POLITYKA I ZASADY POSTĘPOWANIA TRYBUNAŁU

Ostatnia modyfikacja: 12 Kwietnia 2011

W celu zapewnienia wszystkim grającym w League of Legends (zwaną dalej Grą) dobrej i bezpiecznej zabawy, firma Riot Games, Inc. (zwana dalej Riot Games) ustanawia Trybunał, w ramach którego wszyscy użytkownicy Gry (zwani dalej Społecznością) są upoważnieni do decydowania, jakie zachowania uznawane będą w ramach Gry za stosowne, a jakie za niestosowne. Odpowiedni członkowie Społeczności uprawnieni są do uczestnictwa w Trybunale poprzez rozpatrywanie zgłoszeń, a także załączonych dowodów popełnienia przez innego gracza domniemanego wykroczenia. Niniejsza Polityka i Zasady postępowania (zwane dalej Polityką) określają, w jaki sposób działanie gracza może zostać zgłoszone, a skarga rozpatrzona przez Trybunał, a także jakie kary może nałożyć na gracza Trybunał. Niniejsza Polityka stanowi część Warunków użytkowania, Umowy licencyjnej użytkowania końcowego, a także Polityki prywatności Riot Games (zwanych dalej Zasadami prawnymi Riot Games) i jest im podległa. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką a Zasadami prawnymi Riot Games, zastosowanie mają te drugie.

W jaki sposób sprawa zostaje skierowana do Trybunału?

Pod koniec każdej rozgrywki (zwanej dalej Rozgrywką) każdy gracz ma prawo złożyć skargę na innego użytkownika uczestniczącego w Rozgrywce, klikając czerwony wykrzyknik (!) znajdujący się obok imienia przywoływacza. Gracze mają prawo składać zażalenie na dowolnego użytkownika, który ich zdaniem naruszył Kodeks przywoływacza, Zasady prawne Riot Games bądź też zachowuje się w sposób powszechnie uznawany za niestosowny. Następnie gracz pragnący złożyć skargę zostanie poproszony o wybranie jednego z dziesięciu przygotowanych wcześniej powodów, które sprawiły, że podjął taką decyzję. Dysponuje on również możliwością załączenia krótkiego opisu okoliczności, które spowodowały, że postanowił złożyć zażalenie. Opisane powyżej skargi mogą zostać następnie rozpatrzone przez Trybunał.

Nie wszystkimi doniesieniami zajmie się Trybunał. Ma na to wpływ szereg czynników, w tym między innymi: (i) liczba skarg opisujących naruszenia popełnione przez danego gracza; (ii) częstotliwość, z jaką zażalenia te były składane; (iii) powody, dla których na danego gracza złożono skargę; (iv) od jak dawna użytkownik posiada konto (zachowanie nowych osób oceniane będzie surowiej niż tych posiadających konto od dłuższego czasu); a także (v) opinia, jaką cieszy się gracz składający doniesienie. Oznacza to, że najczęściej — choć nie w każdym przypadku — na gracza musi zostać złożonych kilka skarg przez kilku różnych użytkowników, zanim jego sprawę rozpatrzy Trybunał.

Jakimi dowodami dysponuje Trybunał, rozpatrując sprawę?

Gdy na danego gracza zostaną złożone zażalenia w liczbie gwarantującej ich opublikowanie, w systemie Trybunału zostanie automatycznie stworzona strona skargi (zwana dalej Stroną skargi) zawierającą następujące informacje: (i) imię przywoływacza należącego do gracza, na którego złożono doniesienie; (ii) wyniki, jakie dany użytkownik osiągnął w danej rozgrywce (rozgrywkach); (iii) powód (powody), dla których na danego uczestnika złożono zażalenie; (iv) dodatkowe komentarze gracza składającego skargę; a także (v) dziennik czatu z danej rozgrywki (danych rozgrywek). Strona skargi zawiera również pasek rozwijanego menu, dzięki któremu członkowie Trybunału mogą analizować dowody pochodzące z danej rozgrywki, po której na danego gracza zostało złożone zażalenie (w formie osobnej takiej strony). Członkowie Trybunału nie głosują w sprawie osobnych rozgrywek, lecz w oparciu o ogólną historię danego użytkownika, na postawie posiadanych przez siebie danych. Analiza poszczególnych rozgrywek pozwoli członkom Trybunału lepiej poznać historię skarg składanych na danego gracza, co z kolej ułatwi im podjąć sprawiedliwą decyzję odnośnie nałożenia kary. Członkowie Trybunału nie mogą oddawać głosów przez pierwsze 60 (słownie: sześćdziesiąt) sekund od rozpoczęcia głosowania. Ma to na celu upewnienie się, że przed oddaniem głosu poświęcą czas na zapoznanie się z dowodami.

Wyjątek w Postaci Dziennika prywatnego czatu: Jeżeli gracz uczestniczy w zorganizowanej bitwie 3v3 lub 5v5, w której członkowie jego drużyny zostali dobrani wcześniej (tzn. członkowie danej drużyny znali się wcześniej, a w drużynie nie ma nikogo obcego), wszelkie wiadomości na czacie drużynowym (zwanym dalej Czatem prywatnym) (w przeciwieństwie do wiadomości z czatu publicznego ogłaszanymi na kanale „/all”) nie zostaną udostępnione na Stronie skargi. Dotyczy to tylko sytuacji, w których drużyny były od początku organizowane i tylko wiadomości publikowanych na Czacie prywatnym. Trybunał dysponuje prawem do wglądu w jakiekolwiek treści zamieszczane na czacie podczas rozgrywki.

Strony skarg są przydzielane członkom Trybunału w sposób losowy. Członek Trybunału nie może samodzielnie decydować, którą sprawą będzie się zajmował. Istnieje niewielka szansa, że zostanie on przydzielony do rozpatrzenia Strony skargi dotyczącej zgłoszonego przez niego zażalenia. Jednakże żaden członek Trybunału nie będzie dopuszczony do głosowania w swojej własnej sprawie.

W jaki sposób odbywa się głosowanie?

Po zapoznaniu się z treścią Strony skargi, członek Trybunału może wybrać opcję Ułaskawienia lub Ukarania gracza, a także Pominięcia sprawy. Zanim zostaną podjęte jakiekolwiek czynności karne, każda Strona skargi jest rozpatrywana przez przynajmniej 20 (słownie: dwudziestu) członków Trybunału, którzy następnie poddają sprawę głosowaniu. Decyzję, co do zmiany ww. liczby może podjąć jedynie Riot Games. Niezależnie od obecnie obowiązującej liczby członków Trybunału, postanowienie o Ukaraniu danego gracza w sposób określony przez Riot Games zapada większością głosów.

Kary nakładane przez Trybunał oparte są na systemie rosnącym – surowsze są dla recydywistów. W większości przypadków gracz ukarany po raz pierwszy otrzyma jedynie upomnienie wyjaśniające, że Trybunał uznał dane zachowanie, jakiego dopuścił się w Grze, za wymagające ukarania, a także przypominające mu o konieczności stosowania się do zasad Kodeks przywoływacza. Zależnie od częstotliwości z jaką Trybunał nakładał kary na danego gracza, a także od charakteru czynów zabronionych, stosowane kary będą coraz ostrzejsze, wliczając w to możliwość zbanowania na okres od jednego dnia do kilku tygodni. Nadzór nad Trybunałem sprawuje pracownik pomocy technicznej Riot Games. Ponadto, jest on odpowiedzialny za rozpatrywanie spraw, w których zastosowanie mają kary wyjątkowo dotkliwe (tzn. surowsze niż jednodniowy ban). Do obowiązków pracownika Riot Games należy zatwierdzanie stosownych kar oraz wyznaczanie tych o mniejszym stopniu dotkliwości, a także ułaskawianie graczy. Decyzja we wszystkich powyższych sprawach leży w wyłącznej gestii Riot Games.

Gracz nie zostaje powiadomiony o złożonych na niego zażaleniach, ani o założeniu dotyczącej go Strony skargi. Każdorazowo otrzymuje jednak powiadomienie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Trybunał ukarał go. Wiadomość taka zawiera również informacje na temat środków, jakie zostały podjęte przez Riot Games w ramach kary.

Obieralność i Uczestnictwo/ Jacy gracze kwalifikują się do zasiadania w Trybunale?

W Trybunale zasiadać mogą wyłącznie stali gracze, których postacie osiągnęły 30. (słownie: trzydziesty) poziom doświadczenia i którzy nie zostali zbanowani. Riot Games zastrzega sobie prawo do przyznawania uprawnień członka Trybunału bądź też odbierania ich dowolnemu graczowi w danej chwili i z jakiegokolwiek powodu. Kwalifikujący się gracze, mający chęć zasiadania w Trybunale, muszą się do niego zalogować ze strony League of Legends znajdującej się pod adresem eune.leagueoflegends.com/tribunal/pl/, a następnie przeczytać i zaakceptować niniejszą Politykę.

Członkostwo w Trybunale

Każdy członek Trybunału ma prawo głosować w 30 (słownie: trzydziestu) sprawach dziennie (decyzję co do zmiany tej liczby może podjąć jedynie Riot Games).

Członkostwo danego gracza w Trybunale jest automatycznie oceniane na podstawie uczestnictwa w głosowaniach, a także oddanych głosów odnośnie Stron skarg. Jeżeli głosy danego gracza zgadzać się z wyrokami Trybunału, otrzyma on możliwość rozpatrywania większej liczby Stron skarg, a także głosowania w tych przypadkach. Jeżeli jednak dany gracz notorycznie i konsekwentnie głosuje w sposób niezgodny z większością lub inaczej zakłóca posiedzenia Trybunału, liczba Stron skarg przyznawanych mu do rozpatrzenia ulegnie zmniejszeniu. Riot Games ma wyłączne prawo do podjęcia decyzji o tymczasowym lub ostatecznym wykluczeniu z obrad Trybunału.