Warunki użytkowania (EUW/EUNE)

LEAGUE OF LEGENDS®

Ostatnia modyfikacja: 18 październik, 2016 r.

Niniejsza umowa („Umowa”) określa zasady i warunki, zgodnie z którymi Riot Games, Inc. i jej spółki zależne, w tym między innymi spółka zależna Riot Games Limited, irlandzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, obsługująca i publikująca grę komputerową League of Legends jak również świadcząca usługi pokrewne w Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej i na innych terytoriach międzynarodowych („Riot Games”), oferują dostęp do poniżej wymienionych produktów:

 • Nasza gra komputerowa League of Legends (zwana dalej „Grą”),
 • Zasadnicze oprogramowanie Gry (zwane dalej „Oprogramowaniem”),
 • Nasze strony internetowe League of Legends (https://euw.leagueoflegends.com/ i https://eune.leagueoflegends.com/pl) (zwane „Stronami Internetowymi”); oraz
 • Każda inna nasza aplikacja, strona internetowa, gra lub usługa, które odwołują się do niniejszej Umowy, niezależnie od sposobu dostępu do nich lub korzystania z nich, w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych,

Podczas korzystania z tych produktów i usług (zwanych łącznie „Usługami Riot”) możemy wymagać podania danych osobowych. Zachowujemy i wykorzystujemy takie dane zgodnie z warunkami naszej Polityki Prywatności (https://eune.leagueoflegends.com/pl/legal/privacy) („Polityka Prywatności”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Umową. Klikając poniższy przycisk „Akceptuję” lub korzystając z jakichkolwiek Usług Riot, Użytkownik wyraża zgodę, że niniejsza Umowa jest wykonalna jak każda inna pisemna umowa podpisana przez niego.

SPIS TREŚCI

1. KONTO UŻYTKOWNIKA

1.1. Czy jestem uprawniony do korzystania z Usług Riot?

(Użytkownik nie może korzystać z Usług Riot w celach komercyjnych, musi mieć co najmniej 13 lat, a dorosły musi zaakceptować niniejszą Umowę).

Tylko osoby w wieku 13 lat lub starsze mogą utworzyć konto lub korzystać z Usług Riot. Jeśli Użytkownik ma co najmniej 13 lat, ale nie jest jeszcze prawnie uznany za osobę dorosłą w kraju, w którym mieszka, powinien zwrócić się do jednego z rodziców (lub innych opiekunów prawnych), aby przeczytali niniejszą Umowę i zaakceptowali ją imieniu Użytkownika. Użytkownik nie może utworzyć konta lub korzystać z niego w imieniu osoby prawnej lub do celów komercyjnych.

1.2. Hura, jestem uprawniony! Jak mogę założyć konto i grać?

(Postępuj zgodnie z poniższymi krokami...)

Granie w Grę wymaga od Użytkownika:

 1. przeczytania i zaakceptowania zapisów niniejszej Umowy,
 2. ściągnięcia i zainstalowania właściwej kopii Oprogramowania,
 3. zarejestrowania konta, oraz
 4. spełnienia minimalnych wymagań systemowych.

Wymagania te mogą ulegać zmianom wraz z rozwojem Gry. Użytkownik musi pokryć koszty połączenia z Internetem, urządzeń, serwisu oraz inne koszty napraw wymaganych do uzyskania dostępu do Gry.

1.3. Czy muszę podać moje prawdziwe imię, nazwisko i całą resztę?

(Tak. Proszę nie próbować wpisywać nazwisk „Na pewno nie Blitzcrank” albo „Na pewno nie Udyr”. To nie jest śmieszne.)

Należy zawsze podawać dokładne i kompletne informacje, w tym imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, adres e-mail lub dane karty kredytowej, o ile zostaną podane. Informacje te będą wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

1.4. Czy mogę udostępnić lub sprzedać moje konto lub dane logowania?

(Nie.)

Tworząc Konto, Użytkownik musi wybrać unikalną nazwę użytkownika i hasło (zwane dalej łącznie „Danymi Logowania”), które posłużą do każdorazowego logowania do Gry. Zabronione jest udostępnianie konta lub Danych Logowania komukolwiek. Nie można sprzedawać, przekazywać ani udostępniać innym osobom konta lub Danych Logowania, ani proponować wykonania takich działań. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swoich Danych Logowania. Użytkownik powinien natychmiast poinformować nas w przypadku odkrycia jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa, w tym utraty, kradzieży lub nieautoryzowanego ujawnienia Danych Logowania.

2. ZAMKNIĘCIE KONTA

2.1. W jaki sposób moje konto może zostać zawieszone lub zamknięte?

(Jeśli złamiesz zasady, konto doświadczy Demaciańskiej Sprawiedliwości!)

Trzy różne osoby / podmioty mogą zawiesić lub zamknąć konto:

2.1.1. Ty. Użytkownik może zamknąć lub zawiesić swoje konto w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem support@riotgames.com.

2.1.2. My. Możemy zamknąć lub zawiesić konto Użytkownika, jeżeli stwierdzimy, działając racjonalnie, że:

 1. naruszona została jakakolwiek część niniejszej Umowy,
 2. przestaliśmy świadczyć Usługi Riot w regionie Użytkownika, lub
 3. działanie takie będzie leżało w najlepszym interesie naszej społeczności, Usług Riot lub praw osób trzecich.

Możemy dokonać takich ustaleń między innymi za pomocą zautomatyzowanych systemów i narzędzi uczących maszyny.

2.1.3. Trybunał®. System Trybunału® umożliwia naszej społeczności użytkowników sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem „Kodeksu Przywoływacza” przez innych użytkowników. Kodeks Przywoływacza określa zasady wzorcowego zachowania, podobnie jak inne zasady Riot Games. Członkowie Społeczności, wliczając w to Użytkownika, mogą złożyć skargę na działania innych użytkowników Gry i grupowo stwierdzić, czy dany użytkownik złamał postanowienia zasad Riot Games. Jeśli Trybunał stwierdzi, według własnego uznania, że nastąpiło naruszenie jednej z naszych zasad, możemy zawiesić lub zamknąć konto w imieniu społeczności.

2.2. Co się stanie, jeśli moje konto zostanie zamknięte?

(Nie pograsz już w LoL.)

Jeśli konto Użytkownika zostało zamknięte z powodu jednej z przyczyn, o których mowa w pkt. 2.1, Użytkownik nie będzie mieć już dostępu do niego, w tym do wszelkich skojarzonych danych lub zawartości (np. bohaterów, skórek, Riot Points itp.). W przypadku zamknięcia konta w wyniku uzasadnionej przyczyny, na przykład w przypadku naruszenia Umowy, Użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot kosztów, a Riot Games nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika. Zastrzegamy sobie również prawo do zamknięcia innych utworzonych przez Użytkownika kont (również bez zwrotu kosztów lub odpowiedzialności wobec Użytkownika).

Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że korzystanie z Usług Riot wiąże się z ryzykiem, że konto może zostać zamknięte lub zawieszone, oraz że podczas korzystania z Usług Riot będzie mieć to ryzyko na uwadze i zawsze zachowywać się będzie w odpowiedni sposób.

3. OGRANICZONA LICENCJA

3.1. Co mogę robić z Usługami Riot?

(Z Usług Riot można korzystać na własny, niekomercyjny użytek.)

Udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji do używania i korzystania z Usług Riot wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych, rozrywkowych i wyraźnie uzależniamy ją od przestrzegania postanowień niniejszej Umowy. O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone w podpisanym przez nas dokumencie, Użytkownik nie może sprzedawać, kopiować, wymieniać, pożyczać, stosować inżynierii wstecznej, dekompilować, pozyskiwać kodu źródłowego, tłumaczyć, dzierżawić, wynajmować, ustanawiać zabezpieczenia na, transferować, publikować, cedować lub w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek Usług Riot lub któregokolwiek z praw własności intelektualnej Riot Games, w tym w tym jakiegokolwiek kodu komputerowego związanego z nimi.

3.2. Czy mogę przerabiać własność intelektualną Riot?

(Zastrzegamy wszelkie prawa do naszej własności intelektualnej, ale pozwalamy na kilka osobistych, niekomercyjnych zastosowań, takich jak tworzenie prac fanów – fanartów).

Wraz z naszymi licencjodawcami jesteśmy właścicielami i zastrzegamy wszelkie prawa własności intelektualnej, inne prawa i tytuły w stosunku do Usług Riot, w tym wszelkich danych i treści w nich zawartych, w tym kont użytkowników, kodu komputerowego, tytułów, obiektów, artefaktów, postaci, nazw postaci, logów czatu, nagrań i transmisji z Gry, lokalizacji, nazw miejsc, historii, fabuły, dialogów, powiedzeń, prac plastycznych, grafik, projektów budynków i krajobrazowych, animacji, dźwięków, utworów muzycznych i nagrań, Riot Points (zdefiniowanych poniżej), niebieskiej esencji (zdefiniowanej poniżej), Przedmiotów Hextech (zdefiniowanych poniżej), Wirtualnych Przedmiotów (zdefiniowanych poniżej), efektów audiowizualnych, podobizn postaci, trybu działania oraz rozgrywki (określanych łącznie jako „Treść Gry”). Zabronione jest tworzenie prac autorskich w oparciu o Treść Gry lub Usługi Riot, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez nas. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co jest aktualnie dozwolone, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką Legal Jibber Jabber dostępną na stronie (http://www.riotgames.com/legal-jibber-jabber).

Użytkownik zgadza się również na to, że o ile nie zostanie przyznana mu licencja, w podpisanej umowie w formie pisemnej, nie może używać żadnego z naszych znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logotypów, nazw domen, sloganów lub szaty graficznej. Powielanie, redystrybucja lub modyfikacja Usług Riot lub korzystanie z Usług Riot niezgodne z niniejszą Umową jest wyraźnie zabronione i może skutkować surową odpowiedzialnością cywilną i/lub karną.

4. WIRTUALNE PRZEDMIOTY

4.1. Do jakiego rodzaju „wirtualnych przedmiotów” mogę uzyskać dostęp w Grze?

(Możesz odblokować dostęp do bohaterów, skórek itp.)

Podczas korzystania z gry, można „odblokować” i uzyskać dostęp do różnych wirtualnych przedmiotów („Wirtualne Przedmioty”) powiązanych z kontem, w tym:

 • Bohaterów;
 • Skórek;
 • Skórek Totemów;
 • Ikon Przywoływacza oraz
 • Dopalaczy

Możesz uzyskać dostęp do tych Wirtualnych Przedmiotów na trzy sposoby:

4.1.1. Za pomocą niebieskiej esencji. Każdy gracz podczas gry stopniowo nabywa „niebieską esencję”. Niebieska esencja może być wykorzystana do odblokowania i uzyskania dostępu do Wirtualnych Przedmiotów (np. nowych bohaterów).

4.1.2. Za pomocą Riot Points. Jeżeli posiadasz aktywne i ważne Konto, możesz wziąć udział w usłudze „Riot Points”, która jest systemem realizowalnych punktów, funkcjonującym jak wirtualna waluta. Riot Points można zakupić w sieci za pośrednictwem sklepu w Grze lub w kanale detalicznym w formie prepaidowej „Karty Gry Riot Games”. Aby uzyskać dostęp do Riot Points znajdujących się na Karcie Gry Riot Games, musisz zarejestrować taką kartę w sklepie Gry. Riot Games może również przyznać Riot Points w ramach promocji lub w inny sposób, na przykład za wykonanie pewnych zadań lub zdobycie osiągnięć w Grze lub podczas sponsorowanych przez Riot Games konkursach lub zakładach. Riot Points mogą być wykorzystane do odblokowania i uzyskania dostępu do Wirtualnych Przedmiotów (np. dopalaczy, skórek bohaterów, skórek totemów oraz nowych bohaterów).

4.1.3. Za pomocą Warsztatu Hextech i Łupów. Jeżeli Użytkownik lub założona przez niego drużyna osiąga dobre wyniki w Grze, może otrzymać wirtualne przedmioty, takie jak klucze, skrzynie, odłamki i/lub esencje („Przedmioty Hextech”), których można użyć do odblokowania i uzyskania dostępu do różnych Wirtualnych Przedmiotów. Użytkownik może również odblokować i uzyskać dostęp do niektórych Przedmiotów Hextech za pomocą naszej usługi „Sklep Warsztatu Hextech” używając Riot Points.

4.2. Jakie są moje obowiązki związane z Riot Points?

(Sprawdzenie, czy wszystkie transakcje z nami są poprawne itp.)

Riot Points są wydawane i sprzedawane w pakietach, a ich cena zależna jest od zakupionej ilości i miejsca zakupu. Jeśli Riot Games uzna to za konieczne, może ograniczyć ilość Riot Points, które można zakupić jednorazowo lub ogólną ilość Riot Points, która może znajdować się łącznie na koncie Użytkownika. Ponadto cena i dostępność Riot Points lub Przedmiotów Wirtualnych może ulegać zmianie bez powiadomienia o tym fakcie.

Obowiązek kontrolowania czy właściwa ilość Riot Points została dodana lub odjęta z Konta po każdej transakcji spoczywa na Tobie. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w rozliczeniu Riot Points, jesteś obowiązany niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie. Riot Games zbada sprawę i może w związku z tym poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji.

4.3. Czy „jestem właścicielem” odblokowanych przeze mnie Wirtualnych Przedmiotów?

(Nie. „Odblokowywane” nie są wirtualne przedmioty same w sobie, ale raczej prawo dostępu do nich w Grze.)

Użytkownik nie posiada żadnych praw własności ani innych praw rzeczowych do odblokowanych Wirtualnych Przedmiotów, niezależnie od tego, czy uzyskał dostęp do tych Wirtualnych Przedmiotów za pomocą Riot Points, niebieskiej esencji czy Warsztatu Hextech. Wirtualne Przedmioty nie mają wartości pieniężnej. Nie można wymienić ich na gotówkę. Użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot za zakupione Riot Points lub Wirtualne Przedmioty, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas dozwolonych.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE DOSTARCZENIE RIOT POINTS I ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG DZIEJE SIĘ NATYCHMIAST PO DOKONANIU ZAKUPU, A Z CHWILĄ AKTYWOWANIA DOSTĘPU DO RIOT POINTS NA KONCIE UŻYTKOWNIKA UMOWA ZOSTAJE PRZEZ NAS W PEŁNI WYKONANA. NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I WYRAŻA ZGODĘ NA UTRATĘ PRAWA DO ODSTĄPIENIA W STOSUNKU DO NASZYCH USŁUG DOSTARCZANIA RIOT POINTS Z CHWILĄ DOKONANIA ZAKUPU.

Aktualna polityka zwrotu środków dostępna jest na stronie FAQ Zwrotu Przedmiotów.

Riot Games ma prawo do usuwania, zmiany, przenoszenia lub transferu dowolnej Treści Gry — w tym Wirtualnych Przedmiotów — w całości lub w części, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu lub bez powodu, po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia oraz bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika. Riot Games nie zapewnia ani nie gwarantuje oraz wyraźnie wyklucza jakąkolwiek wartość, czy to pieniężną czy jakąkolwiek inną, przypisaną danym przechowywanym na serwerach Riot Games, w tym Treściom Gry przypisanym do konta Użytkownika. Sprzedaż lub przekazanie swojego prawa dostępu do niektórych Wirtualnych Przedmiotów, niebieskiej esencji, Riot Points lub Przedmiotów Hextech może być prowadzona wyłącznie za pośrednictwem usług zaakceptowanych lub dostarczanych przez nas, o ile takie istnieją.

4.4. Jeszcze raz: nie jestem właścicielem Wirtualnych Przedmiotów?

(„Nie!” zakrzyknęli wszyscy prawnicy.)

BEZ USZCZERBKU DLA JAKICHKOLWIEK PRZECIWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE NIE PRZYSŁUGUJĄ MU ŻADNE PRAWA WŁASNOŚCI ANI ŻADNE INNE PRAWA TEGO TYPU W STOSUNKU DO KONTA, A WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE KONT PRZYSŁUGUJĄ I BĘDĄ PRZYSŁUGIWAĆ I SŁUŻYĆ RIOT GAMES. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE NIE POSIADA ŻADNYCH ROSZCZEŃ, PRAW, TYTUŁÓW ORAZ PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW TEGO TYPU DO ODBLOKOWANEJ LUB ZGROMADZONEJ TREŚCI GRY, NIEZALEŻNIE OD SUMY OFEROWANEJ LUB ZAPŁACONEJ ZA RIOT POINTS LUB WIRTUALNE PRZEDMIOTY. PONADTO RIOT GAMES NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZNISZCZENIE, USUNIĘCIE, MODYFIKACJĘ, OSŁABIENIE, „HACKOWANIE" CZY INNE SZKODY LUB STRATY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, SPOWODOWANE W STOSUNKU DO TREŚCI GRY, WIRTUALNYCH PRZEDMIOTÓW CZY RIOT POINTS, W TYM ZA USUNIĘCIE TREŚCI GRY, PRZEDMIOTÓW WIRTUALNYCH LUB RIOT POINTS PO ZAMKNIĘCIU LUB WYGAŚNIĘCIU KONTA.

4.5. Czy mogę wysłać Riot pomysły na poprawę Gry?

(Prosimy tego nie robić. Jeżeli je jednak otrzymamy, będziemy mieć pełne prawo do korzystania z nich na zawsze).

Riot Games docenia uwagi dotyczące Usług Riot, ale prosimy o nieprzesyłanie pomysłów, sugestii i materiałów (zwanych dalej łącznie „Niezamawianymi Pomysłami”). Celem niniejszej polityki jest uniknięcie nieporozumień lub sporów w przypadku, gdy Usługi Riot okażą się podobne do przekazanych Niezamawianych Pomysłów przesłanych przez użytkowników.

W przypadku przesłania Niezamawianych Pomysłów do Riot Games, Użytkownik udziela ważnej na całym świecie, nieograniczonej w czasie, nieodwołalnej, z możliwością udzielania sublicencji, przenoszalnej, z prawem do dokonania cesji, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do wykorzystywania, powielania, dystrybucji, adaptacji, modyfikacji, tłumaczenia, tworzenia utworów zależnych, publicznego wykonywania, publicznego odtwarzania, odtwarzania cyfrowego, publicznego udostępniania i komunikacji, sprzedawania, oferowania na sprzedaż i importowania Niezamawianych Pomysłów, w tym wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych, i wszelkich innych praw własności i praw własności intelektualnej z nimi związanych, utrwalonych na jakichkolwiek nośnikach znanych teraz lub stworzonych w przyszłości, w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, w tym do przekazywania Niezamawianych Pomysłów osobom trzecim bez wynagrodzenia dla Użytkownika. W niezbędnym zakresie Użytkownik zobowiązuje się sporządzać i dostarczać wszelkie dokumenty jak również wykonać wszelkie czynności niezbędne lub pożądane w celu zapewnienia, że prawa do korzystania z Niezamawianych Pomysłów przyznane nam w sposób określony powyżej są ważne, skuteczne i wykonalne. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu jakiegokolwiek korzystania przez Riot Games lub jego licencjobiorców z Niezamawianych Pomysłów, w tym prawa do twierdzenia, że takie korzystanie narusza jakichkolwiek prawa, w tym prawa osobiste, prawo do prywatności, prawo do rozpowszechniania, prawo własności lub inne oraz prawo do wynagrodzenia za materiały i pomysły w nich zawarte.

5. KODEKS POSTĘPOWANIA

5.1. Czy mogę trollować, wyzywać i dręczyć ludzi podczas korzystania z Usług Riot?

(Nie. W przeciwnym razie możesz dostać bana.)

Podczas korzystania z Usług Riot należy przestrzegać wszystkich przepisów, zasad i regulacji obowiązujących w kraju zamieszkania Użytkownika. Należy również przestrzegać pewnych dodatkowych zasad, które regulują korzystanie z Usług Riot („Kodeks Postępowania”). Kodeks Postępowania nie ma charakteru zamkniętego, a Riot Games zastrzega sobie prawo do jego zmiany w każdym czasie oraz do podejmowania wszelkich środków dyscyplinarnych, w tym zamknięcia i usunięcia konta w celu ochrony integralności i ducha Usług Riot bez względu na to, czy konkretne zachowanie zostało uznane w tej polityce jako nieodpowiednie. Poza Kodeksem Postępowania, należy zapoznać się również z Kodeksem Przywoływacza, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące przykładów zachowań podczas rozgrywki.

Poniżej znajdują się przykłady zachowań, za które grożą środki dyscyplinujące:

 1. Podszywanie się pod dowolną osobę, firmę lub podmiot, włączając w to pracownika Riot Games lub komunikowanie się w jakikolwiek sposób, który sugeruje, że wiadomość pochodzi od Riot Games;
 2. Podawanie identyfikujących danych osobowych o sobie lub innych użytkownikach na Stronie lub w Grze;
 3. Dręczenie, prześladowanie lub grożenie innym użytkownikom Gry;
 4. Usuwanie, zmienianie lub ukrywanie jakichkolwiek informacji na temat praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności Riot Games zawartych na Stronie, w Grze i/lub Oprogramowaniu. Ponadto zabronione jest przekazywanie zawartości łamiącej lub naruszającej prawa osób trzecich, w tym prawa do patentu, znaków towarowych, tajemnicy handlowej, prawa autorskie, prawa do publikacji, prawa osobiste lub inne prawa;
 5. Wysyłanie lub przekazywanie treści, które są obraźliwe, w tym używanie języka niezgodnego z prawem, szkodliwego, obraźliwego, oszczerczego, wulgarnego, obscenicznego, stosowanie gróźb oraz epitetów dotyczących pochodzenia rasowego, etnicznego lub w inny sposób krzywdzących;
 6. Przekazywanie lub umożliwienie przekazania zawartości zawierającej wirus, uszkodzone dane, konie trojańskie, keyloggery, robaki, bomby czasowe, cancelboty lub inne oprogramowanie nakierowane na lub powodujące uszkodzenie, szkodliwą modyfikację, ingerencję, ukryte przechwytywanie lub wydobywanie informacji, scraping danych oraz przejmowanie jakichkolwiek systemów, danych lub danych osobowych;
 7. Spamowanie na czacie, w celach osobistych lub komercyjnych, poprzez zakłócanie toku konwersacji wielokrotnie umieszczanymi treściami;
 8. Branie udziału w działaniach polegających na oszukiwaniu innych użytkowników Gry, w tym wyłudzeniach lub atakach socjotechnicznych;
 9. Używanie nieautoryzowanych programów osób trzecich, w tym modów, hacków, cheatów, skryptów, botów, trainerów i programów automatycznych wchodzących w jakąkolwiek interakcję z Oprogramowaniem, w jakimkolwiek celu, w tym jakichkolwiek nieautoryzowanych programów osób trzecich, które przechwytują, emulują lub przekierowują jakąkolwiek komunikację między Oprogramowaniem a Riot Games lub zbierają informacje o Grze, odczytując fragmenty pamięci używanej przez Oprogramowanie do przechowywania informacji;
 10. Uzyskiwanie dostępu lub próby uzyskania dostępu do obszarów Gry lub serwerów Gry, które nie zostały udostępnione publicznie;
 11. Tworzenie imienia Przywoływacza, które błędnie sugeruje powiązania z Riot Games, zawiera dane osobowe lub jest obraźliwe, znieważające, wulgarne, obsceniczne, zawiera odniesienia do seksu, obraża pochodzenie rasowe i etniczne albo jest w inny sposób niewłaściwe. Wybierając imię nie można też użyć alternatywnej lub błędnej pisowni w celu ominięcia niniejszego ograniczenia. Riot Games może zmodyfikować każde imię naruszające to postanowienie bez powiadomienia oraz może podjąć inne działania dyscyplinujące, w tym zamknięcie konta w przypadku ponownych naruszeń;
 12. Wylogowywanie lub wychodzenie z Gry w trakcie trwania rozgrywki na żywo. Automatyczny system Riot Games, Leaverbuster®, śledzi tego rodzaju dane i może czasowo blokować Uzytkownika w przypadku uznania, że Użytkownik nagminnie opuszcza rozgrywkę w jej trakcie. Czas tymczasowej blokady może być zwiększany w miarę upływu czasu, w przypadku gdy określone konto będzie ponownie opuszczało rozgrywki w trakcie ich trwania; lub
 13. Granie na koncie innej osoby w celu podniesienia statusu lub rangi tego konta.

6. TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

6.1. Czy jestem odpowiedzialny za treści, które umieszczam w Usługach Riot?

(Tak, a my możemy wykorzystać to, co opublikujesz.)

Użytkownik jest odpowiedzialny za przesyłanie wszelkich informacji, grafik, dźwięku lub innych materiałów ładowanych lub przesyłanych przy wykorzystaniu Usług Riot („Treść Użytkownika”).

Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zgadza się na fakt, że żadna z Treści Użytkownika nie będzie przedmiotem jakiegokolwiek zobowiązania ze strony Riot Games, czy to do zachowania w poufności, czy jakiegokolwiek innego, oraz że Riot Games nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Treści Użytkownika. Ponadto Użytkownik oświadcza, przyznaje i zgadza się na to, że Treść Użytkownika nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

7. ZGODA NA MONITOROWANIE

7.1. Czy Riot monitoruje moją aktywność podczas korzystania z Usług Riot?

(Tak. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się więcej).

Monitorujemy korzystanie z Usług Riot w różnych celach, w tym do zapobiegania oszukiwania i hackowania, ograniczania niewłaściwego zachowania graczy, a także poprawy Usług Riot. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, w której znajdują się ważne informacje o sposobie przetwarzania informacji w związku z korzystaniem z Usług Riot.

8. AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE

8.1. Czy ta Umowa ulegnie zmianie w przyszłości?

(Tak.)

Możemy (i zapewne będziemy) tworzyć zaktualizowane wersje niniejszej Umowy w przyszłości, gdyż Usługi Riot i obowiązujące przepisy zmieniają się. Jeżeli tak się stanie, będziemy prosić o wyrażenie zgody na nową umowę, która zastąpi niniejszą Umowę. Użytkownik będzie mieć możliwość zapoznania się z każdą nową umową i będzie mógł zdecydować, czy zgadza się na zmienione warunki. Dalsze korzystanie z Usług Riot będzie możliwe po zaakceptowaniu nowej umowy.

8.2. Czy Usługi Riot pozostaną takie same?

(Nie. Podobnie jak Kha’Zix, będą ewoluować.)

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w celu ulepszenia Usług Riot, Riot Games może w każdym czasie, bez odrębnego poinformowania oraz bez jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkowników, zmieniać, modyfikować, aktualizować, zawieszać, osłabiać albo ograniczać dostęp do jakichkolwiek funkcji lub części Usług Riot, w tym Wirtualnych Przedmiotów, oraz może wymagać pobrania i zainstalowania aktualizacji Oprogramowania. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że takie zmiany bądź aktualizacje Usług Riot mogą prowadzić do zmian w wymaganiach systemowych, które trzeba spełnić, by zagrać w Grę. W takim przypadku Użytkownik, a nie Riot Games, odpowiada za zakup ewentualnego potrzebnego oprogramowania lub sprzętu. Użytkownik rozumie również i zgadza się na wykorzystywanie przez Riot Games mechanizmu aktualizacji Gry i Oprogramowania w tle w celu automatycznej aktualizacji wedle własnego uznania, po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia Użytkownika.

9. FORA I LINKI

9.1. Czy mogę korzystać z forów?

(Tak, pod warunkiem, że masz ważne konto i zachowujesz się dojrzale.)

Jeśli Użytkownik posiada ważne, aktywne konto, może skorzystać z wyboru forów na Stronie Internetowej („Fora”), pod warunkiem przestrzegania Kodeksu Postępowania oraz wszelkich innych opublikowanych zasad. Możemy cofnąć dostęp do Forów w dowolnym czasie, według własnego uznania. Użytkownik korzysta z Forów na własne ryzyko. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania i nadzorowania Forów, ale nie stanowi to naszego obowiązku. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści na Forach. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Forów.

9.2. A co z linkami w Usługach Riot? Czy są one bezpieczne?

(Podobnie jak w przypadku magicznych podróży Barda, po drugiej stronie może czyhać na Ciebie niebezpieczeństwo. Postępuj ostrożnie...)

Usługi Riot mogą zawierać linki do witryn stron zarządzanych przez osoby trzecie. Nie jesteśmy właścicielami tych stron internetowych, ani nie obsługujemy ich. Riot Games udostępnia je jako udogodnienie lub też inni użytkownicy mogą zamieszczać je w ramach dostarczanych przez siebie treści. Użytkownik korzysta z tych linków i odpowiednich zewnętrznych stron na własną odpowiedzialność. Nie kontrolujemy tych stron i nie jesteśmy odpowiedzialni za treści na nich dostępne. Linki umieszczone na Stronie nie oznaczają, że Riot Games popiera informacje lub materiały, które znajdują się na stronach osób trzecich. Riot Games nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp i korzystanie z takich stron internetowych.

10. OPŁATY

10.1. Czy wszystko związane z Grą jest za darmo?

(Nie.)

Niektóre elementy Gry mogą wymagać wniesienia opłaty, a Użytkownik wyraża zgodę na udzielenie kompletnych i prawidłowych danych do zamówienia i płatności nam lub stronie trzeciej, z którą współpracujemy. Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie wszelkich należnych opłat oraz podatków ponoszonych przez niego lub kogokolwiek innego, przy użyciu jego konta. Możemy dokonać korekty cen Gry lub jakiegokolwiek elementu związanego z nią w dowolnym momencie. Wszelkie opłaty dokonywane zgodnie z warunkami płatności, aktualnymi w momencie gdy opłata staje się wymagalna. W zależności od regionu Użytkownika dostępne opcje płatności mogą się różnić. Zostaniesz poproszony o wybranie sposobu płatności i podania wymaganych do zapłaty informacji. Zakup zostanie zrealizowany gdy zaakceptujesz warunki płatności (jeśli obowiązują) i klikniesz przycisk „Zapłać teraz”. Wtedy zostanie wysłany do Ciebie również email z potwierdzeniem zakupu. W zależności od wybranej opcji płatności możesz zostać przekierowany na stronę płatności strony trzeciej, a Twoja transakcja będzie podlegała zasadom i procesom tej trzeciej strony. Riot Games może od czasu do czasu modyfikować, zmieniać lub poprawiać opłaty oraz metody pobierania płatności. Tego typu zmiany zaczynają obowiązywać po ogłoszeniu w niniejszej Umowie, na Stronie Internetowej Gry lub w Grze. Riot Games może, wedle własnego uznania, przechowywać zapisy transakcji tak długo jak jest to konieczne do celów prowadzenia działalności.

WSZELKIE NALEŻNE OPŁATY I INNE OBCIĄŻENIA FINANSOWE ZA PŁATNE USŁUGI (W TYM RIOT POINTS) SĄ PŁATNE Z GÓRY I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, ANI W CAŁOŚCI, ANI W CZĘŚCI. PONOSISZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE OPŁATY NA SWOIM KONCIE.

11. ZAWIADOMIENIE ORAZ PROCEDURA W PRZYPADKU ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

11.1. Co zrobić, gdy ktoś narusza moje dzieła chronione prawem autorskim na Stronie?

(Wyślij nam zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich).

Jeśli jesteś posiadaczem praw autorskich lub pełnomocnikiem takiej osoby i uznajesz, że treści publikowane na Stronie Internetowej lub w innym miejscu w Usługach Riot narusza Twoje prawa autorskie, prosimy o złożenie zawiadomienia do Agenta ds. Praw Autorskich Riot Games (dane kontaktowe poniżej) zawierające:

 1. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
 2. Opis utworu chronionego prawem autorskim, które w ocenie właściciela zostało naruszone;
 3. Adres URL lokalizacji na Stronie Internetowej (lub innym miejscu w ramach Usług Riot) zawierającej materiał, który w ocenie właściciela powoduje naruszenie;
 4. Adres, numer telefonu i adres e-mail;
 5. Oświadczenie, że w dobrej wierze uważasz, że zakwestionowane wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego pełnomocnika lub prawo; oraz
 6. Oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś posiadaczem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Z agentem ds. praw autorskich Riot Games skontaktować się można pod adresem Riot Games, Inc. 12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles CA 90067, do wiadomości: agent ds. praw autorskich; lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: copyright@riotgames.com. Adres e-mail służy tylko do odbioru takich powiadomień, nie zaś innych zapytań czy próśb, skierowanych do Riot Games. Ze względów bezpieczeństwa nie akceptuje on załączników. W konsekwencji, powiadomienia o naruszeniu przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, które zawierają załączniki, nie zostaną odebrane ani przetworzone. Należy pamiętać, że te zawiadomienia są zawiadomieniami prawnymi, a Riot Games może dostarczyć kopie tych zgłoszeń do uczestników sporu lub osób trzecich, według własnego uznania lub zgodnie z wymogami prawa. Polityka Prywatności nie obejmuje informacji podanych w tych zawiadomieniach.

12. WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

12.1. Czy Riot udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących Usług Riot?

(Nie. Nadchodzą kolejne wrzaski prawników! W niektórych krajach obowiązują wyjątki).

USŁUGI RIOT SĄ UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOWI „W AKTUALNYM STANIE" ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI I ZAPEWNIEŃ, WYRAŻONYCH WYRAŹNIE LUB W SPOSÓB DOROZUMIANY. W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE RIOT GAMES WYŁĄCZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, KTÓRE MOGŁYBY MIEĆ ZASTOSOWANIE DO USŁUG RIOT, W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI I UŻYWANIA, A TAKŻE WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB JAKOŚCI JAKICHKOLWIEK TREŚCI LUB INFORMACJI BĘDĄCYCH CZĘŚCIĄ USŁUG RIOT. RIOT GAMES NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI RIOT BĘDĄ NIEPRZERWANE, BEZAWARYJNE LUB POZBAWIONE BŁĘDÓW, ŻE WSZYSTKIE DEFEKTY ZOSTANĄ POPRAWIONE, ANI ŻE USŁUGI RIOT NIE POSIADAJĄ WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR USŁUG RIOT DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓW ORAZ ZA INSTALACJĘ, UŻYTKOWANIE I WYNIKI OSIĄGNIĘTE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG RIOT.

W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, RIOT GAMES NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAMIERZONE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY. WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI NIE WPŁYWAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZGODNIE Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI.

Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie domniemanych gwarancji, powyższe wyłączenie dotyczące gwarancji lub niektóre jego części mogą nie mieć zastosowania w całości lub w części.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

13.1. Jeśli ktoś pozywa Riot w oparciu o moje używanie lub nadużywanie Usług Riot, czy muszę zapłacić za koszty obsługi prawnej ponoszone przez Riot?

(Tak.)

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZABEZPIECZYĆ I BRONIĆ PRZED ORAZ ZWOLNIĆ RIOT GAMES, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, POWIĄZANE, PRACOWNIKÓW I DYREKTORÓW Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, POZWÓW, SZKÓD, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW (W TYM KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ) POWSTAŁYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W WYNIKU KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA USŁUG RIOT, JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI LUB JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAW OSÓB TRZECICH. Riot Games zastrzega sobie prawo, na swój koszt i według własnego uznania, do przyjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich kwestii związanych z jakąkolwiek kwestią podlegającą wyżej opisanemu obowiązkowi po stronie Użytkownika, w którym to przypadku Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z Riot Games w korzystaniu z dostępnych środków obrony.

Na przykład, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z Usług Riot w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (coś, czego nie wolno robić) i zostajemy pozwani z tego powodu, Użytkownik będzie musiał nas bronić w sądzie i zapłacić za wszelkie szkody poniesione przez nas.

14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

14.1. Czy istnieje limit potencjalnej odpowiedzialności Riot w ramach niniejszej Umowy?

(Tak.)

W ŻADNYM WYPADKU, BEZ WZGLĘDU NA REŻIM ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO KONTRAKTOWY, Z DELIKTU (W TYM NIEDBALSTWO), ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ, RIOT GAMES NIE JEST ODPOWIEDZIALNA WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY TRZECIEJ, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, NASTĘPCZE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE LUB WSZELKIEGO RODZAJU KARY UMOWNE (W TYM ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATY DANYCH, UTRATY REPUTACJI LUB UTRACONYCH ZYSKÓW), A TAKŻE ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZESTOJU PRACY, ZEPSUCIA LUB USZKODZENIA KOMPUTERA LUB INNE KOMERCYJNE SZKODY LUB STRATY) ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM LUB NADUŻYWANIEM USŁUG RIOT, NAWET GDYBY RIOT GAMES WIEDZIAŁA LUB POWINNA WIEDZIEĆ O RYZYKU POWSTANIA TAKICH SZKÓD. PONADTO RIOT GAMES NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY PRZEWYŻSZAJĄCE KWOTY ZAPŁACONE RIOT GAMES PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z TRANSAKCJAMI W GRZE W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH MOMENT POWSTANIA PODSTAWY ROSZCZEŃ.

Niezależnie od powyższych ograniczeń odpowiedzialności, ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI RIOT GAMES (i) za szkody na osobie, zdrowiu i ciele wynikające z naruszenia obowiązków lub umyślnego bądź wynikającego z niedbalstwa naruszenia obowiązków przez podmiot lub osobę reprezentujące Riot Games lub za pomocą których Riot Games wykonuje swoje obowiązki oraz (ii) za inne szkody wynikające z rażącego niedbalstwa Riot Games lub umyślnego bądź wynikającego z niedbalstwa naruszenia obowiązków przez podmiot lub osobę reprezentujących Riot Games lub za pomocą których Riot Games wykonuje swoje obowiązki; (iii) za zamierzone przewinienia; (iv) za szkody wynikające z zawinionego naruszenia obowiązku, który jest niezbędny do wykonania umowy przez Riot Games („Kardynalne Obowiązki”), w zakresie w jakim takie naruszenie jest typowe i możliwe do przewidzenia; (v) za jakąkolwiek gwarancję udzieloną Użytkownikowi przez Riot Games oraz (vi) za szkodę wyrządzoną przez produkt w rozumieniu prawa państwa, które ma zastosowanie.

Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za straty lub odszkodowania pewnego rodzaju, w takich krajach lub jurysdykcjach odpowiedzialność Riot Games jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

15. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

15.1. Jakie prawo ma zastosowanie w przypadku sporu?

(Prawo irlandzkie)

Jeżeli niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, Umowa ta podlega prawu irlandzkiemu i będzie zgodnie z nim interpretowana bez uwzględnienia reguł kolizyjnych. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie miała zastosowania. Jeżeli Użytkownik, będący konsumentem, korzysta z Gry na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jest konsumentem, zastosowanie mogą mieć dodatkowe bezwzględnie obowiązujące prawa lub środki prawne, jak określono w niniejszej Umowie.

15.2. OK, więc prawo irlandzkie obowiązuje w przypadku sporu. Czy możemy zamiast tego zagrać 1 v 1?

(Nie, powinniśmy najpierw negocjować).

Spory mogą być kosztowne i czasochłonne dla obu stron (sprawiedliwość nie przybywa na szybkich skrzydłach poza Valoran). W celu szybszego dojścia do porozumienia i zmniejszenia kosztów wszelkich sporów i roszczeń związanych z niniejszą Umową („Roszczenie”), Użytkownik i Riot Games zobowiązują się do podjęcia w pierwszej kolejności nieformalnych negocjacji odnośnie do Roszczenia, które to negocjacje będą trwały przynajmniej trzydzieści (30) dni (za wyjątkiem Roszczeń wyraźnie wyłączonych w Rozdziale 15.4 poniżej). Ustawowe prawo Użytkownika do wszczęcia postępowania sądowego w przypadku sporu pozostaje nienaruszone.

15.3. Jak zacząć negocjacje?

(Jedna ze stron wysyła drugiej pisemne zawiadomienie opisujące sytuację oraz żądanie.)

Riot Games wyśle odpowiednie powiadomienie na adres, który posiada w archiwum, w zakresie w jakim podałeś Riot Games dodatkowe dane kontaktowe (np. biorąc udział w promocji lub ankiecie albo kontaktując się z działem obsługi klienta). W pozostałych przypadkach Riot Games wyśle powiadomienie na adres e-mail powiązany z Twoim Kontem. Użytkownik powinien przesłać stosowne powiadomienie na adres: Riot Games Limited, P.O. Box 11989, Dublin 2, Ireland, do wiadomości: Legal Department. Niniejsza nieformalna procedura rozwiązywania sporów nie zawiesza ani nie przerywa ustawowego biegu przedawnienia związanego z wniesieniem Roszczenia.

15.4. Jakie roszczenia mogą być przedmiotem negocjacji?

(Zależy od rodzaju sporu)

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik i Riot Games uzgadniają, że następujące Roszczenia nie podlegają pod powyższe zapisy dotyczące negocjacji: (i) wszelkie Roszczenia związane z wykonywaniem, ochroną lub ważnością praw własności intelektualnej Użytkownika lub Riot Games; (ii) wszelkie Roszczenia związane lub wynikające z podejrzenia o kradzież, piractwo, naruszenie prywatności lub z bezprawnego użycia; oraz (iii) wszelkie Roszczenia o zadośćuczynienie. Ponadto każda ze stron może dochodzić Roszczeń w sądach, pod warunkiem, że te Roszczenia mieszczą się w zakresie jurysdykcji tych sądów.

15.5. Jakie środki przysługują Riot Games, jeżeli naruszę niniejszą Umowę?

(Możemy żądać zaprzestania lub naprawienia naruszenia.)

Niniejszym oświadczasz i akceptujesz, że nieprzestrzeganie niniejszej Umowy może stać się przyczyną nieodwracalnej szkody dla Riot Games. W związku z powyższym, poza odszkodowaniem pieniężnym i innym środkiem przewidzianym przez stosowne prawo, akceptujesz, że jako środek naprawczy za naruszenie lub groźbę naruszenia niniejszej Umowy, Riot Games może ubiegać się o sądowy nakaz wykonania zobowiązania lub inne zabezpieczenie roszczeń, bez konieczności wniesienia kaucji, innego zabezpieczenia oraz wykazania szkody. Ponadto, w przypadku gdy którakolwiek ze stron podejmie lub zainicjuje jakiekolwiek działania lub postępowania prawne lub administracyjne w związku z niniejszą Umową, strona, która wygra spór będzie uprawniona do żądania zwrotu od drugiej strony wszelkich kosztów, kosztów obsługi prawnej oraz innych wydatków poniesionych przez stronę zwycięską na skutek prowadzenia wspomnianych działań lub postępowań.

16. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

16.1. Co mogę zrobić, jeśli mam pytania odnośnie do Gry lub niniejszej Umowy?

(Do momentu uruchomienia centrum telefonicznego Yordlów, możesz wysłać nam e-mail).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postanowień niniejszej Umowy lub chęci skontaktowania się z nami z innego powodu, prosimy o kontakt z działem wsparcia pod adresem support@riotgames.com lub skorzystanie z zakładki Wsparcie na Stronie Internetowej.

16.2. Czy każda ze stron może dokonać cesji niniejszej Umowy?

(Nie. Tylko my).

Riot Games może scedować niniejszą Umowę w całości lub w części na jakąkolwiek osobę lub podmiot w dowolnym czasie i bez zgody Użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Riot Games, a wszelkie nieautoryzowane przeniesienia będą nieważne.

16.3. Czy to cała nasza umowa?

(Tak, wraz z innymi ważnymi politykami, o których mowa wcześniej).

Niniejsza Umowa stanowi kompletną umowę pomiędzy Użytkownikiem a Riot Games w zakresie Usług Riot i zastępuje ona wszelkie wcześniejsze i obecne umowy pomiędzy Użytkownikiem a Riot Games, z zastrzeżeniem jednak, że niniejsza Umowa nie wyłącza stosowania wszelkich innych polityk Riot Games, o których mowa w niniejszej Umowie.

16.4. Co się dzieje, gdy jakaś katastrofa naturalna dosięgnie Grę?

(Riot nie ponosi odpowiedzialności).

Riot Games nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonania wynikające z przyczyn pozostających poza kontrolą Riot Games, takich jak zdarzenia losowe, wojna, terroryzm, ataki hakerów, ataki cyber-ataki, zagrożenia bombowe, uszkodzenie/utrata danych, zamieszki, embarga, akty władz cywilnych i wojskowych, pożary, powodzie, wypadki, strajki lub niedobory obiektów komunikacyjnych, paliwa, energii, siły roboczej i materiałów.

16.5. Z jakiego miejsca świadczone są Usługi Riot?

(Irlandia)

Usługi Riot udostępniane i świadczone są przez Riot Games z siedzibą w Irlandii.

16.6. Czy ta Umowa oznacza, że jesteśmy partnerami?

(Nie. W sensie prawnym, nie.)

Użytkownik potwierdza, że miedzy nim/nią a Riot Games nie istnieje żaden stosunek joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencyjny w związku z zawarciem niniejszej Umowy lub korzystaniem z Usług Riot.

16.7. Jeżeli naruszę niniejszą Umowę, a Riot nic z tym nie robi przez długi czas, czy to oznacza, że nie będę miał kłopotów?

(Nie. Zastrzegamy wszelkie nasze prawa).

Brak egzekwowania przez Riot Games któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi obecnej lub przeszłej rezygnacji z tego postanowienia i nie może być interpretowana jako zrzeczenie się prawa do egzekwowania takich postanowień w przyszłości przez którąkolwiek ze stron. Zrzeczenie się przez Riot Games jakichkolwiek zapisów, wymogów i dochodzenia postanowień niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek obowiązku przestrzegania tych zapisów, warunków i wymagań w przyszłości.

16.8. Pod jaki adres powinienem wysłać zawiadomienie prawne do Riot?

(Mamy nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności wysłania nam zawiadomienia prawnego, ale jeśli tak...).

Za wyjątkiem jeśli niniejsza Umowa wyraźnie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia przesyłane przez Użytkownika lub wymagane przez niniejszą Umowę należy przesyłać na piśmie pod wskazany adres: Riot Games Limited, PO Box 11989, Dublin 2, Ireland, do wiadomości: Legal Department.

16.9. Czy mogę grać w Grę, jeśli rząd USA uważa, że mogę być terrorystą albo mieszkam w kraju objętym embargiem?

(Nie.)

Gry i Oprogramowanie są opracowywane w USA, więc Użytkownik nie może korzystać z Usług Riot, jeżeli: (1) Użytkownik jest specjalnie wyznaczonym obywatelem lub osobą zablokowaną według listy Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych; (2) Użytkownik znajduje się na liście osób zabronionych lub będących obiektem zainteresowań Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych; lub (3) Użytkownik znajduje się na jakiejkolwiek innej podobnej liście ogłoszonej przez urząd lub organ rządu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że nie znajduje się w lokalizacji, pod kontrolą, nie jest obywatelem lub rezydentem żadnego kraju objętego embargiem.

16.10. Jeśli część niniejszej Umowy zostanie unieważniona, co dzieje się z resztą?

(Podobnie jak Zac, niniejsza Umowa może stracić fragment lub dwa, ale to, co pozostanie, żyje dalej).

O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do spełnienia z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie odpowiednio zmienione w taki sposób, aby było wykonalne maksymalny dopuszczalny sposób i odzwierciedlało intencję stron, natomiast pozostała część niniejszej Umowy pozostaje w mocy. W przypadku gdy takie postanowienie nie może być zmienione, zostanie ono odłączone od pozostałych postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Umowy.

16.11. Czy te śmieszne nagłówki są prawnie obowiązujące?

(Nie. Prawnicy dodali te nagłówki jako próbę sprawienia, by tekst był interesujący i zabawny. Inni prawnicy uważają te nagłówki za należycie interesujące i zabawne.)

Nagłówki i tekst w nawiasach w niniejszej Umowie stosowane są wyłącznie w celach informacyjnych i rozrywkowych. Nie mają one żadnej mocy prawnej.

16.12. Jak długo będzie trwać ta umowa?

(Tak długo, jak będziesz korzystać z Usług Riot lub konto nie zostanie zamknięte. Niektóre zapisy mają nałożony chronoskok i obowiązują na zawsze).

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia pierwszej akceptacji i trwa wraz z korzystaniem z Usług Riot, jak opisano powyżej. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie korzystania z Usług Riot. Jeżeli Użytkownik chce zamknąć Konto powinien skontaktować się z Riot Games pod adresem support@riotgames.com. Po rozwiązaniu Umowy prawo Użytkownika do korzystania z Usług Riot natychmiast wygasa. Punkty 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 10 i od 12 do 16 włącznie pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

16.13 Jeżeli piszemy w niniejszej umowie „w tym”, czy jest to termin ograniczający?

(Nie.)

Ilekroć używamy frazy „w tym” w niniejszej Umowie, mamy na myśli „w tym, między innymi”.

 

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ, A NADTO ŻE POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „AKCEPTUJ" LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z USŁUG RIOT LUB UZYSKUJĄC DO NICH DOSTĘP, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.