takže ještě jednou: Já tyto Virtuální položky nevlastním?

(„Ne!“ zařvali všichni právníci.)

BEZ OHLEDU NA USTANOVENÍ, KTERÁ ZDE STANOVÍ JINAK, UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEMÁTE ŽÁDNÝ VLASTNICKÝ PODÍL ČI JINOU MAJETKOVOU ÚČAST NA VAŠEM ÚČTU A ŽE VŠECHNA PRÁVA K VAŠEMU ÚČTU JSOU A VŽDY BUDOU NÁLEŽET A VZNIKAT VE PROSPĚCH RIOT GAMES. DÁLE UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEMÁTE ŽÁDNÝ NÁROK, PRÁVO, PRÁVNÍ TITUL, VLASTNICTVÍ ČI JINOU MAJETKOVOU ÚČAST V HERNÍM OBSAHU, KTERÝ ODEMKNETE ČI NASHROMÁŽDÍTE, BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV NABÍDNUTÉ ČI ZAPLACENENÉ PLNĚNÍ POSKYNUTÉ VÝMĚNOU ZA RIOT POINTS NEBO VIRTUÁLNÍ POLOŽKY. RIOT GAMES DÁLE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NERUČÍ ZA ZNIČENÍ, VYMAZÁNÍ, POZMĚNĚNÍ, VADY, NABOURÁNÍ ČI KTEROUKOLIV JINOU ŠKODU NEBO ZTRÁTU JAKÉHOKOLIV DRUHU ZPŮSOBENOU NA HERNÍM OBSAHU, VIRTUÁLNÍ POLOŽCE NEBO RIOT POINTS AŽ DO VYPRŠENÍ PLATNOSTI ČI ZRUŠENÍ VAŠEHO ÚČTU.

4.5. Mohu Riotu podávat návrhy na zlepšení Hry?

(Prosíme ne. Pokud byste tak i přesto učinili, budeme mít absolutní právo vaše návrhy navždy používat.)

Vážíme si vaší zpětné vazby na Služby Riotu, ale prosíme vás, abyste nám neposílali žádné tvůrčí nápady, doporučení nebo materiály (společně uváděny jako „Nevyžádané materiály“). Cílem této zásady je předcházet možným nedorozuměním či sporům v případech, kdy by se Služby Riotu mohly podobat Nevyžádaným materiálům, které nám lidé zasílají.

Pokud nám i navzdory výše uvedenému Nevyžádané materiály zašlete, pak nám udělujete celosvětové, trvalé, neodvolatelné, pod-licencovatelné, převoditelné, postupitelné, nevýhradní a bezplatné právo licenci užívat, reprodukovat, distribuovat, přizpůsobovat, měnit, překládat, vytvářet odvozená díla, veřejně představovat, veřejně vystavovat, digitálně představovat, zpřístupňovat veřejnosti, sdělovat veřejnosti, prodávat, nabízet k prodeji a dovážet vaše Nevyžádané materiály, včetně veškerých autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů, užitných vzorů, průmyslových práv a veškerých dalších práv duševního vlastnictví a majetkových práv s tím souvisejících na jakýchkoliv nyní známých či později vyvinutých médiích, pro jakékoliv účely, obchodní nebo jiné, včetně poskytování Nevyžádaných materiálů dalším osobám bez jakékoliv náhrady ve váš prospěch. V nezbytném rozsahu souhlasíte s tím, že se zavazujete vyhotovit a doručit veškeré dokumenty a provést veškeré kroky nutné či žádoucí k zajištění toho, že práva užívat Nevyžádané materiály, jak byla specifikována výše, budou platná, účinná a vynutitelná. Dále se vzdáváte všech nároků, že jakékoliv užití vašich Nevyžádaných materiálů z naší strany, či ze strany držitelů naší licence porušuje vaše práva, včetně práv morálních, práva na soukromí, práva na zveřejnění, majetkových a jiných práv a práva na uznání za materiály nebo náměty v nich uvedených.

5. KODEX CHOVÁNÍ

5.1. Mohu při užívání Služeb Riotu ostatní lidi zesměšňovat, provokovat, vyhrožovat či obtěžovat?

(Ne. Pokud tak učiníte, můžete dostat ban.)

Při užívání Služeb Riotu je nutné dodržovat veškeré platné právo, pravidla a nařízení právního systému v místě vašeho pobytu. Dále musíte dodržovat určitá doplňková pravidla upravující užívání Služeb Riotu („Kodex chování“). Kodex chování nemá být vyčerpávající a my si vyhrazujeme právo ho kdykoliv změnit, stejně jako učinit vhodná disciplinární opatření, včetně zrušení účtu a jeho smazání, abychom ochránili integritu a ducha Služeb Riotu bez ohledu na to, zda je určité chování uvedeno na seznamu zásad jako nevhodné. Vedle Kodexu chování si prosím projděte Vyvolávačův Kodex (https://eune.leagueoflegends.com/cs/featured/summoners-code/) za účelem získání přehledu o dalších poučeních a příkladném herním chování.

Následující příklady chování opodstatňují disciplinární opatření:

 1. Vydávání se za jakoukoliv osobu, společnost či subjekt, včetně zaměstnance Riot Games nebo vystupování způsobem, který může vyvolat dojem, že vystupování pochází ze strany Riot Games;
 2. Umísťování identifikujících informací o vaší osobě či jiných hráčích na Webovou stránku nebo kdekoliv ve Hře;
 3. Obtěžování, pronásledování či vyhrožování ostatním hráčům při používání Služeb Riotu;
 4. Odstraňování, pozměňování či skrytí jakéhokoliv oznámení o autorském právu, ochranné známce, patentu nebo jiných majetkových právech Riot Games obsažených na Webové stránce, ve Hře a/nebo Softwaru; Dále nesmíte přenášet obsah, který porušuje práva ostatních, včetně patentů, ochranné známky, obchodního tajemství, autorského práva, veřejné známosti, osobnostních a jiných práv;
 5. Přenášení nebo sdělování jakéhokoliv obsahu, který je na výhradní a exkluzivní uvážení Riot Games považován za urážlivý, včetně jazyku, který je nezákonný, škodlivý, ohrožující, sprostý, obtěžující, pomlouvačný, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní nebo rasově, etnicky či jiným způsobem nevhodný;
 6. Přenášení nebo zapojení se do přenášení jakéhokoliv obsahu, který obsahuje virus, poškozená data, trojského koně, software pro zachytávání stisků na klávesnici, červy, časované bomby, restartovací software nebo jiné počítačové programovací rutiny, jejichž smyslem je skutečně poškodit, závažně narušit, tajně zachytit či vytěžit nebo jinak zneužít jakýkoliv systém, údaje nebo osobní informace;
 7. Přispívat do chatu nevyžádanými sděleními, ať již pro osobní či komerční účely, narušovat tok konverzace opakujícími se příspěvky;
 8. Účastnit se jakékoliv aktivity, která na výhradní a exkluzivní uvážení Riot Games znevýhodňuje kteréhokoliv z ostatních uživatelů Hry, včetně podvodů a sociálního inženýrství;
 9. Použití jakýchkoliv neautorizovaných programů třetích stran, včetně modů, hacků, cheatů, skriptů, botů, trainerů a automatizačních programů, které jakýmkoliv způsobem a z jakéhokoliv důvodu komunikují se Softwarem, včetně veškerých neautorizovaných programů třetích stran, které zachycují, napodobují či přesměrovávají komunikaci mezi Softwarem a Riot Games a veškeré neautorizované programy třetích stran, které shromažďují informace o Hře čtením paměťových oblastí využívaných Softwarem k ukládání informací;
 10. Přistupování či pokoušení se o přístup do částí Hry či Herních serverů, které veřejnosti nejsou zpřístupněny;
 11. Volba takového jména Vyvolávače, které podvodným způsobem indikuje spojitost s Riot Games, obsahuje osobně identifikační údaje, či je urážlivé, pomlouvačné, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní, rasově, etnicky, či jinak nevhodné; Nesmíte použít chybné hláskování či alternativní hláskování za účelem obcházení omezení při volbě jména Vyvolávače. Riot Games může na výhradní a exkluzivní uvážení Riot Games pozměnit kterékoliv jméno porušující toto ustanovení, aniž by vám to bylo oznámeno, a může učinit další disciplinární opatření, včetně zrušení účtu za opakovaná porušení;
 12. Odhlašování se či ukončování Hry během hraní v reálném čase. Automatizovaný systém Leaverbuster® společnosti Riot Games tato data sleduje a vydává dočasné zákazy, pokud je u uživatele zjištěno příliš časté odcházení ze hry v reálném čase; Délka trvání dočasného zákazu se postupně prodlužuje s každým pokračujícím opuštěním hraní Hry v reálném čase; nebo
 13. Hraní na účtu jiného hráče za účelem „boostování“ statusu daného účtu či jeho pozice.
 14. Podněcování či nabádání ostatních k porušení Kodexu chování nebo podmínek této Dohody.

6. UŽIVATELSKÝ OBSAH

6.1. Jsem odpovědný za obsah, který umísťuji na/do Služeb Riotu?

(Ano, a my můžeme použít vše, co tam umístíte.)

Jste odpovědní za veškerou komunikaci, obrázky, zvuky nebo další materiál a údaje, které nahrajete na Služby Riotu či je prostřednictvím nich přenesete („Váš obsah“).

Představujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že nic z vašeho obsahu nebude podléhat žádnému závazku, ať již mlčenlivosti, přičítání či v jiném ohledu vůči Riot Games a Riot Games není odpovědna za jakékoliv užití či zveřejnění vašeho obsahu. Dále představujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že váš obsah neporušuje práva třetích stran.

7. MONITOROVÁNÍ

7.1. Monitoruje mě Riot během užívání Služeb Riotu?

(Ano. Více informací zjistíte v Zásadách ochrany soukromí.)

Užívání Služeb Riotu monitorujeme z mnoha různých důvodů, včetně zabránění podvádění a nabourávání, omezení nežádoucího chování hráčů a zlepšování Služeb Riotu. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany soukromí kvůli důležitým podrobnostem o tom, jak informace v souvislosti s užíváním Služeb Riotu zpracováváme.

8. AKTUALIZACE A ZMĚNY

8.1. Může se tato Dohoda v budoucnu měnit?

(Ano.)

Můžeme (a pravděpodobně budeme) v budoucnu vytvářet aktualizované verze této Dohody v souvislosti s vývojem Služeb Riotu a platného práva. Za předpokladu, že tak učiníme, požádáme vás o souhlas s novou dohodou, která nahradí tuto Dohodu. S novými dohodami, které vám poskytneme, vám bude umožněno se seznámit a rozhodnout, zda s revidovanými podmínkami souhlasíte. Pokud přistoupíte na novou dohodu, Služby Riotu budete moci nadále používat.

8.2. Zůstanou Služby Riotu stejné?

(Ne. Stejně jako Kha’zix se budou vyvíjet.)

Souhlasíte s tím, že ve snaze zlepšit Služby Riotu můžeme změnit, pozměnit, aktualizovat, pozastavit, „nerfovat“ či omezit váš přístup k jakýmkoliv prvkům nebo částem Služeb Riotu, včetně Virtuálních položek, a můžeme vás požádat o stažení a instalaci aktualizací jakéhokoliv softwaru požadovaného k podpoře Služeb Riotu, a to kdykoliv, bez oznámení a jakékoliv odpovědnosti k vám. Jste dále srozuměni se skutečností a souhlasíte s tím, že jakékoliv takové změny či aktualizace Služeb Riotu mohou upravit systém nutných požadavků pro hraní hry a v takovém případě jste vy, a nikoliv Riot Games, odpovědni za pořízení dalšího nezbytného softwaru nebo hardwaru za účelem přístupu ke Hře a jejímu hraní. Dále jste srozuměni se skutečností a souhlasíte s tím, že můžeme využít opravy na pozadí, abychom automaticky aktualizovali Hru a Software v rámci našeho naprosto výhradního uvážení, a to s oznámením vaší straně i bez něj.

9. DISKUZE A ODKAZY

9.1. Mohu použít diskuzi?

(Dokud máte platný účet a vystupujete dospěle, tak ano.)

Pokud máte platný a aktivní účet, můžete používat diskuzi v sekci Webové stránky („Diskuze“) za předpokladu, že budete dodržovat Kodex chování a všechna další uveřejněná pravidla. V rámci našeho naprosto výhradního uvážení vám můžeme přístup k Diskuzi kdykoliv odejmout. Diskuzi používáte na vlastní riziko. Vyhrazujeme si právo, ale nikoliv povinnost, dohlížet nad Diskuzí a monitorovat ji. Za obsah na Diskuzi nejsme odpovědni. Nebudeme mít žádnou odpovědnost za škodu, která vám může být používáním Diskuze způsobena.

9.2. A co odkazy ve Službách Riotu? Ty jsou bezpečné?

(Stejně jako v případě Bardových magických cest, i zde můžete najít něco nebezpečného, co na vás čeká na druhé straně. Postupujte opatrně...)

Služby Riotu mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které provozují třetí strany. Znovu zdůrazňujeme, že my tyto webové stránky nevlastníme ani neprovozujeme. Takové odkazy vám poskytujeme pro vaše pohodlí, případně tyto odkazy mohou sdílet ostatní uživatelé jako obsah poskytnutý uživatelem. Tyto odkazy a jim odpovídající externí webové stránky používáte na vlastní riziko. Nekontrolujeme odkazované stránky a nejsme odpovědni za obsah, který je na nich dostupný. Takové odkazy neznamenají náš souhlas s informacemi či materiálem na nich obsaženým a odmítáme veškerou odpovědnost v souvislosti s vaším přístupem k těmto stránkám a jejich užitím.

10. POPLATKY

10.1. Je ve Hře vše zdarma?

(Ne.)

V souvislosti s některými aspekty Hry po vás můžeme požadovat zaplacení poplatku a vy souhlasíte s tím, že nám nebo našemu zprostředkovateli plateb sdělíte přesné a kompletní platební údaje. Dále souhlasíte s tím, že zaplatíte veškeré vámi či kýmkoliv, kdo používá váš účet, vynaložené poplatky a příslušné daně. Cenu Hry a všech položek s ní spojených můžeme kdykoliv upravit. Veškeré poplatky a jiné sazby jsou splatné v souladu s platebními podmínkami platnými v době splatnosti. V závislosti na vašem regionu existuje mnoho platebních možností, které vám jsou k dispozici. Budete směřováni k výběru platební možnosti, která vám vyhovuje, a k zadání příslušných platebních údajů. Váš nákup bude dokončen poté, co akceptujete platební podmínky (pokud to bude nutné) a kliknete na tlačítko „Zaplatit“, kdy vám bude odeslán potvrzující e-mail. V závislosti na platební metodě, kterou si zvolíte, můžete být přesměrováni na platební stránku třetí strany a vaše transakce bude podléhat platebním pravidlům a postupům třetí strany. Čas od času můžeme naše poplatky a metody účtování změnit, upravit či doplnit, přičemž takové změny se stávají účinnými okamžitě po uveřejnění v této Dohodě nebo kdekoliv na Webové stránce či ve Hře. Riot Games může v rámci svého uvážení uchovávat záznamy o transakcích po nezbytně nutnou dobu.

VEŠKERÉ PŘÍSLUŠNÉ POPLATKY A DALŠÍ SAZBY ZA ZPOPLATNĚNÉ SLUŽBY (VČETNĚ RIOT POINTS) JSOU SPLATNÉ PŘEDEM A NEJSOU VRATNÉ JAKO CELEK ANI ČÁSTEČNĚ. JSTE PLNĚ ODPOVĚDNI ZA VŠECHNY POPLATKY NA VAŠEM ÚČTU.

11. OZNÁMENÍ A ŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ NÁROKU VYPLÝVAJÍCÍHO Z PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

11.1. Co mám dělat v případě, že někdo porušuje moje autorským právem chráněné dílo na Webové stránce?

(Pošlete nám oznámení o porušení autorských práv.)

Pokud jste vlastníkem autorských práv či jeho zmocněncem a jste přesvědčeni, že obsah uveřejněný na Webové stránce či kdekoliv ve Službách Riotu porušuje vaše autorská práva, pošlete prosím oznámení zástupci pro autorská práva Riot Games (detaily níže) včetně:

 1. Elektronického či fyzického podpisu osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;
 2. Popisu autorským právem chráněného díla, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno;
 3. URL umístění na Webové stránce (či jiného umístění v rámci Služeb Riotu), které obsahuje materiál, o kterém tvrdíte, že je protiprávní;
 4. Vaší adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy;
 5. Vašeho prohlášení, že jste v dobré víře, že rozporované použití není autorizováno vlastníkem autorských práv či jeho zástupcem nebo ze zákona; a
 6. Vašeho prohlášení učiněného s vědomím možnosti stíhání za křivé svědectví, že shora uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv či zmocněncem oprávněným jednat jeho jménem.

Zástupce pro autorská práva Riot Games může být zastižen poštou na adrese: Riot Games, Inc. 12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles CA 90064 ATTN: Copyright Agent; nebo e-mailem na adrese: copyright@riotgames.com. Tato e-mailová adresa je určena výhradně k příjmu oznámení o porušení autorských práv, a nikoliv pro obecné dotazy nebo požadavky adresované společnosti Riot Games. Z bezpečnostních důvodů nelze na uvedené e-mailové adrese přijímat přílohy. Z tohoto důvodu veškerá oznámení týkající se porušování práv odeslaná elektronicky s přílohou nebudou akceptována ani zpracována. Vezměte prosím na vědomí, že tato sdělení jsou právními oznámeními a že Riot Games může zajistit kopie takových oznámení účastníkům sporu nebo třetím stranám na základě svého uvážení, popřípadě v souladu se zákonem. Zásady ochrany soukromí nechrání informace poskytnuté v těchto oznámeních.

12. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZÁRUKY

12.1. Poskytuje Riot za Služby Riotu nějaké záruky?

((Další právníci hulákají, že ne!) V určitých oblastech soudních pravomocí se ovšem vyskytují výjimky.)

SLUŽBY RIOTU JSOU VÁM POSKYTOVÁNY NA BÁZI „JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ ZÁRUK ČI PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU, A TO VÝSLOVNĚ I NEPŘÍMO VYJÁDŘENÝCH. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM PRÁVEM RIOT GAMES ODMÍTÁ VŠECHNY VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ I SKRYTÉ ZÁRUKY, KTERÉ BY SE PŘÍPADNĚ MOHLY VZTAHOVAT NA SLUŽBY RIOTU, VČETNĚ SKRYTÝCH ZÁRUK NÁROKU, NEPORUŠENÍ PRÁV, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, PRŮBĚHU PLNĚNÍ, VYUŽITÍ OBCHODU A JINÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ČI KVALITY VEŠKERÉHO OBSAHU NEBO INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V RÁMCI SLUŽEB RIOTU. RIOT GAMES NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY RIOTU BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ VAD, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE SLUŽBY RIOTU NEOBSAHUJÍ VIRY ČI JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. PŘEBÍRATE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR SLUŽEB RIOTU K DOSAŽENÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA INSTALACI, UŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY DOSAŽENÉ SLUŽBAMI RIOTU.

ABY SE PŘEDEŠLO POCHYBNOSTEM, RIOT GAMES NEODMÍTÁ SVOJI ODPOVĚDNOST ZA ÚMYSLNÉ PORUŠENÍ SVÝCH POVINNOSTÍ. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZÁRUKY SE NETÝKÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, JAK JE STANOVENO NÍŽE.

Protože některé státy nebo jurisdikce nepovolují odmítnutí odpovědnosti za skryté záruky, výše uvedené odmítnutí odpovědnosti se vás nemusí zcela nebo částečně týkat.

13. NÁHRADA ŠKODY

13.1. V případě, že někdo žaluje Riot na základě mého užití či zneužití Služeb Riotu, musím Riotu platit výdaje za právní služby? (Ano.)

TÍMTO SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ODŠKODNÍTE A BUDETE CHRÁNIT RIOT GAMES A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, POBOČKY, ÚŘEDNÍKY A ŘEDITELE PŘED A PROTI VEŠKERÝM NÁROKŮM, PRÁVNÍM SPORŮM, NÁROKŮM NA NÁHRADY ŠKOD, ZTRÁTÁM, ODPOVĚDNOSTI A NÁKLADŮM (VČETNĚ NÁKLADŮ ZA PRÁVNÍ SLUŽBY), KTERÉ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO VZNIKNOU ČI VYPLYNOU Z VAŠEHO UŽITÍ ČI ZNEUŽITÍ SLUŽEB RIOTU, JAKÝMKOLIV VAŠÍM PORUŠENÍM KTERÉHOKOLIV Z USTANOVENÍ TÉTO DOHODY ČI ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ NEBO JINÉHO PORUŠENÍ, KTERÉ ZPŮSOBÍTE TŘETÍ STRANĚ. Riot Games si vyhrazuje právo na vlastní náklady a na základě svého vlastního uvážení převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, kterou byste jinak byl společnosti povinni nahradit, a v takovém případě se zavazujete ke spolupráci s Riot Games při vymáhání dostupné obhajoby.

Pokud například použijete Služby Riotu jako součást obchodní operace (což vám není povoleno) a my budeme žalováni za to, co děláte, budete povinni nás obhajovat u soudu a nahradit nám veškeré námi vynaložené náklady.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

14.1. Existuje podle této Dohody omezení potenciální odpovědnosti Riotu?

(Ano.)

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A PODLE ŽÁDNÉ PRÁVNÍ TEORIE, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI ČI JINÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU, VÁM ANI JINÉ OSOBĚ NEBUDE SPOLEČNOST RIOT GAMES ODPOVĚDNA ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, DOPROVODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ ŠKOD ZA ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU DAT, DOBRÉHO JMÉNA ČI ZISKU), NEBO JAKÉKOLIV ŠKODY ZPŮSOBENÉ Z HRUBÉ NEDBALOSTI KTERÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZASTAVENÍM PRACÍ, SELHÁNÍM NEBO PORUCHOU POČÍTAČE NEBO JINÝCH OBCHODNÍCH ŠKOD ČI ZTRÁT) VZNIKAJÍCÍ Z UŽITÍ NEBO ZNEUŽITÍ SLUŽEB RIOTU, A TO I ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SPOLEČNOST RIOT GAMES O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD VĚDĚLA ČI VĚDĚT MĚLA. SPOLEČNOST RIOT GAMES NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNA ZA ŠKODU PŘEVYŠUJÍCÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI RIOT GAMES ZA TRANSAKCE SPOJENÉ SE HROU ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TAKOVÉ PROBĚHLY, V PRŮBĚHU ŠESTI (6) MĚSÍCŮ, KTERÉ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZÍ OBDOBÍ, KDY VÁM TAKOVÁ ŠKODA VZNIKLA.

Navzdory shora uvedeným omezením odpovědnosti ŽÁDNÉ Z USTANOVENÍ TÉTO DOHODY NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST RIOT GAMES (i) za škodu na životě, těle nebo zdraví způsobenou nedbalostním porušením povinnosti nebo úmyslným či nedbalostním porušením povinnosti právním zástupcem nebo osobou využívanou pro plnění závazku Riot Games nebo (ii) za další škodu vznikající z hrubě nedbalostního porušení povinnosti ze strany Riot Games nebo úmyslného či nedbalostního porušení povinnosti právním zástupcem nebo osobou využívanou pro plnění závazku Riot Games; (iii) za úmyslně nesprávné postupy; (iv) za škodu vznikající z nedbalostního porušení závazku, který je zásadní pro plnění smlouvy ze strany Riot Games („Zásadní povinnosti“) v obvyklém a předvídatelném rozsahu; (v) za jakoukoliv záruku, která vám je ze strany Riot Games poskytnuta; a (vi) za jakoukoliv odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů upravujících odpovědnost za vady výrobků.

Protože některé státy či jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za určité druhy ztrát či způsobené újmy, v takových státech a jurisdikcích se pak odpovědnost Riot Games omezuje v nejvyšším možném rozsahu povoleném platným právem.

15. ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1. Jaké právo se použije v případě, že mezi námi vznikne spor?

(Irské právo.)

Pokud není v této Dohodě stanoveno jinak, tato Dohoda se řídí a bude vykládána dle právních předpisů Irska, a to bez ohledu na kolizní normy. Použití Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje. Pokud jste residentem Evropského hospodářského prostoru, ke Hře z něj přistupujete a jste spotřebitelem, můžete mít další obligatorní práva či prostředky k opatření nápravy, které jsou vám právem přiznána, jak je v této Dohodě stanoveno.

15.2. Dobře, takže pokud mezi námi vznikne spor, použije se irské právo. Můžeme místo toho použít 1 v 1?

(Ne, nejdříve bychom měli vyjednávat.)

Spory mohou být pro obě strany finančně i časově náročné (spravedlnosti není učiněno zadost okamžitě jako ve Valoranu). Ve snaze o urychlení rozřešení a minimalizaci nákladů jakéhokoliv sporu či nároku souvisejícího s touto Dohodou („Nárok“), se vy a Riot Games shodujete na tom, že se nejdříve pokusíte o neformální vyjednávání o jakémkoliv nároku po dobu alespoň třiceti (30) dnů (kromě výslovně vyloučených nároků v Sekci 15. 4. níže). Vašim zákonným právem je zahájit soudní řízení v případě, že spor zůstane nevyřešen.

15.3. Jak vyjednávání začíná?

(Jeden z nás pošle tomu druhému psané oznámení popisující situaci a požadovanou nápravu.)

Riot Games zašle oznámení na adresu, kterou máme v evidenci v případě, že jste Riot Games sdělili doplňkové kontaktní informace (např. účastí na propagační akci či v anketě, nebo kontaktováním zástupce pro poskytování služeb zákazníkům). V ostatních případech zašle Riot Games své oznámení na
e-mailovou adresu uvedenou u vašeho účtu. Vy své oznámení odešlete na adresu Riot Games Limited, P. O. Box 11989, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal Department. Mějte prosím na paměti, že tento neformální postup řešení sporů nepozastaví zákonné promlčecí lhůty vztahující se ke vznesení Nároku.

15.4. Jaké nároky mohou být za účelem vyjednávání odesílány?

(Záleží na typu sporu.)

V nejvyšším možném rozsahu povoleném platným právem a bez omezení vašich zákonných práv k zahájení soudního řízení se vy a Riot Games shodujete na tom, že následující Nároky nejsou předmětem výše uvedených ustanovení týkajících se vyjednávání: (i) jakékoliv Nároky s cílem vymožení či ochrany nebo týkající se platnosti, jakýchkoliv práv z duševního vlastnictví Riot Games či vašich; (ii) jakýkoliv Nárok související nebo vznikající z údajné krádeže, pirátství, zásahu do soukromí či neoprávněného užití; a (iii) jakýkoliv Nárok na náhradu dle práva ekvity. Kromě výše uvedeného může každá ze stran podat u soudu individuální žalobu o drobných nárocích ve věci Nároků, které jsou v rámci rozsahu soudní pravomoci takových soudů místo vedení sporu.

15.5. Jaké prostředky nápravy má Riot Games k dispozici, pokud tuto Dohodu poruším?

(Můžeme po vás požadovat zdržení se či nápravu takového porušení.)

Tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že Riot Games by utrpěla nenapravitelnou újmu v případě, že by tato Dohoda nebyla specificky vynucována. Proto kromě peněžních a dalších náhrad, které by mohly být dle práva přiznány, dále souhlasíte s tím, že společnost Riot Games je oprávněna si nárokovat specifické plnění nebo jiné příkazní náhrady, bez záruky či jiné jistoty nebo důkazu o náhradě škody, jako prostředek nápravy za jakékoliv porušení či hrozící porušení této Dohody. Kromě toho v případě jakékoliv žaloby či správního opatření z podnětu kterékoliv ze stran učiněné v souvislosti s touto Dohodou bude mít úspěšná strana takového sporu či řízení vůči neúspěšné nárok na přiznání náhrady všech nákladů, poplatků za právní služby a dalších výdajů vynaložených úspěšnou stranou v důsledku takového sporu nebo řízení.

16. OSTATNÍ

16.1. Co mohu dělat v případě, že mám dotazy ohledně Hry nebo této Dohody?

(Dokud nezaložíme yordlí call centrum, tak nás můžete kontaktovat e-mailem.)

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto podmínek nebo chcete-li nás kontaktovat z kteréhokoliv jiného důvodu, kontaktujte prosím podporu Riot Games na e-mailové adrese support@riotgames.com, nebo klikněte na záložku „podpora“ na Webové stránce.

16.2. Může tuto Dohodu postoupit kterákoliv strana?

(Ne. Jen my.)

Riot Games může postoupit tuto Dohodu jako celek nebo její část jakékoliv osobě nebo subjektu, kdykoliv, s vaším souhlasem, nebo bez něj. Vy nesmíte tuto Dohodu postoupit bez předchozího písemného souhlasu uděleného Riot Games a jakékoliv vámi provedené neoprávněné postoupení je od počátku neplatné.

16.3. Je toto naše dohoda jako celek?

(Ano, včetně těch dalších důležitých zásad, o kterých jsme mluvili dříve.)

Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi vámi a Riot Games týkající se Služeb Riotu, a nahrazuje veškeré předcházející či současné dohody mezi vámi a Riot Games; avšak to vše za podmínky, že tato Dohoda současně existuje a nebude nahrazovat kteroukoliv ze zásad Riot Games, na které je odkazováno v této Dohodě.

16.4. Co se stane v případě zásahu vyšší moci do Hry?

(Riot Games není odpovědna.)

Společnost Riot Games není odpovědna za jakékoliv prodlení či selhání při plnění, včetně jakéhokoliv selhání při plnění z důvodu nepředvídatelných okolností nebo zapříčiněných situacemi, které jsou mimo kontrolu Riot Games jako vůle boží, válka, terorismus, nabourání, počítačové útoky, bombové hrozby, poškození/ztráta dat, nepokoje, embarga, jednání civilních nebo vojenských úřadů, požáry, záplavy, nehody, stávky, nedostatek přepravních kapacit, paliva, energie, pracovních sil či materiálů.

16.5. Kde se nachází ústředí Služeb Riot?

(V Irsku.)

Služby Riotu řídí a provozuje společnost Riot Games v Irsku.

16.6. Znamená tato Dohoda, že jsme partneři?

(V právním smyslu nejsme, ne.)

Souhlasíte s tím, že mezi vámi a Riot Games neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký poměr nebo agenturní poměr jako důsledek této Dohody nebo používání Služeb Riotu.

16.7. Pokud poruším tuto Dohodu a Riot dlouhou dobu nepodnikne žádné kroky, znamená to, že jsem z obliga?

(Ne. Vyhrazujeme si všechna naše práva.)

Selhání Riot Games při vynucování jakéhokoliv ustanovení této Dohody nemůže být v žádném případě vykládáno jako současné ani budoucí vzdání se takového ustanovení, ani pak nemůže mít žádným způsobem vliv na právo kterékoliv ze stran k vynucení každého takového jednotlivého ustanovení. Jakékoliv vzdání se některého z ustanovení, podmínky nebo požadavku ze strany Riot Games obsažených v této Dohodě nezakládá vzdání se žádné budoucí povinnosti k dodržování takových ustanovení, podmínek či požadavků.

16.8. Pokud potřebuji Riotu zaslat právní oznámení, kam ho mám zaslat?

(Doufáme, že nám právní oznámení nikdy nebudete muset zasílat, ale kdyby přece jen…)

S výjimkou případů, kdy je zde výslovně stanoveno jinak, veškerá vámi učiněná nebo požadovaná oznámení dle této Dohody musí být vyhotovena písemně a adresována na: Riot Games Limited, P. O. Box 11989, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal Department.

16.9. Mohu hrát Hru, pokud má vláda Spojených států za to, že mohu být terorista nebo žiji v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo? (Ne.)

Hra a Software jsou vyvíjeny ve Spojených státech, tudíž Služby Riotu nesmíte používat, pokud: (1) jste Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států evidováni jako zvláštně označený státní příslušník a/nebo blokovaná osoba; (2) vás Úřad průmyslu a bezpečnosti Ministerstva obchodu a financí Spojených států uvádí na seznamu zamítnutých osob či seznamu pochybných stran; nebo (3) jste uvedeni na podobném seznamu vyhlášeném oficiálním vládním úřadem či ministerstvem vlády Spojených států. Zaručujete, že se nenacházíte v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo, či v zemi, která je pod kontrolou takové země nebo že nejste státním příslušníkem nebo residentem některé ze zemí, na kterou bylo embargo uvaleno.

16.10. Pokud je část této Dohody zneplatněna, co se stane s jejím zbytkem?

(Je to stejné jako se Zacem. Tato Dohoda může ztratit svou část nebo klidně víc, ale co zůstává, žije dál.)

S výjimkou případů, kdy je zde stanoveno jinak, pokud je jakékoliv ustanovení této Dohody prohlášeno za neplatné či nevynutitelné, a to z jakéhokoliv důvodu, takové ustanovení bude opraveno v nezbytném rozsahu, aby bylo vynutitelné co do nejvýše možného povoleného rozsahu, aby bralo v úvahu záměr stran a zbytek této Dohody je nadále platný a účinný. Pokud je ovšem určeno, že takové ustanovení nemůže být opraveno, pak se takové ustanovení považuje za od těchto podmínek oddělené a nemá vliv na platnost a vynutitelnost žádných ze zbývajících ustanovení.

16.11. Jsou tyto hloupé nadpisy právně závazné?

(Ne. Tyto nadpisy jsou pouze snahou našich právníků upoutat a pobavit. Ostatní právníci si o těchto nadpisech myslí, že jsou přiměřeně poutavé a vtipné.)

Nadpisy a poznámky jsou v této Dohodě obsaženy pouze pro informační a zábavní účely. Nemají absolutně žádné právní účinky.

16.12. Jak dlouho tato Dohoda potrvá?

(Tak dlouho, jak budete Služby Riotu používat, nebo dokud nebude váš účet zrušen. I když, některá ustanovení byla „chronoshiftována“ a budou trvat věčně.)

Tato Dohoda počíná dnem, kdy ji poprvé přijmete, a trvá po dobu vašeho užívání Služeb Riotu, jak je popsáno dole. Tuto Dohodu můžete vypovědět kdykoliv, a to jednoduše neužíváním Služeb Riotu. Pokud si svůj účet přejete zrušit, musíte tak souhlasně učinit oznámením Riot Games na e-mailové adrese support@riotgames.com. Po vypovězení této Dohody vaše právo používat Služby Riotu okamžitě končí. Nicméně části 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 10
a 12–16 včetně vás zavazují i po vypovězení této Dohody.

16.13 Když v této Dohodě použijeme výraz „včetně“, znamená to omezení?

(Ne.)

Kdykoliv použijeme výraz „včetně“, máme na mysli „včetně bez omezení.“

TÍMTO UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A SEZNÁMILI SE S VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI DOHODY A ŽE KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJMOUT“ DOLE NEBO ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ ČI PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM RIOTU SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI A USTANOVENÍMI V TÉTO DOHODĚ UVEDENÝMI.