LEAGUE OF LEGENDS®

Warunki użytkowania

Ostatnia modyfikacja: 15 czerwca 2018 r.

Niniejsza umowa („Umowa”) określa zasady i warunki, zgodnie z którymi Riot Games, Inc. i jej spółki zależne, w tym między innymi spółka zależna Riot Games Limited, irlandzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, obsługująca i publikująca grę komputerową League of Legends, jak również świadcząca usługi pokrewne w Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej i na innych terytoriach międzynarodowych („Riot Games”), oferują dostęp do poniżej wymienionych produktów:

 • Nasza gra komputerowa League of Legends („Gra”).
 • Zasadnicze oprogramowanie Gry („Oprogramowanie”).
 • Nasze witryny internetowe League of Legends (http://euw.leagueoflegends.com/ i http://eune.leagueoflegends.com/pl) (zwane „Witryną internetową”).
 • Wszelkie inne nasze aplikacje, strony internetowe, gry oraz usługi, które odwołują się do niniejszej Umowy, bez względu na to, w jaki sposób użytkownik uzyskuje do nich dostęp bądź ich używa, w tym za pośrednictwem urządzeń przenośnych.

Podczas korzystania z tych produktów i usług (zwanych łącznie „usługami Riot”) możemy wymagać podania danych osobowych. Zachowujemy i wykorzystujemy takie dane zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności (http://eune.leagueoflegends.com/pl/legal/privacy/) („polityka prywatności”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Umową. Klikając poniższy przycisk Akceptuję lub korzystając z jakichkolwiek usług Riot, użytkownik wyraża zgodę, że niniejsza Umowa jest wykonalna jak każda inna pisemna umowa podpisana przez niego.

SPIS TREŚCI

1. KONTO UŻYTKOWNIKA

1.1. Czy spełniam warunki korzystania z usług Riot?

(Użytkownik nie może korzystać z usług Riot w celach komercyjnych, musi mieć co najmniej 13 lat, a osoba dorosła musi zaakceptować niniejszą Umowę).

Tylko osoby w wieku 13 lat lub starsze mogą utworzyć konto lub korzystać z usług Riot. Jeśli użytkownik ma co najmniej 13 lat, ale nie jest jeszcze prawnie uznany za osobę dorosłą w swoim kraju zamieszkania, powinien zwrócić się do jednego z rodziców (lub innych opiekunów prawnych) o przeczytanie niniejszej Umowy i zaakceptowanie jej w imieniu użytkownika. Użytkownik nie może utworzyć konta ani korzystać z żadnych usług Riot w imieniu osoby prawnej lub do celów komercyjnych.

1.2. Hurra, spełniam warunki! Jak mogę założyć konto i grać?

(Należy postępować zgodnie z poniższymi krokami).

Granie w Grę wymaga od użytkownika:

 1. przeczytania i zaakceptowania warunków niniejszej Umowy,
 2. pobrania i zainstalowania właściwej kopii Oprogramowania,
 3. zarejestrowania konta, a także
 4. spełnienia minimalnych wymagań systemowych.

Te wymagania mogą się zmieniać wraz z rozwojem Gry. Użytkownik musi pokryć koszty połączenia z Internetem, sprzętu, serwisu oraz wszelkie inne koszty napraw wymaganych do uzyskania dostępu do Gry.

1.3. Czy muszę podać moje prawdziwe imię, nazwisko i całą resztę?

(Tak. Prosimy nie próbować wpisywać nazwisk „Na pewno nie Blitzcrank” albo „Na pewno nie Udyr”. To nie jest śmieszne).

Należy zawsze podawać dokładne i kompletne informacje, w tym imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, adres e-mail lub dane karty kredytowej, o ile zostaną podane. Te informacje będziemy wykorzystywać zgodnie z naszą polityką prywatności.

1.4. Czy mogę udostępnić lub sprzedać moje konto albo dane logowania?

(Nie).

Tworząc konto, użytkownik musi wybrać unikatową nazwę użytkownika i hasło (zwane dalej łącznie „danymi logowania”), które posłużą do każdorazowego logowania do Gry. Zabronione jest udostępnianie konta lub danych logowania komukolwiek. Nie można sprzedawać, przekazywać ani udostępniać innym osobom konta lub danych logowania ani proponować wykonania takich działań. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swoich danych logowania. Użytkownik powinien natychmiast poinformować nas w przypadku odkrycia jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa, w tym utraty, kradzieży lub nieautoryzowanego ujawnienia danych logowania.

2. ZAMKNIĘCIE KONTA

2.1. W jaki sposób moje konto może zostać zawieszone lub zamknięte?

(Jeśli użytkownik złamie zasady, konto doświadczy Demaciańskiej Sprawiedliwości!)

Konto użytkownika mogą zamknąć trzy różne osoby / podmioty:

2.1.1. Użytkownik. Użytkownik może zamknąć lub zawiesić swoje konto w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem support@riotgames.com.

2.1.2. My. Możemy zamknąć lub zawiesić konto użytkownika, jeżeli ustalimy, według własnego uznania, że:

 1. użytkownik naruszył którąkolwiek część niniejszej Umowy,
 2. przestaliśmy świadczyć usługi Riot w regionie użytkownika lub
 3. działanie takie będzie leżało w najlepszym interesie naszej społeczności, usług Riot lub praw osób trzecich.

Możemy dokonać takich ustaleń między innymi za pomocą zautomatyzowanych systemów i narzędzi do uczenia maszynowego.

2.1.3. System Tribunal®. System Tribunal® umożliwia naszej społeczności użytkowników sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem „kodeksu przywoływacza” przez innych użytkowników. Kodeks przywoływacza określa zasady wzorcowego zachowania, a także inne zasady Riot Games. Członkowie społeczności, w tym użytkownik, mogą złożyć skargę na działania innych użytkowników Gry i grupowo stwierdzić, czy dany użytkownik złamał postanowienia zasad Riot Games. Jeśli system Tribunal stwierdzi, według własnego uznania, że użytkownik naruszył jedną z naszych zasad, możemy zawiesić lub zamknąć jego konto w imieniu społeczności.

2.2. Co się stanie, jeśli moje konto zostanie zamknięte?

(Nie pograsz już w LoL).

Jeśli konto użytkownika zostanie zamknięte z jednego z powodów, o których mowa w punkcie 2.1, użytkownik nie będzie już mieć dostępu do niego, w tym do żadnych powiązanych danych lub treści (np. bohaterów, skórek, Riot Points itp.). W przypadku zamknięcia konta z uzasadnionego powodu, na przykład w wyniku naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy, użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot kosztów, a Riot Games nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika. Zastrzegamy sobie również prawo do zamknięcia innych utworzonych przez użytkownika kont, a także jego dostępu do wszelkich innych usług Riot (również bez zwrotu kosztów lub odpowiedzialności wobec użytkownika).

Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że korzystanie z usług Riot wiąże się z ryzykiem zamknięcia lub zawieszenia konta oraz że podczas korzystania z usług Riot będzie mieć to ryzyko na uwadze i zawsze postępować właściwie.

3. OGRANICZONA LICENCJA

3.1. Co mogę robić z usługami Riot?

(Z usług Riot można korzystać na własny, niekomercyjny użytek).

Udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na używanie i korzystanie z usług Riot wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych, rozrywkowych i wyraźnie uzależniamy ją od przestrzegania przez użytkownika warunków niniejszej Umowy. O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone w podpisanym przez nas dokumencie, użytkownik nie może sprzedawać, kopiować, wymieniać, pożyczać, stosować inżynierii wstecznej, dekompilować, pozyskiwać kodu źródłowego, tłumaczyć, dzierżawić, wynajmować, ustanawiać zabezpieczenia na, transferować, publikować, cedować ani w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek usług Riot lub któregokolwiek z praw własności intelektualnej Riot Games, w tym jakiegokolwiek kodu komputerowego związanego z nimi.

3.2. Czy mogę przerabiać własność intelektualną Riot?

(Zastrzegamy wszelkie prawa do naszej własności intelektualnej, ale pozwalamy na kilka osobistych, niekomercyjnych zastosowań, takich jak tworzenie prac fanów — fanartów).

Wraz z naszymi licencjodawcami jesteśmy właścicielami i zastrzegamy wszelkie prawa własności intelektualnej, inne prawa i tytuły w stosunku do usług Riot, w tym wszelkich danych i treści w nich zawartych, w tym kont użytkowników, kodu komputerowego, tytułów, obiektów, artefaktów, postaci, nazw postaci, logów czatu, nagrań i transmisji z Gry, lokalizacji, nazw miejsc, historii, fabuły, dialogów, powiedzeń, prac plastycznych, grafik, projektów budynków i krajobrazów, animacji, dźwięków, utworów muzycznych i nagrań, Riot Points (zdefiniowanych poniżej), Niebieskiej Esencji (zdefiniowanej poniżej), przedmiotów Hextech (zdefiniowanych poniżej), wirtualnych przedmiotów (zdefiniowanych poniżej), efektów audiowizualnych, podobizn postaci, trybu działania oraz rozgrywki (określanych łącznie jako „treść Gry”). Zabronione jest tworzenie prac autorskich na podstawie treści gry lub usług Riot, chyba że wyraźnie na to zezwolimy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co jest aktualnie dozwolone, prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami Legal Jibber Jabber (http://www.riotgames.com/legal-jibber-jabber).

Użytkownik zgadza się też, że nie może używać żadnego z naszych znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logotypów, nazw domen, sloganów ani szaty graficznej, chyba że udzielimy mu licencji w podpisanej umowie w formie pisemnej. Powielanie, redystrybucja lub modyfikacja usług Riot lub korzystanie z usług Riot niezgodnie z niniejszą Umową są wyraźnie zabronione i mogą skutkować surową odpowiedzialnością cywilną i/lub karną.

4. WIRTUALNE PRZEDMIOTY

4.1. Do jakiego rodzaju „wirtualnych przedmiotów” mogę uzyskać dostęp w Grze?

(Można odblokować dostęp do bohaterów, skórek, emotek, akcesoriów itp.).

Podczas korzystania z gry można „odblokować” i uzyskać dostęp do różnych wirtualnych przedmiotów („wirtualne przedmioty”) powiązanych z kontem, w tym:

 • bohaterów,
 • skórek,
 • emotek i
 • akcesoriów.

Dostęp do tych wirtualnych przedmiotów można uzyskać na trzy sposoby:

4.1.1. Za pomocą Niebieskiej Esencji. Podczas korzystania z gry użytkownik będzie miał możliwość pozyskiwania „Niebieskiej Esencji”. Niebieskiej Esencji można użyć do odblokowania i uzyskania dostępu do wirtualnych przedmiotów (np. nowych bohaterów).

4.1.2. Za pomocą Riot Points. Każdy gracz z aktywnym i ważnym kontem może wziąć udział w usłudze „Riot Points”, która jest systemem wymienialnych punktów funkcjonującym jak wirtualna waluta. Riot Points można zakupić w sieci za pośrednictwem sklepu w Grze lub w kanale detalicznym w formie przedpłaconej „karty Gry Riot Games”. Aby uzyskać dostęp do Riot Points znajdujących się na karcie Gry Riot Games, należy zarejestrować taką kartę w sklepie w Grze. Riot Games może również przyznać Riot Points w ramach promocji lub w inny sposób, na przykład za wykonanie pewnych zadań lub zdobycie osiągnięć w Grze albo w sponsorowanych przez Riot Games konkursach lub loteriach. Riot Points można użyć do odblokowania i uzyskania dostępu do wirtualnych przedmiotów (np. dopalaczy, skórek bohaterów, skórek totemów oraz nowych bohaterów).

4.1.3. Za pomocą warsztatu Hextech i łupów. Podczas korzystania z Gry użytkownik będzie miał możliwość uzyskania dostępu do wirtualnych przedmiotów, takich jak klucze, skrzynie, odłamki i/lub wyciągi („przedmioty Hextech”), których może użyć do odblokowania i uzyskania dostępu do różnych wirtualnych przedmiotów. Użytkownik może również odblokować i uzyskać dostęp do niektórych przedmiotów Hextech za pomocą naszej usługi „sklep warsztatu Hextech”, używając Riot Points.

4.2. Jakie są moje obowiązki związane z Riot Points?

(Sprawdzenie, czy wszystkie transakcje z nami są poprawne itp.).

Riot Points są sprzedawane lub wydawane w pakietach, a ich cena może się różnić w zależności od zakupionej liczby i miejsca zakupu. Jeśli Riot Games uzna to za konieczne, może ograniczyć całkowitą liczbę Riot Points, które można zakupić jednorazowo, lub łączną liczbę Riot Points, która może być przechowywana na koncie użytkownika. Ponadto cena i dostępność Riot Points lub przedmiotów wirtualnych mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy odpowiednia liczba Riot Points została dodana do jego konta lub z niego pobrana podczas danej transakcji. W przypadku podejrzenia o pomyłkę w saldzie Riot Points prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Riot Games zbada sprawę i może w związku z tym poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji.

4.3. Czy jestem „właścicielem” odblokowanych przeze mnie wirtualnych przedmiotów?

(Nie. „Odblokowywane” nie są same wirtualne przedmioty, ale raczej prawo dostępu do nich w Grze).

Użytkownik nie posiada żadnych praw własności ani innych praw rzeczowych do odblokowanych wirtualnych przedmiotów, niezależnie od tego, czy uzyskał dostęp do tych wirtualnych przedmiotów za pomocą Riot Points, Niebieskiej Esencji czy warsztatu Hextech. Wirtualne przedmioty nie mają wartości pieniężnej. Nie można wymienić ich na gotówkę. Użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot za zakupione Riot Points ani wirtualne przedmioty, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas dozwolonych.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE DOSTARCZENIE RIOT POINTS I ŚWIADCZENIE USŁUG ROZPOCZYNA SIĘ NATYCHMIAST PO DOKONANIU ZAKUPU, A Z CHWILĄ AKTYWOWANIA DOSTĘPU DO RIOT POINTS NA KONCIE UŻYTKOWNIKA UMOWA ZOSTAJE PRZEZ NAS W PEŁNI WYKONANA. NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE TRACI PRAWO DO ODSTĄPIENIA W STOSUNKU DO NASZYCH USŁUG DOSTARCZANIA RIOT POINTS Z CHWILĄ DOKONANIA ZAKUPU.

Aktualna polityka zwrotu środków jest dostępna pod adresem: (https://support.riotgames.com/hc/pl/articles/201751864-Content-Refund-FAQ ).

Riot Games ma prawo do usuwania, zmiany, przenoszenia lub transferu dowolnej treści Gry — w tym wirtualnych przedmiotów — w całości lub w części, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu lub bez powodu, po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia oraz bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika. Riot Games nie zapewnia ani nie gwarantuje oraz wyraźnie wyklucza jakąkolwiek wartość, czy to pieniężną czy jakąkolwiek inną, przypisaną danym przechowywanym na serwerach Riot Games, w tym treściom Gry przypisanym do konta użytkownika. Sprzedaż lub przekazanie swojego prawa dostępu do niektórych wirtualnych przedmiotów, Niebieskiej Esencji, Riot Points lub przedmiotów Hextech może być prowadzona wyłącznie za pośrednictwem usług zaakceptowanych lub dostarczanych przez nas, o ile takie istnieją.

4.4. Jeszcze raz: nie jestem właścicielem wirtualnych przedmiotów?

(„Nie!” zakrzyknęli wszyscy prawnicy).

NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE NIE PRZYSŁUGUJĄ MU ŻADNE PRAWA WŁASNOŚCI ANI ŻADNE INNE PRAWA TEGO TYPU W STOSUNKU DO KONTA, A WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE KONTA PRZYSŁUGUJĄ I BĘDĄ PRZYSŁUGIWAĆ ORAZ SŁUŻYĆ RIOT GAMES. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE NIE POSIADA ŻADNYCH ROSZCZEŃ, PRAW, TYTUŁÓW ORAZ PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW TEGO TYPU DO ODBLOKOWANEJ LUB ZGROMADZONEJ TREŚCI GRY, NIEZALEŻNIE OD SUMY OFEROWANEJ LUB ZAPŁACONEJ ZA RIOT POINTS LUB WIRTUALNE PRZEDMIOTY. PONADTO RIOT GAMES NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZNISZCZENIE, USUNIĘCIE, ZMODYFIKOWANIE, OSŁABIENIE, „HACKOWANIE” CZY INNE SZKODY LUB STRATY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, SPOWODOWANE W STOSUNKU DO TREŚCI GRY, WIRTUALNYCH PRZEDMIOTÓW CZY RIOT POINTS, W TYM ZA USUNIĘCIE TREŚCI GRY, WIRTUALNYCH PRZEDMIOTÓW LUB RIOT POINTS PO ZAMKNIĘCIU LUB WYGAŚNIĘCIU KONTA.

4.5. Czy mogę wysłać do Riot pomysły na poprawę Gry?

(Prosimy tego nie robić. Jeżeli je jednak otrzymamy, będziemy mieć pełne prawo do korzystania z nich na zawsze).

Riot Games docenia uwagi dotyczące usług Riot, ale prosimy o nieprzesyłanie pomysłów, sugestii i materiałów (zwanych dalej łącznie „niezamawianymi pomysłami”). Ta polityka ma na celu uniknięcie nieporozumień lub sporów, w przypadku gdy usługi Riot okażą się podobne do przekazanych niezamawianych pomysłów przesłanych przez użytkowników.

W przypadku przesłania niezamawianych pomysłów do Riot Games użytkownik udziela nam globalnego, bezterminowego, nieodwołalnego, podlegającego podlicencjonowaniu, zbywalności, cesji, niewyłącznego i nieodpłatnego prawa oraz licencji na używanie, powielanie, rozprowadzanie, adaptowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych, publiczne prezentowanie, publiczne odtwarzanie, odtwarzanie cyfrowe, publiczne udostępnianie i komunikowanie, sprzedawanie, oferowanie na sprzedaż i importowanie niezamawianych pomysłów, w tym na wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty, projekty, wzory przemysłowe i użytkowe oraz wszelkie inne prawa własności i prawa własności intelektualnej z nimi związane, utrwalone na jakichkolwiek nośnikach znanych teraz lub stworzonych w przyszłości, w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, w tym na przekazywanie niezamawianych pomysłów osobom trzecim bez wynagrodzenia dla użytkownika. W niezbędnym zakresie użytkownik zobowiązuje się sporządzać i dostarczać wszelkie dokumenty, jak również wykonać wszelkie czynności niezbędne lub pożądane w celu zapewnienia, że prawa do korzystania z niezamawianych pomysłów przyznane nam w sposób określony powyżej są ważne, skuteczne i wykonalne. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu jakiegokolwiek korzystania przez Riot Games lub jego licencjobiorców z niezamawianych pomysłów, w tym praw osobistych, praw do prywatności, praw do reklamy, praw własności lub innych praw, a także praw do wynagrodzenia za materiały lub pomysły w nich zawarte.

5. KODEKS POSTĘPOWANIA

5.1. Czy mogę trollować, wyzywać i dręczyć ludzi podczas korzystania z usług Riot?

(Nie. W przeciwnym razie możesz dostać bana).

Podczas korzystania z usług Riot użytkownik musi przestrzegać wszystkich przepisów, zasad i regulacji obowiązujących w swoim kraju zamieszkania. Musi także przestrzegać pewnych dodatkowych zasad, które regulują korzystanie z usług Riot („kodeks postępowania”). Kodeks postępowania nie ma charakteru zamkniętego, a Riot Games zastrzega sobie prawo do jego zmiany w każdym czasie oraz do podejmowania wszelkich środków dyscyplinujących, w tym zamknięcia i usunięcia konta w celu ochrony integralności i ducha usług Riot bez względu na to, czy konkretne zachowanie zostało określone w tej polityce jako nieodpowiednie. Poza kodeksem postępowania należy się też zapoznać z kodeksem przywoływacza (https://eune.leagueoflegends.com/pl/featured/summoners-code), aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące wzorcowego zachowania podczas grania.

Oto przykłady zachowań, które uzasadniają zastosowanie środków dyscyplinujących:

 1. Podszywanie się pod dowolną osobę, firmę lub podmiot, włączając w to pracownika Riot Games, lub komunikowanie się w jakikolwiek sposób sugerujący, że wiadomość pochodzi od Riot Games.
 2. Podawanie danych identyfikacyjnych o sobie lub innych graczach w Witrynie internetowej lub w Grze.
 3. Nękanie, prześladowanie lub zastraszanie innych graczy podczas korzystania z usług Riot.
 4. Usuwanie, zmienianie lub ukrywanie jakichkolwiek informacji na temat praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności Riot Games zawartych w Witrynie internetowej, Grze i/lub Oprogramowaniu. Ponadto zabronione jest przekazywanie zawartości łamiącej lub naruszającej prawa osób trzecich, w tym prawa do patentu, znaków towarowych, tajemnicy handlowej, prawa autorskie, prawa do publikacji, prawa osobiste lub inne prawa.
 5. Wysyłanie lub przekazywanie treści, które są obraźliwe, w tym używanie języka niezgodnego z prawem, szkodliwego, obraźliwego, oszczerczego, wulgarnego, obscenicznego, stosowanie gróźb oraz epitetów dotyczących pochodzenia rasowego, etnicznego lub w inny sposób krzywdzących.
 6. Przekazywanie lub umożliwienie przekazania zawartości zawierającej wirus, uszkodzone dane, konie trojańskie, keyloggery, robaki, bomby czasowe, cancelboty lub inne oprogramowanie nakierowane na lub powodujące uszkodzenie, szkodliwą modyfikację, ingerencję, ukryte przechwytywanie lub wydobywanie informacji, scraping danych oraz przejmowanie jakichkolwiek systemów, danych lub danych osobowych.
 7. Spamowanie na czacie, w celach osobistych lub komercyjnych, przez zakłócanie toku konwersacji wielokrotnie umieszczanymi treściami.
 8. Branie udziału w działaniach, które polegają na oszukiwaniu innych użytkowników Gry, w tym wyłudzeniach lub atakach socjotechnicznych.
 9. Używanie nieautoryzowanych programów osób trzecich, w tym modów, hacków, cheatów, skryptów, botów, trainerów i programów automatycznych wchodzących w jakąkolwiek interakcję z Oprogramowaniem, w jakimkolwiek celu, w tym jakichkolwiek nieautoryzowanych programów osób trzecich, które przechwytują, emulują lub przekierowują jakąkolwiek komunikację między Oprogramowaniem a Riot Games lub zbierają informacje o Grze, odczytując fragmenty pamięci używanej przez Oprogramowanie do przechowywania informacji.
 10. Uzyskiwanie dostępu lub próbowanie uzyskania dostępu do obszarów Gry lub serwerów Gry, które nie zostały udostępnione publicznie.
 11. Tworzenie imienia przywoływacza, które fałszywie sugeruje powiązania z Riot Games, zawiera dane osobowe lub jest obraźliwe, znieważające, wulgarne, obsceniczne, zawiera odniesienia do seksu, obraża pochodzenie rasowe i etniczne albo jest w inny sposób niewłaściwe. Wybierając imię przywoływacza, nie można też użyć alternatywnej ani błędnej pisowni w celu ominięcia niniejszego ograniczenia. Riot Games może zmodyfikować każde imię naruszające to postanowienie bez powiadomienia oraz może podjąć inne działania dyscyplinujące, w tym zamknięcie konta w przypadku ponownych naruszeń.
 12. Wylogowywanie lub wychodzenie z Gry w trakcie trwania rozgrywki na żywo. Automatyczny system Riot Games, Leaverbuster®, śledzi tego rodzaju dane i może czasowo blokować użytkownika w przypadku uznania, że użytkownik nagminnie opuszcza rozgrywkę w jej trakcie. Czas tymczasowej blokady może być zwiększany w miarę upływu czasu, w przypadku gdy określone konto będzie ponownie opuszczało rozgrywki w trakcie ich trwania.
 13. Granie na koncie innej osoby w celu podniesienia statusu lub rangi tego konta.
 14. Nakłanianie lub zachęcanie innych osób do naruszania niniejszego kodeksu postępowania lub warunków niniejszej Umowy.

6. TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

6.1. Czy odpowiadam za treści, które publikuję w usługach Riot?

(Tak, a my możemy wykorzystać to, co opublikujesz).

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie informacje, grafiki, dźwięki lub inne materiały przekazywane lub przesyłane za pośrednictwem usług Riot („treści użytkownika”).

Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że żadna z treści użytkownika nie będzie przedmiotem jakiegokolwiek zobowiązania ze strony Riot Games, czy to do zachowania poufności, czy jakiegokolwiek innego, oraz że Riot Games nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie treści użytkownika. Ponadto użytkownik oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że treści użytkownika nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

7. MONITOROWANIE

7.1. Czy Riot monitoruje moją aktywność podczas korzystania z usług Riot?

(Tak. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności).

Monitorujemy korzystanie z usług Riot w różnych celach, w tym do zapobiegania oszustwom i hackowaniu, ograniczania niewłaściwego zachowania graczy, a także poprawy usług Riot. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, w której znajdują się ważne informacje o sposobie przetwarzania informacji w związku z korzystaniem z usług Riot.

8. AKTUALIZACJE I MODYFIKACJE

8.1. Czy ta Umowa ulegnie zmianie w przyszłości?

(Tak).

Możemy (i zapewne będziemy) tworzyć zaktualizowane wersje niniejszej Umowy w przyszłości, gdyż usługi Riot i obowiązujące przepisy zmieniają się. Jeżeli tak się stanie, będziemy prosić o wyrażenie zgody na nową umowę, która zastąpi niniejszą Umowę. Użytkownik będzie mieć możliwość zapoznania się z każdą nową umową i będzie mógł zdecydować, czy zgadza się na zmienione warunki. Dalsze korzystanie z usług Riot będzie możliwe po zaakceptowaniu nowej umowy.

8.2. Czy usługi Riot pozostaną takie same?

(Nie. Podobnie jak Kha’Zix, będą ewoluować).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w celu ulepszenia usług Riot Games może w każdym czasie, bez powiadomienia użytkownika i odpowiedzialności względem niego, zmieniać, modyfikować, aktualizować, zawieszać, osłabiać albo ograniczać dostęp do jakichkolwiek funkcji lub części usług Riot, w tym wirtualnych przedmiotów, oraz może wymagać pobrania i zainstalowania aktualizacji wszelkiego oprogramowania wymaganego do obsługi usług Riot. Użytkownik ponadto rozumie i zgadza się, że takie zmiany bądź aktualizacje usług Riot mogą prowadzić do zmian w wymaganiach systemowych, które trzeba spełnić, by zagrać w Grę. W takim przypadku użytkownik, a nie Riot Games, odpowiada za zakup ewentualnego potrzebnego oprogramowania lub sprzętu. Użytkownik rozumie również i zgadza się, że możemy korzystać z mechanizmu aktualizacji Gry i Oprogramowania w tle w celu automatycznej aktualizacji wedle własnego uznania, po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia użytkownika.

9. FORA I LINKI

9.1. Czy mogę korzystać z forów?

(Tak, pod warunkiem, że użytkownik ma ważne konto i zachowuje się dojrzale).

Jeśli użytkownik posiada ważne, aktywne konto, może skorzystać z wyboru forów Witrynie internetowej („fora”), pod warunkiem przestrzegania kodeksu postępowania oraz wszelkich innych opublikowanych zasad. Możemy cofnąć dostęp do forów w dowolnym czasie, według własnego uznania. Użytkownik korzysta z forów na własne ryzyko. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania i nadzorowania forów, ale nie mamy takiego obowiązku. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści na forach. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z forów.

9.2. A co z linkami w usługach Riot? Czy są one bezpieczne?

(Podobnie jak w przypadku magicznych podróży Barda, po drugiej stronie może czyhać niebezpieczeństwo. Należy postępować ostrożnie...).

Usługi Riot mogą zawierać linki do witryn zarządzanych przez osoby trzecie. Nie jesteśmy właścicielami tych witryn ani ich nie obsługujemy. Riot Games udostępnia je jako udogodnienie lub też inni użytkownicy mogą zamieszczać je w ramach dostarczanych przez siebie treści. Użytkownik korzysta z tych linków i odpowiednich witryn zewnętrznych na własną odpowiedzialność. Nie kontrolujemy tych witryn i nie jesteśmy odpowiedzialni za treści na nich dostępne. Linki umieszczone w Witrynie internetowej nie oznaczają, że Riot Games popiera informacje lub materiały, które znajdują się w witrynach osób trzecich. Riot Games nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp do takich witryn ani korzystanie z nich.

10. OPŁATY

10.1. Czy wszystko związane z Grą jest za darmo?

(Nie).

Niektóre elementy Gry mogą wymagać wniesienia opłaty, a użytkownik wyraża zgodę na podanie nam lub zewnętrznemu operatorowi płatności, z którym współpracujemy, kompletnych i prawidłowych danych dotyczących płatności. Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie wszelkich należnych opłat oraz podatków ponoszonych przez niego lub kogokolwiek innego używającego jego konta. Możemy w każdej chwili dokonać korekty cen Gry lub jakiegokolwiek elementu związanego z nią. Wszystkie opłaty i prowizje są płatne zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi w momencie, gdy opłata lub prowizja stają się należne i wymagalne. W zależności od regionu użytkownika dostępne opcje płatności mogą się różnić. Użytkownik zostanie poproszony o wybranie sposobu płatności i podanie odpowiednich informacji dotyczących płatności. Zakup zostanie zrealizowany z chwilą zaakceptowania przez użytkownika warunków płatności (jeśli obowiązują) i kliknięcia przycisku Zapłać teraz. Do użytkownika zostanie wtedy wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu. W zależności od wybranej metody płatności, użytkownik może zostać przekierowany do witryny płatniczej strony trzeciej, a jego transakcja będzie podlegać zasadom i procesom płatności strony trzeciej. Riot Games może od czasu do czasu modyfikować, zmieniać lub poprawiać opłaty oraz metody pobierania płatności. Tego typu zmiany zaczynają obowiązywać po ogłoszeniu w niniejszej Umowie, Witrynie internetowej lub Grze. Riot Games może, według własnego uznania, przechowywać dokumentację transakcji tak długo, jak jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

WSZELKIE NALEŻNE OPŁATY I INNE PROWIZJE ZA PŁATNE USŁUGI (W TYM RIOT POINTS) SĄ PŁATNE Z GÓRY I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, ANI W CAŁOŚCI, ANI W CZĘŚCI. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE OPŁATY NA SWOIM KONCIE.

11. ZAWIADOMIENIE ORAZ PROCEDURA W PRZYPADKU ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH (DMCA)

11.1. Co zrobić, gdy ktoś narusza moje prace chronione prawem autorskim w Witrynie internetowej?

(Należy wysłać nam zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich).

Jeśli użytkownik jest posiadaczem praw autorskich lub pełnomocnikiem takiej osoby i uważa, że treści publikowane w Witrynie internetowej lub w innym miejscu w usługach Riot naruszają jego prawa autorskie, prosimy o złożenie zawiadomienia do agenta ds. praw autorskich Riot Games (dane kontaktowe poniżej) zawierające:

 1. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
 2. Opis utworu chronionego prawem autorskim, które w ocenie użytkownika zostało naruszone.
 3. Adres URL lokalizacji w Witrynie internetowej (lub innym miejscu w ramach usług Riot) zawierającej materiał, który w ocenie użytkownika powoduje naruszenie.
 4. Adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika.
 5. Oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze uważa on, iż sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego pełnomocnika lub prawo.
 6. Oświadczenie użytkownika złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że powyższe informacje w zawiadomieniu są prawdziwe i że jest on posiadaczem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Z agentem ds. praw autorskich Riot Games skontaktować się można pod adresem Riot Games, Inc. 12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles CA 90064 ATTN: Copyright Agent lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: copyright@riotgames.com. Ten adres e-mail służy tylko do odbioru powiadomień o naruszeniu, nie zaś innych zapytań czy próśb kierowanych do Riot Games. Ze względów bezpieczeństwa nie przyjmuje on załączników. W związku z tym powiadomienia o naruszeniu przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, które zawierają załączniki, nie zostaną odebrane ani przetworzone. Należy pamiętać, że te powiadomienia są zawiadomieniami prawnymi, a Riot Games może dostarczyć kopie tych zawiadomień do uczestników sporu lub osób trzecich, według własnego uznania lub zgodnie z wymogami prawa. Polityka prywatności nie obejmuje informacji podanych w tych zawiadomieniach.

12. WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

12.1. Czy Riot udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących usług Riot?

(Nie. Nadchodzą kolejne wrzaski prawników! W niektórych krajach obowiązują wyjątki).

USŁUGI RIOT SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI W STANIE „TAK JAK SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI LUB OŚWIADCZEŃ, ANI JAWNYCH, ANI DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO RIOT GAMES WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO USŁUG RIOT, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WSZELKIE GWARANCJE MOGĄCE WYNIKAĆ ZE ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB WCZEŚNIEJSZYCH TRANSAKCJI ORAZ WSZYSTKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB JAKOŚCI DOTYCZĄCEJ TREŚCI LUB INFORMACJI ZAWARTYCH W USŁUGACH RIOT. RIOT GAMES NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI RIOT BĘDĄ NIEPRZERWANE, BEZAWARYJNE LUB POZBAWIONE BŁĘDÓW, ŻE WSZYSTKIE DEFEKTY ZOSTANĄ POPRAWIONE ANI ŻE USŁUGI RIOT NIE POSIADAJĄ WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR USŁUG RIOT DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓW ORAZ ZA INSTALACJĘ, UŻYTKOWANIE I WYNIKI OSIĄGNIĘTE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG RIOT.

W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, RIOT GAMES NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAMIERZONE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY. WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI NIE WPŁYWAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZGODNIE Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI.

Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie domniemanych gwarancji, powyższe wyłączenie dotyczące gwarancji lub niektóre jego części mogą nie mieć zastosowania w całości lub w części.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

13.1. Jeśli ktoś pozywa Riot w wyniku mojego korzystania lub niewłaściwego korzystania z usług Riot, czy muszę zapłacić za koszty obsługi prawnej ponoszone przez Riot?

(Tak).

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZABEZPIECZYĆ I BRONIĆ PRZED ORAZ ZWOLNIĆ RIOT GAMES, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, POWIĄZANE, PRACOWNIKÓW I DYREKTORÓW Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, POZWÓW, SZKÓD, STRAT, ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW (W TYM KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ) POWSTAŁYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W WYNIKU KORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA USŁUG RIOT, JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI ALBO JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAW OSÓB TRZECICH. Riot Games zastrzega sobie prawo, na własny koszt oraz według własnego uznania, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w przeciwnym razie podlegałyby odpowiedzialności odszkodowawczej ze strony użytkownika, w którym to przypadku użytkownik będzie współpracował z Riot Games przy dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.

Na przykład w przypadku gdy użytkownik korzysta z usług Riot w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (coś, czego nie wolno robić) i zostajemy pozwani z tego powodu, użytkownik będzie musiał nas bronić w sądzie i zapłacić za wszelkie szkody poniesione przez nas.

14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

14.1. Czy istnieje limit potencjalnej odpowiedzialności Riot w ramach niniejszej Umowy?

(Tak).

W ŻADNYM WYPADKU I NA PODSTAWIE ŻADNEJ TEORII PRAWNEJ, CZY TO Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA CZY W INNY SPOSÓB, RIOT GAMES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI INNYCH OSÓB ZA WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SPECJALNE LUB WSZELKIEGO RODZAJU KARY UMOWNE (W TYM ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, UTRATY DANYCH, UTRATY REPUTACJI LUB UTRACONYCH ZYSKÓW), A TAKŻE ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZESTOJU PRACY, ZEPSUCIA LUB USZKODZENIA KOMPUTERA LUB INNE KOMERCYJNE SZKODY LUB STRATY) ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM LUB NADUŻYWANIEM USŁUG RIOT, NAWET GDYBY RIOT GAMES WIEDZIAŁA LUB POWINNA WIEDZIEĆ O RYZYKU POWSTANIA TAKICH SZKÓD. PONADTO RIOT GAMES NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZEWYŻSZAJĄCE KWOTY ZAPŁACONE RIOT GAMES PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z TRANSAKCJAMI W GRZE W OKRESIE SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH MOMENT POWSTANIA PODSTAWY ROSZCZEŃ.

Niezależnie od powyższych ograniczeń odpowiedzialności, ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI RIOT GAMES (i) za szkody na osobie, zdrowiu i ciele wynikające z naruszenia obowiązków lub umyślnego bądź wynikającego z niedbalstwa naruszenia obowiązków przez podmiot lub osobę reprezentujące Riot Games lub za pomocą których Riot Games wykonuje swoje obowiązki oraz (ii) za inne szkody wynikające z rażącego niedbalstwa Riot Games lub umyślnego bądź wynikającego z niedbalstwa naruszenia obowiązków przez podmiot lub osobę reprezentujących Riot Games lub za pomocą których Riot Games wykonuje swoje obowiązki, (iii) za zamierzone przewinienia, (iv) za szkody wynikające z zawinionego naruszenia obowiązku, który jest niezbędny do wykonania umowy przez Riot Games („kardynalne obowiązki”), w zakresie w jakim takie naruszenie jest typowe i możliwe do przewidzenia, (v) za jakąkolwiek gwarancję udzieloną Użytkownikowi przez Riot Games oraz (vi) za szkodę wyrządzoną przez produkt w rozumieniu prawa państwa, które ma zastosowanie.

Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za straty lub odszkodowania pewnego rodzaju, w takich krajach lub jurysdykcjach odpowiedzialność Riot Games jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

15. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

15.1. Jakie prawo ma zastosowanie w przypadku sporu?

(Prawo irlandzkie).

Jeżeli niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, Umowa ta podlega prawu irlandzkiemu i będzie zgodnie z nim interpretowana bez uwzględnienia reguł kolizyjnych. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie miała zastosowania. Jeżeli użytkownik, będący konsumentem, korzysta z Gry na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jest konsumentem, zastosowanie mogą mieć dodatkowe bezwzględnie obowiązujące prawa lub środki prawne, jak określono w niniejszej Umowie.

15.2. OK, więc prawo irlandzkie obowiązuje w przypadku sporu. Czy możemy zamiast tego zagrać 1 na 1?

(Nie, powinniśmy najpierw negocjować).

Spory mogą być kosztowne i czasochłonne dla obu stron (sprawiedliwość nie przybywa na szybkich skrzydłach poza Valoran). W celu szybszego dojścia do porozumienia i zmniejszenia kosztów wszelkich sporów i roszczeń związanych z niniejszą Umową („roszczenie”) użytkownik i Riot Games zobowiązują się do podjęcia w pierwszej kolejności nieformalnych negocjacji odnośnie do roszczenia, które to negocjacje będą trwały przynajmniej trzydzieści (30) dni (za wyjątkiem roszczeń wyraźnie wyłączonych w ustępie 15.4 poniżej). Ustawowe prawo użytkownika do wszczęcia postępowania sądowego w przypadku sporu pozostaje nienaruszone.

15.3. Jak wszcząć postępowanie negocjacyjne?

(Jedna ze stron wysyła drugiej pisemne zawiadomienie opisujące sytuację oraz żądanie).

Riot Games wyśle odpowiednie powiadomienie na adres, który ma w swoich rekordach, w zakresie, w jakim użytkownik podał Riot Games dodatkowe dane kontaktowe (np. biorąc udział w promocji lub ankiecie albo kontaktując się z działem obsługi klienta). W pozostałych przypadkach Riot Games wyśle powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika. Użytkownik powinien przesłać stosowne powiadomienie na adres: Riot Games Limited, P.O. Box 11989, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal Department. Niniejsza nieformalna procedura rozstrzygania sporów nie zawiesza ani nie przerywa ustawowego biegu przedawnienia związanego z wniesieniem roszczenia.

15.4. Jakie roszczenia mogą być przedmiotem negocjacji?

(Zależy od rodzaju sporu).

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i bez ograniczenia ustawowych uprawnień do wszczęcia postępowania sądowego, użytkownik i Riot Games uzgadniają, że następujące roszczenia nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym negocjacji: (i) wszelkie roszczenia związane z wykonywaniem, ochroną lub ważnością praw własności intelektualnej użytkownika lub Riot Games, (ii) wszelkie roszczenia związane lub wynikające z podejrzenia o kradzież, piractwo, naruszenie prywatności lub z bezprawnego użycia oraz (iii) wszelkie roszczenia o zadośćuczynienie. Ponadto każda ze stron może dochodzić roszczeń w sądach, pod warunkiem że te roszczenia mieszczą się w zakresie jurysdykcji tych sądów.

15.5. Jakie środki przysługują Riot Games, jeżeli naruszę niniejszą Umowę?

(Możemy żądać zaprzestania lub naprawienia naruszenia).

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nieprzestrzeganie niniejszej Umowy może stać się przyczyną nieodwracalnej szkody dla Riot Games. W związku z powyższym, poza odszkodowaniem pieniężnym i innym środkiem przewidzianym przez stosowne prawo, użytkownik akceptuje, że jako środek naprawczy za naruszenie lub groźbę naruszenia niniejszej Umowy Riot Games może ubiegać się o sądowy nakaz wykonania zobowiązania lub inne zabezpieczenie roszczeń, bez konieczności wniesienia kaucji, innego zabezpieczenia oraz wykazania szkody. Ponadto w przypadku gdy którakolwiek ze stron podejmie lub zainicjuje jakiekolwiek działania lub postępowania prawne lub administracyjne w związku z niniejszą Umową, strona, która wygra spór będzie uprawniona do żądania zwrotu od drugiej strony wszelkich kosztów, kosztów obsługi prawnej oraz innych wydatków poniesionych przez stronę zwycięską na skutek prowadzenia wspomnianych działań lub postępowań.

16. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

16.1. Co mogę zrobić, jeśli mam pytania odnośnie do Gry lub niniejszej Umowy?

(Do momentu uruchomienia centrum telefonicznego Yordlów, możesz wysłać nam e-mail).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postanowień niniejszej Umowy lub chęci skontaktowania się z nami z innego powodu, prosimy o kontakt z działem wsparcia pod adresem support@riotgames.com lub skorzystanie z karty Wsparcie w Witrynie internetowej.

16.2. Czy każda ze stron może dokonać cesji niniejszej Umowy?

(Nie. Tylko my).

Riot Games może scedować niniejszą Umowę w całości lub w części na jakąkolwiek osobę lub podmiot w dowolnym czasie i bez zgody użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do cesji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Riot Games, a wszelkie nieautoryzowane cesje będą nieważne.

16.3. Czy to całość naszej umowy?

(Tak, wraz z innymi ważnymi politykami, o których mowa wcześniej).

Niniejsza Umowa stanowi kompletną umowę pomiędzy użytkownikiem a Riot Games w odniesieniu do usług Riot i zastępuje ona wszelkie wcześniejsze i obecne umowy pomiędzy użytkownikiem a Riot Games, z zastrzeżeniem jednak, że niniejsza Umowa nie wyłącza stosowania wszelkich innych polityk Riot Games, o których mowa w niniejszej Umowie.

16.4. Co się dzieje, gdy jakaś katastrofa naturalna dosięgnie Grę?

(Riot nie ponosi odpowiedzialności).

Riot Games nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonania wynikające z przyczyn pozostających poza kontrolą Riot Games, takich jak zdarzenia losowe, wojna, terroryzm, ataki hakerów, ataki cyberataki, zagrożenia bombowe, uszkodzenie/utrata danych, zamieszki, embarga, akty władz cywilnych i wojskowych, pożary, powodzie, wypadki, strajki lub niedobory obiektów komunikacyjnych, paliwa, energii, siły roboczej i materiałów.

16.5. Z jakiego miejsca są świadczone usługi Riot?

(Irlandia).

Usługi Riot są udostępniane i świadczone przez Riot Games z siedzibą w Irlandii.

16.6. Czy ta Umowa oznacza, że jesteśmy partnerami?

(Nie. W sensie prawnym, nie).

Użytkownik zgadza się, że nie istnieje żadne powiązanie na zasadzie joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji między użytkownikiem a firmą Riot w wyniku tej Umowy lub używania usług Riot przez użytkownika.

16.7. Jeżeli naruszę niniejszą Umowę, a Riot nic z tym nie robi przez długi czas, czy to oznacza, że nie będę mieć kłopotów?

(Nie. Zastrzegamy wszelkie nasze prawa).

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy przez Riot Games nie może być w żaden sposób interpretowane jako obecne lub przyszłe zrzeczenie się takiego postanowienia ani w żaden sposób wpływać na prawo każdej ze stron do egzekwowania każdego z tych postanowień w późniejszym okresie. Zrzeczenie się przez Riot Games jakichkolwiek zapisów, wymogów i dochodzenia postanowień niniejszej Umowy nie stanowi uchylenia jakiegokolwiek obowiązku przestrzegania tych zapisów, warunków i wymagań w przyszłości.

16.8. Na jaki adres należy wysyłać zawiadomienia prawne do Riot?

(Mamy nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności wysłania nam zawiadomienia prawnego, ale jeśli tak się stanie...).

O ile niniejszy dokument nie stanowi wyraźnie inaczej, wszystkie zawiadomienia przesyłane przez użytkownika lub wymagane zgodnie z niniejszą Umową należy przesyłać na piśmie na adres: Riot Games Limited, PO Box 11989, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal Department.

16.9. Czy mogę grać w Grę, jeśli rząd USA uważa, że mogę być terrorystą albo mieszkam w kraju objętym embargiem?

(Nie).

Gra i Oprogramowanie są opracowywane w USA, więc użytkownik nie może korzystać z usług Riot, jeżeli: (1) jest specjalnie wyznaczonym obywatelem lub osobą zablokowaną według listy Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych; (2) znajduje się na liście osób zabronionych lub będących obiektem zainteresowań Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych; lub (3) znajduje się na jakiejkolwiek innej podobnej liście ogłoszonej przez urząd lub organ rządu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że nie znajduje się w lokalizacji, pod kontrolą ani nie jest obywatelem lub rezydentem żadnego kraju objętego embargiem.

16.10. Jeśli część niniejszej Umowy zostanie unieważniona, co dzieje się z resztą?

(Podobnie jak Zac, niniejsza Umowa może stracić fragment lub dwa, ale to, co pozostanie, żyje dalej).

O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie odpowiednio zmienione w taki sposób, aby było wykonalne w maksymalnym dopuszczalnym zakresie i odzwierciedlało intencję stron, natomiast pozostała część niniejszej Umowy pozostaje w mocy. Jeśli jednak zostanie ustalone, że takiego postanowienia nie można zmienić, wówczas zostanie ono uznane za oddzielne od niniejszych warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

16.11. Czy te śmieszne nagłówki są prawnie obowiązujące?

(Nie. Prawnicy dodali te nagłówki jako próbę sprawienia, by tekst był interesujący i zabawny. Inni prawnicy uważają te nagłówki za należycie interesujące i zabawne).

Nagłówki i tekst w nawiasach w niniejszej Umowie stosowane są wyłącznie w celach informacyjnych i rozrywkowych. Nie mają one żadnej mocy prawnej.

16.12. Jak długo będzie trwać ta umowa?

(Tak długo, jak długo użytkownik będzie korzystać z usług Riot lub jego konto nie zostanie zamknięte. Niektóre zapisy mają nałożony chronoskok i obowiązują na zawsze).

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia pierwszej akceptacji i trwa przez cały okres korzystania z usług Riot, jak opisano powyżej. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie korzystania z Usług Riot. Jeżeli użytkownik chce zamknąć konto, powinien skontaktować się z Riot Games pod adresem support@riotgames.com. Po rozwiązaniu Umowy prawo użytkownika do korzystania z usług Riot natychmiast wygasa. Ustępy 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 10 i od 12 do 16 włącznie pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

16.13. Jeżeli piszemy w niniejszej umowie „w tym” czy „włączając”, czy jest to termin ograniczający?

(Nie).

Ilekroć używamy w niniejszej Umowie frazy „w tym” czy „włączając”, mamy na myśli „w tym między innymi”.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ORAZ ŻE PRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ” LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z USŁUG RIOT LUB UZYSKUJĄC DO NICH DOSTĘP, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.